+English میر حسین موسوی در میان جمعی از نمایندگان:تقویت هسته های اجتماعی ظرفیت جدیدی را در جنبش اجتماعی مردم ایجاد و تقویت میكند

September 30, 2009 at 9:58am

Scroll down for full English translation (by Translation Team)

Mir Hossein Mousavi in a meeting with the MPs of the "Imam Path Fraction" (Reformists) said:“ ... forming a new party cannot add to countries existing capacities, while strengthening the cores of the social movement will create new capacities and improve the movement.”به نقل از پارلمان نیوز


نخست وزیر مورد تائید و حمایت امام راحل با بیان اینکه «امروز كسانی كه در سوابق عملكردشان شواهد روشنی از گرایش به غرب و بیگانگان وجود دارد ما را متهم به همسویی با منافع بیگانگان میكنند»، تصریح کرد:« شرایط فعلی برای كشور یك فرصت است كه اگر به درستی درك و مدیریت شود میتواند تفاهم ملی را به حداكثر برساند.»ا

به گزارش پایگاه خبری فراکسیون خط امام(ره)مجلس«پارلماننیوز»، مهندس میرحسین موسوی در دیدار با شورای مركزی فراكسیون خط امام (ره) مجلس شورای اسلامی بر این نكته تأكید كرد كه احساس نیاز به وحدت ملی امروز بیش از هر زمان دیگری در كشور بین مردم احساس میشود و خطكشیهایی كه مردم را به گروهها و یا دستهبندی دیگری تقسیم میكرد اعتبار خود را از دست داده است.ا

نخستوزیر مورد تائید و حمایت امام راحل گفت:«جنبش سبز كه بعد از انتخابات در حال گسترش و تعمیق است شرایط خاص را در كشور ایجاد كرده است. كسانی كه بقای خود را در اختلاف میان مردم میبینند پیش از این خطكشیهای كاذبی را ایجاد كرده بودن كه موجب شده بود بخشهایی از مردم از نظام و حتی جامعه قهر كنند و گاهی این قهر خود را با تفاوتهای ظاهری اعلام نمایند، اما امروز بر اثر تغییراتی كه این جنبش ایجاد كرده است همانها به سرنوشت كشور علاقمند شدهاند.»ا

وی تأكید كرد:«اینكه مردم به هم مهربانتر شدهاند و آستانه تحمل آنها نسبت به یكدیگر بالاتر رفته است از دستاوردهای شرایط كنونی است كه اگر به عنوان یك فرصت به آن نگاه شود میتواند به كم كردن شكافها و تقویت وحدت ملی منجر شود.»ا


مهندس میرحسین موسوی درخصوص چگونگی ادارۀ تشكیلات راه سبز امید گفت:«به نظر من در شرایط كنونی كشور احزاب و تشكلهای گوناگونی وجود دارد كه وجود آنها مهم و مغتنم و ایجاد حزب جدید نمیتواند به ظرفیتهای موجود كشور اضافه كند، در حالی كه تقویت هسته های اجتماعی ظرفیت جدیدی را در جنبش اجتماعی مردم ایجاد و تقویت میكند.»ا

وی با اشاره به این مسئله كه ما این تجربه را از همان ابتدای شروع فعالیت های انتخاباتی و با طرح شعار «هر ایرانی یك ستاد» بسیار موفق ارزیابی كردیم گفت:«امروز یك شبكه اینترنتی در فضای مجازی شكل گرفته است كه در فقدان رسانه بسیار مؤثر عمل میكند و هسته های اجتماعی كه در ورای این فضای مجازی فعال هستند آسیب پذیری كمتری دارند و اعضای این هسته ها ماهیتی پویا به جنبش داده اند كه ما را بیش از بیش به كارآمد بودن این تشكیلات امیدوار كرده است.»ا

کاندیدای اکثریت اصلاحطلبان در انتخابات دهم ریاست جمهوری یادآور شد:« برای نمونه برای روز قدس هیچ اطلاعیهای داده نشد، ولی این حضور عظیم در راهپیمایی روز قدس را شاهد بودیم و این در شرایطی بود كه با تهدیدات انجام گرفته و حوادثی كه در طول سه ماه گذشته اتفاق افتاده بود بسیاری از خانواده ها از حضور فرزندانشان در خیابان به دلیل نگرانی هایی كه داشتند جلوگیری كرده بودند، و این به جز نتیجه و اثر این شبكه نبود.»امهندس میرحسین موسوی با تأكید بر این نكته كه حساسیت مردم نسبت به رفتار و اظهارنظرهای مسئولان بسیار زیاد است و هیچ حرف و عملی از دید آنان دور نمیماند به كلیه كسانی كه فكر میكنند اظهارنظر و اقدامات آنها در جامعه مؤثر است توصیه كرد در رفتار و گفتار خود دقت كنند، به فضای خشونت در جامعه دامن نزنند و به حساسیت های مردم توجه داشته باشند.ا

