Photos
Posts

นายประถม เชื้อหมอ ผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 1 ปฐมนิเทศก์และมอบนโยบายในการปฏิบัติงานแก่ลูกจ้างชั่วคราว (บุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์) วันที่ 19 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมดอยจอมทอง สพป.พะเยา เขต 1

สพป.พะเยา เขต 1 นำทีม โดย
นายประถม เชื้อหมอ ผอ.สพป.พะเยา เขต 1
พร้อมด้วย
นายสุขุม พรหมเสน นางสาวลาวัลย์ ธุระเสร็จ
รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1...
คณะวิทยากรพี่เลี้ยงและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
สังกัด สพฐ. พร้อมกันทั่วประเทศ
ระหว่างวันที่ 17 - 18 มีนาคม 2561
โดย สพฐ. มอบให้ สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 และเขตเดียว
เป็นหน่วยพัฒนาประจำจังหวัด
ตามพื้นที่ปฏิบัติราชการ
โดย สพป.พะเยา เขต 1 จัดประชุม
ณ ห้องประชุม โรงแรม V.C ดอกคำใต้ จ.พะเยา

See More
Posts

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษา
จัดให้มีการอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2561
ส่งสัญญาณผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา DLTV ETV และ OBEC Channel
ไปที่ศูนย์การอบรมของทุกสังกัด ทั่วประเทศ
โดย สพป.พะเยา เขต 1 อบรม ณ ห้องประชุมดอยหลวง สพป.พะเยา เขต 1

นายสุขุม พรหมเสน รองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 1
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 1
พร้อมด้วย นางสาวลาวัลย์ ธุระเสร็จ รองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 1
และคณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณารับย้ายข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาหรือรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุ...
และแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2) สังกัด สพป.พะเยา เขต 1
วันที่ 16 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมดอยจอมทอง สพป.พะเยา เขต 1

See More

วันที่ 16 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมดอยจอมทอง สพป.พะเยา เขต 1
นายสุขุม พรหมเสน รองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 1
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 1
เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. พร้อมกันทั่วประเทศ...
ระหว่างวันที่ 17 - 18 มีนาคม 2561
โดย สพฐ. มอบให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 และเขตเดียว
เป็นหน่วยพัฒนาประจำจังหวัด ตามพื้นที่ปฏิบัติราชการ

See More

นายสุขุม พรหมเสน รองผอ.สพป.พะเยา เขต 1
รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พะเยา เขต 1
นำทีม สพป.พะเยา เขต 1 ประชุมทางไกล
ผ่านระบบ VDO Conference
เกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครู...
และบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ.
วันที่ 14 มีนาคม 2561
ณ ห้องประชุมดอยจอมทอง สพป.พะเยา เขต 1

See More

นายสุขุม พรหมเสน รองผอ.สพป.พะเยา เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พะเยา เขต 1
พร้อมด้วย นางสาวลาวัลย์ ธุระเสร็จ นายณัฐพล สุวรรณลพ รองผอ.สพป.พะเยา เขต 1
นำทีม สพป.พะเยา เขต 1 ประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference
“พุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 10/2561” ประจำวันที่ 14 มีนาคม 2561
ณ ห้องประชุมดอยจอมทอง สพป.พะเยา เขต 1

นางสาวลาวัลย์ ธุระเสร็จ รอง ผอ. สพป.พะเยา เขต 1
เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก
โรงเรียนที่มีความดีเด่นด้านต่างๆ
ภายใต้กรอบภารกิจประจำ (Function)
และนโยบาย (Agenda)...
วันที่ 13 มีนาคม 2561
ณ ห้องประชุมดอยจอมทอง สพป.พะเยา เขต 1

