Posts

รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ กิจกรรมการแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 ภายใต้การดูแลและสนับสนุนของผู้อำนวยการประทีป ประทีบยุวพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
รายชื่อนักเรียนคนเก่ง
1. เด็กหญิงสุทธิดา ตกแต่งพงไพร
2. เด็กหญิงกานต์ศินี โชคอำนวยสกุล
3. เด็กหญิงแป้ง ขวัญหล้าวิจิตร...
4. เด็กหญิงสริตา แสงดวงเดือน
5. เด็กหญิงสุดาภรณ์ วนาวัลลภ
6. เด็กหญิงสุดาพร พงศ์ชัยปัญญา
7. เด็กหญิงพรชิตา เขียวขจีไพร
8. เด็กหญิงจิตรสินี ธารสุขชลาลัย
9. เด็กหญิงพิมพ์พา คีรีวนาศรม
10. เด็กหญิงชนาภา รุ้งโอบดอย
ครูผู้ฝึกสอน
1. นายสงบ พุทธพฤกษ์
2. นางอรวรรณ พุทธพฤกษ์
3.นางสาววิภาวรรณ ตาดทองดีเด่น
4.นายเสรี ซอเฟีย
5.นางสาวศิรินทร ขจรเกียรติสกุล
7. นางสาวอรชร สืบบุญเต็ม
และทางโรงเรียนขอขอบคุณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต2 ที่ให้การสนับสนุนและให้กำลังใจในการฝึกซ้อมและเข้าร่วมแข่งขันตั้งแต่ระดับเขตพื้นที่ ระดับภาคเหนือ และระดับประเทศค่ะ

See More
สายย่อ ข้อสอบครูผู้ช่วย added 42 new photos.

สรุป แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2560 - 2579

เครดิต.สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ👨‍🏫👨‍🏫👨‍🏫🙏🙏🙏

Reviews
โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ has no reviews yet.
Tell people what you think
Photos
Posts

https://www.youtube.com/watch?v=lBDsw0W3R58&feature=youtu.be
รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ กิจกรรมการแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 ภายใต้การดูแลและสนับสนุนของผู้อำนวยการประทีป ประทีบยุวพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
รายชื่อนักเรียนคนเก่ง
1. เด็กหญิงสุทธิดา ตกแต่งพงไพร
2. เด็กหญิงกานต์ศินี โชคอำนวยสกุล...
3. เด็กหญิงแป้ง ขวัญหล้าวิจิตร
4. เด็กหญิงสริตา แสงดวงเดือน
5. เด็กหญิงสุดาภรณ์ วนาวัลลภ
6. เด็กหญิงสุดาพร พงศ์ชัยปัญญา
7. เด็กหญิงพรชิตา เขียวขจีไพร
8. เด็กหญิงจิตรสินี ธารสุขชลาลัย
9. เด็กหญิงพิมพ์พา คีรีวนาศรม
10. เด็กหญิงชนาภา รุ้งโอบดอย
ครูผู้ฝึกสอน
1. นายสงบ พุทธพฤกษ์
2. นางอรวรรณ พุทธพฤกษ์
3.นางสาววิภาวรรณ ตาดทองดีเด่น
4.นายเสรี ซอเฟีย
5.นางสาวศิรินทร ขจรเกียรติสกุล
7. นางสาวอรชร สืบบุญเต็ม
และทางโรงเรียนขอขอบคุณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต2 ที่ให้การสนับสนุนและให้กำลังใจในการฝึกซ้อมและเข้าร่วมแข่งขันตั้งแต่ระดับเขตพื้นที่ ระดับภาคเหนือ และระดับประเทศค่ะ

See More
รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ กิจกรรมการแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ป...
youtube.com
It looks like you may be having problems playing this video. If so, please try restarting your browser.
Close
Posted by Pinky Proud
794 Views
794 Views
Pinky Proud is with Tan Tan.

รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ กิจกรรมการแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 ภายใต้การดูแลและสนับสนุนของผู้อำ...นวยการประทีป ประทีบยุวพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
รายชื่อนักเรียนคนเก่ง
1. เด็กหญิงสุทธิดา ตกแต่งพงไพร
2. เด็กหญิงกานต์ศินี โชคอำนวยสกุล
3. เด็กหญิงแป้ง ขวัญหล้าวิจิตร
4. เด็กหญิงสริตา แสงดวงเดือน
5. เด็กหญิงสุดาภรณ์ วนาวัลลภ
6. เด็กหญิงสุดาพร พงศ์ชัยปัญญา
7. เด็กหญิงพรชิตา เขียวขจีไพร
8. เด็กหญิงจิตรสินี ธารสุขชลาลัย
9. เด็กหญิงพิมพ์พา คีรีวนาศรม
10. เด็กหญิงชนาภา รุ้งโอบดอย
ครูผู้ฝึกสอน
1. นายสงบ พุทธพฤกษ์
2. นางอรวรรณ พุทธพฤกษ์
3.นางสาววิภาวรรณ ตาดทองดีเด่น
4.นายเสรี ซอเฟีย
5.นางสาวศิรินทร ขจรเกียรติสกุล
7. นางสาวอรชร สืบบุญเต็ม
และทางโรงเรียนขอขอบคุณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต2 ที่ให้การสนับสนุนและให้กำลังใจในการฝึกซ้อมและเข้าร่วมแข่งขันตั้งแต่ระดับเขตพื้นที่ ระดับภาคเหนือ และระดับประเทศค่ะ