وی با اشاره به اینكه امروز پاسخ مردم به اشتباهات این افراد بسیار سریع است به بیان دغدغه ها و نگرانیهای خود از اشتباهات مكرر متولیان امور پرداخت و با بیان این نكته كه این متولیان براساس تحلیلی نادرست زمینهساز شرایط نامناسبی در آینده هستند كه میتواند هزینههای بیشتری را به كشور تحمیل نماید تأكید كرد:«برخی حوادث مانند اتفاقات بازداشتگاه كهریزك و برخوردهای خلاف قانون با افراد بازداشتی و نیز برخوردهای تند با دانشجویان فضای جامعه (به ویژه جوانان) را بسیار تند كرده است. برعهده همه است كه با خویشتنداری و بردباری و به ویژه اجتناب از برخوردهای ناخواسته از سوی عوامل امنیتی و انتظامی از رادیكالتر شدن فضای جامعه جلوگیری كنند.»ا

نخست وزیر دوران امام خمینی(ره) همچنین گفت: «جنبش اعتراضی مردم به مراتب بیشتر از مسئولان رسمی نسبت به منافع ملی متعهد است. کشورهای خارجی با امید بستن به عدم كارآمدی مسئولین مترصد امتیازگرفتن از كشور هستند ما باید صیانت از منافع ملی را در اولویت توجهات خود قرار دهیم. لذا ما نمیتوانیم با تحریم كشور و تضییع حقوق ملی خود توسط كشورهای دیگر موافق باشیم و نباید اجازه داده شود كه با رفتارهای ماجراجویانه هزینه های بیشتری به مردم تحمیل شود.»ا

مهندس موسوی ادامه داد:«امروز كسانی كه در سوابق عملكردشان شواهد روشنی از گرایش به غرب و بیگانگان وجود دارد ما را متهم به همسویی با منافع بیگانگان میكنند و یا سعی میكنند با پروندهسازی فضای فشار ایجاد كنند. ولی این اعمال سودی برای اینها نخواهد داشت، و بنده امیدوارم در كنار بدخواهی و تهمتزنی كمی عقل و تدبیر هم وجود داشته باشد.»ا

وی همچنین با اشاره به فضای كاملاً بسته و یكسویه تبلیغاتی كشور گفت:«ممكن است بخشی از مردم تحت تأثیر تبلیغات نادرست و گسترده تلقی درست و كاملی از اهداف و خواستههای جنبش نداشته باشند. همچنین این نگرانی وجود دارد كه مردم برای دستیابی به حقایق و اطلاعات درست به فضای رسانهای خارج از كشور اقبال كنند. در چنین شرایطی اقدام همۀ نخبگان، روشنفكران و صاحبنظران در توجیه مردم و تبیین شرایط كشور و روشنگری درخصوص حوازث یك تكلیف ملی است كه میتواند عملكرد نادرست و خلاف منافع ملی و یكسویه صدا و سیما را جبران نماید.»ا

میرحسین موسوی ادامه داد:« امروز تأكید یكپارچه در سطح ملی بر اجرای بدون تناول قانون اساسی یك راهبرد كارساز و راهگشاست. قانون اساسی میراث ماندگار امام و شهیدان و میثاق ملی ماست كه ظرفیت های بسیار زیادی برای گذر از بحران كنونی در آن نهفته است، كه ما باید بر این ظرفیتها و استفاده از امكانات قانون اساسی به عنوان راه حل یگانه برای حل مشكلات كشور تأكید ویژه داشته باشیم.»ا

وی نقش مجلس شورای اسلامی و فراكسیون خط امام را در شرایط دشوار كنونی در كاستن از مشكلات كشور بسیار تأثیرگذار ارزیابی كرد و ابراز امیدواری كرد كه مجلس به این نقش خود در شرایط بحرانی كشور به درستی عمل نماید.ا

در ابتدای این دیدار اعضای شورای مركزی فراكسیون خط امام (ره) مجلس شورای اسلامی ضمن ارائه تحلیلی از شرایط حساس كشور و حوادث پس از انتخابات، به بیان دیدگاه ها و نقطه نظرات خود در این خصوص پرداختند.ا


