جمع آوري آنتن هاي ماهواره اي درشهرك آپادانا

June 12, 2010 at 1:29pm

به گزارش خبرنگار آژانس ايران خبـــر امروز صبح مزدوران به خانه هاي مردم در شهرك آپادانا حمله كرده و تمامي ديش هاي موجود در اين منطقه را از خانه هاي مردم جمع آوري نمودند . مردم ميگفتند چون در اين منطقه جو اعتراضي بالاست , حكومت از ترس ديدن ماهواره توسط مردم در 22 خرداد اقدام به اين كار كرده است .

https://www.newsagency-ina.com/News-Details.aspx?newsId=35982&back=1

عکس از ارشیو