Sany Dey
    
Shreya Bhattacharjee
    
Neelufar Afrin
    
Mishti Simran
    
Palak Sharma
    
Papai Das
    
Ananya Pal
    
Mousumi Roy
    
Nupur Banerjee
    
Joy Debnath
    
Lily Soteria Wotsa
    
Leana Zheli Wotsa
    
MomoRuii Dangsha
    
Abhijit Daroyani
    
Ranit Saha
    
Anwesha Das
    
Sudeshna Dey
    
Kalyan Mondal
    
Suvasish Biswas
    
পিউলি দে
    
Tushar Kanti Khan
    
Soma Saha
    
Tejal Potdar
    
Taniya Roy Chowdhury
    
Khurshid Alam Miran
    
Srabani Saha
    
Dilip Mondal
    
Newtan Biswas
    
Prashobh T Pillai
    
Sandip Mandal
    
Kaushik Sanyal
    
Rana Hari
    
Supriyo Chakraborty
    
Rajesh Mandal
    
Manoj Saha
    
BiPu Malay Saha
    
Anupam Das
    
Rahul Saha
    
Subhadip Saha
    
Annesha Sarkar
    
Shekhar Mandal
    
Sujoy Ghosh
    
Akhilesh Ghosh
    
Suvodip Chatterjee
    
Swapnadip Saha
    
Aniruddha Modak
    
Drag the corners of the box above to crop your new profile photo.
Saving your new profile picture

#ShaadiTrivia: Married Women Are Happier Than Single Women claims study. Read: http://bit.ly/vEBTKH

Who is more happier in life?
1) The Married
1) The Single
— with Sany Dey, Kaushik Sanyal, Rana Hari and 43 othersSany Dey, Kaushik Sanyal, Rana Hari, Rajesh Mandal, Sandip Mandal, Supriyo Chakraborty, Prashobh T Pillai, Srabani Saha, Dilip Mondal, Newtan Biswas, Manoj Saha, BiPu Malay Saha, Akhilesh Ghosh, Suvodip Chatterjee, Swapnadip Saha, Aniruddha Modak, Sujoy Ghosh, Shekhar Mandal, Anupam Das, Rahul Saha, Subhadip Saha, Annesha Sarkar, Khurshid Alam Miran, Tejal Potdar, Mousumi Roy, Nupur Banerjee, Joy Debnath, Lily Soteria Wotsa, Ananya Pal, Papai Das, Shreya Bhattacharjee, Neelufar Afrin, Mishti Simran, Palak Sharma, Leana Zheli Wotsa, MomoRuii Dangsha, Suvasish Biswas, পিউলি দে, Tushar Kanti Khan, Soma Saha, Kalyan Mondal, Sudeshna Dey, Abhijit Daroyani, Ranit Saha, Anwesha Das and Taniya Roy Chowdhury.