تاریخ انتشار: ٨ مهر ١٣٨٨
ساعت: ١٧:٣٣
کد خبر: ٤١٢٨

According to ParlemanNews, in a meeting with the central council members of the minority fraction of the Parliament (reformist), Mir Hossein Mousavi stressed that today more than ever the need for national unity is felt by the people and the borders that had divided the people into different groups are no longer valid. He added that “The current condition of the country is an opportunity that if is understood and guided correctly could maximise the national understanding. The Green movement that has been expanding and growing deeper since the election has created these special situations. Those who seek their survival in the people’s division had created these false borders among the people that had caused some people to turn their back to the establishment and even to the society, but today because of the changes this [Green] Movement has made, even those people are interested in the fate of their county. The fact that people are kinder and more tolerant to each other is one of the outcomes of this movement that if is taken advantage of could reduce the gaps and strengthen the national unity.”


Mousavi, regarding the “Green Path of Hope” organisation said: “In my opinion in the current situation, there are many parties and organisation that their existence is important and appreciated; but forming a new party cannot add to countries existing capacities, while strengthening the cores of the social movement will create new capacities and improve the people’s social movement.”

By pointing out that they had found this experience very successful from the very beginning of the election campaign under the slogan of “Every Iranian is a staff”; he said : “Today a cyber network has shaped that in the lack of [standard] media is performing very effectively and the social cores that are active behind this cyber network have less vulnerability and members of these cores have given the movement a dynamic nature which has made us more hopeful to the effectiveness of this network.”

The candidate supported by the majority of reformists in the tenth presidential election reminded: “For instance although there was no official announcement made for the Qods Day, we witnessed this massive presence in the Qods Day’s rallies and this was despite the fact that many families were concerned and had prevented their children from taking to the streets due to the threats and the events that had happened in the past three months, so this was only a result of the effectiveness of this network.”Mousavi by emphasising on the fact that people are very sensitive to the words and actions of the public officials and no word or action will be unnoticed, addressed all who think their words and opinions are effective in the society advising them to be cautious with their words and actions not to fuel the violent atmosphere in the society and be considerate to what people are sensitive about; and by pointing out that today people’s response to the mistakes made by these officials is very fast, while expressing his concerns over repeated mistakes made in this matter said that some officials based on wrong analysis are preparing conditions that could impose higher costs for the country and added : “some events such as what happened in the Kahrizak prison (where prisoners were tortured, raped and some even were killed) and the illegal behaviours with the detainees as well as the harsh confrontations with the students, have made the social environment very intense. It is vital for everyone to prevent more radicalism in the society by patience and especially by avoiding unwanted confrontations from security and military forces.”

The prime minister during Imam Khomeini’s era also said: “The opposition movement of the people is much more devoted to the national interests than the public officials are. Foreign countries by relying on the lack of effectiveness of the officials are looking forward to getting points from our country. We should put defending the national interests at the front of our concerns. Therefore, we cannot agree to the sanction of our country and the discard of our nation’s rights by other countries and we should not let the provocative behaviours [of some officials] impose more costs on our people.”

Mousavi added: “Today, those with clear indications of predisposition toward westerners and foreigners in their past actions accuse us of acting in the benefit of foreigners and try to makeup allegations in order to create an environment of pressure but these actions will not have any benefits for them and I am hopeful that along these bad deeds and accusations some wisdom may also exists.”

He also by pointing out the restricted and biased media’s environment in the country said: “It is possible that a portion of the public under the influence of false and massive propaganda does not have a correct and complete understanding of the goals and demands of the movement. There is also the concern that people show interest in the media outside the country in order to have access to the truth and the correct information. In such circumstance, the actions of all scholars, intellectuals and experts in educating the public and explaining the country’s situation and events are a national duty that can alleviate the wrong, biased and anti-national-interest actions of IRIB.”

Mousavi continued: “Today the unified emphasis across the nation for the complete implementation of the constitution is an effective and successful solution. The constitution is the everlasting inheritance of Imam [Khomeini], the Martyrs and our national identity that holds lots of [unutilized] capacities to overcome the current crisis that we should have special emphasis on these capacities and utilizing them as the single solution to resolve the problems in the country.”

At the end Mousavi stressed that the Parliament and especially the minority fraction (reformist) has a very influential role in today’s situation of the country that can be very effective in solving country’s problems and hoped that Parliament acts appropriate to its important role in these critical conditions.