See More

การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในโดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) วิทยากรโดย นางสาวลาวัลย์ ธุระเสร็จ
รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 และการวิเคราะห์ตัวชี้วัดแต่ละมาตรฐานเพื่อนำสู่ห้องเรียนและกิจกรรมปฏิบัติการกลุ่มและวิเคราะห์ วิทยากรโดย ศน.ธิติกาญจน์ กุลพัฒน์เศรษฐ และสถานศึกษาที่มีระบบการประกันคุณภาพภานในแนวใหม่ โดย นางสาวรัชนีกร พัฒนกุล ผอ.โรงเรียนอนุบาลภูกามยาวระหว่างวันที่ 10 -11 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมดอยหลวง สพป.พะเยา เขต 1

จังหวัดพะเยา โดย สพป.พะเยา เขต 1
สพป.พะเยา เขต 2 และ สพม เขต 36
ประชุมวางแผนและจัดทำโครงการ
การดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน(ภาคเหนือ)
ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 จังหวัดพะเยา ...
วันที่ 12 มีนาคม 2561
ณ ห้องประชุม สพม.36 (พะเยา)
โดย นายประถม เชื้อหมอ ผอ.สพป.พะเยา เขต 1
เป็นประธานในการประชุม

See More

นายประถม เชื้อหมอ ผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสารเพื่อความเข้าใจ การประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ สำหรับครูวิชาการ ปีงบประมาณ 2561โดยมีการประชุมวันที่ 10 – 11 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมดอยหลวง สพป.พะเยา เขต 1

นางสาวลาวัลย์ ธุระเสร็จ รอง ผอ. สพป.พะเยา เขต 1
นำทีมศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 1
ประชุมทางไกลผ่านระบบ (VDO Conference)
การประชุมสร้างความเข้าใจหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
"สร้างรากฐานคุณภาพชีวิต สู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์" ...
วันที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 - 11.30 น.
ณ ห้องประชุมดอยจอมทอง สพป.พะเยา เขต 1

See More

นายประถม เชื้อหมอ ผอ.สพป.พะเยา เขต 1
พร้อมด้วยนายสุขุม พรหมเสน นางสาวลาวัลย์ ธุระเสร็จ
นายณัฐลพ สุวรรณลพ รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1
ประธานคณะกรรมการตรวจให้คะแนนข้อสอบ
แบบเขียนตอบด้านภาษา ด้านคำนวณ และด้านเหตุผล...
การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ
(National Test : NT) ปีการศึกษา 2560
ศูนย์สอบ สพป.พะเยา เขต 1
วันที่ 8 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมดอยหลวง

See More

นายประถม เชื้อหมอ ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 พร้อมด้วยนางสาวลาวัลย์ ธุระเสร็จ รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 และทีมลูกเสือ สพป.พะเยาเขต1ประชุมคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดพะเยา ครั้งที่1/2561 โดย นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานในการประชุม วันที่ 7 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา

นายสุขุม พรหมเสน นางสาวลาวัลย์ ธุระเสร็จ นายณัฐพล สุวรรณลพ รองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 1 ตรวจเยี่ยมการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test:NT) ปีการศึกษา 2560 ศูนย์สอบ สพป.พะเยา เขต 1 วันที่ 7 มีนาคม 2561 จำนวน 6 สนามสอบ ได้แก่ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลพะเยา , สนามสอบโรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย) ,สนามสอบโรงเรียนบ้านต๋อม,สนามสอบโรงเรียนบ้านห้วยแก้ว,สนามสอบโรงเรียนบ้านดง,สนามสอบโรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์

นางสาวลาวัลย์ ธุระเสร็จ รองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test:NT) ปีการศึกษา 2560 คณะกรรมการประจำสนามสอบ ศูนย์สอบ สพป.พะเยา เขต 1 วันที่ 6 มีนาคม 2561 สพป.พะเยา เขต 1

นายสุขุม พรหมเสน รองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 1 นำทีม สพป.พะเยา เขต 1 ประชุมทางไกลผ่านระบบ (VDO Conference) เรื่อง โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของ สพฐ. ปีงบประมาณ 2561 วันที่ 6 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมจอมทอง สพป.พะเยา เขต 1