See More

รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 12 ระดับประเทศ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 ภายใต้การดูแลและสนับสนุนของผู้อำนวยการประทีป ประทีบยุวพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
รายชื่อนักเรียนคนเก่ง
เด็กชายธนัท วรการกุศลไพร
ครูผู้ฝึกสอน
นางสาวปาริฉัตร อภิธาเสนาะ...
และทางโรงเรียนขอขอบคุณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต2 ที่ให้การสนับสนุนและให้กำลังใจในการฝึกซ้อมและเข้าร่วมแข่งขันตั้งแต่ระดับเขตพื้นที่ ระดับภาคเหนือ และระดับประเทศค่ะ

See More
No automatic alt text available.
Image may contain: 4 people, people smiling, people standing
Image may contain: 3 people, people standing
Image may contain: text

รางวัลเหรียญทอง อันดับที่8 ระดับประเทศ กิจกรรมการประกวดเพลงคุณธรรม ระดับม.1-ม.3ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 ภายใต้การดูแลและสนับสนุนของผู้อำนวยการประทีป ประทีบยุวพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
รายชื่อนักเรียนคนเก่ง
1. เด็กหญิงศรุตยา สังวรศิลปชัย
2. เด็กหญิงดารินทร์ พันพนาคีรี
3. เด็กหญิงนงนุช รวิพรรณพงศ์...
4. เด็กหญิงวาสิตา สัตยมิ่งมงคล
5. เด็กหญิงพรธิดา รุ้งโอบดอย
ครูผู้ฝึกสอน
1.นางสาวการะเกตุ ชมชื่น
2. นายเชิด กันชูลี
และทางโรงเรียนขอขอบคุณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต2 ที่ให้การสนับสนุนและให้กำลังใจในการฝึกซ้อมและเข้าร่วมแข่งขันตั้งแต่ระดับเขตพื้นที่ ระดับภาคเหนือ และระดับประเทศค่ะ

See More

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ระดับประเทศ กิจกรรมการแข่งขันวงอังกะลุง ระดับ ม.1-ม.3ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 ภายใต้การดูแลและสนับสนุนของผู้อำนวยการประทีป ประทีบยุวพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
รายชื่อนักเรียนคนเก่ง
1. เด็กหญิงละวา เวียงไพรทอง
2. เด็กหญิงปราณี ห้วยกาเหว่า
3. เด็กหญิงภัทรสุดา กระทิงไพร...
4. เด็กหญิงนารีรัตน์ วนาเฉลิมเขต
5. เด็กหญิงสุวนันท์ ธารสุขวิไล
6. เด็กหญิงปาลิดา ศิริกรพนา
7. เด็กหญิงทิพานันท์ คีรีกถินเทศ
8. เด็กหญิงยุพารัตน์ วังกระจุก
9. เด็กหญิงนุตประวีณ์ คีรีกอบสิณ
10. เด็กหญิงมัสยา เพียงพิสมัย
11. เด็กหญิงศิริขวัญ ฟ้ากุศล
12. เด็กชายสุรชัย คงคา
13. เด็กหญิงอรินยุพา ทะนุศีลธรรม
14. เด็กหญิงทิพานัน ไพรพุทโธ
15. เด็กหญิงจารุวรรณ สวรรค์คีรีเขต
16. เด็กหญิงรศนา นิมิตรชัย
17. เด็กหญิงพิมพิศา บวรวัฒนวุฒิ
18. เด็กหญิงวัชรี ไพรสราญเลิศ
19. เด็กหญิงสุภัทรา โศภางกูรไพร
20. เด็กหญิงนารี วังสะพรั่ง
ครูผู้ฝึกสอน
1. นางนิพิชฌม์ชา บุญทากลาง
2. นายจีระพงษ์ สนิท
3. นายเชิด กันชูลี
และทางโรงเรียนขอขอบคุณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต2 ที่ให้การสนับสนุนและให้กำลังใจในการฝึกซ้อมและเข้าร่วมแข่งขันตั้งแต่ระดับเขตพื้นที่ ระดับภาคเหนือ และระดับประเทศค่ะ

See More

ทางโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ขอกราบขอบพระคุณท่านดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุขผู้อำนวยการเขตพื้นที่ฯที่มอบหมายให้ท่านรองวสันต์ อินทร์กลั่น,ท่านรองบรรเลง ส่งบุญธรรมและศน.ประสิทธิ์ ภูมาศในการเยี่ยมให้กำลังใจคณะครูและนักเรียนที่จะไปประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับชาติ จำนวน 4 รายการ นักเรียน 40 คน ครูผู้ฝึกสอน 9 คน ณห้องประชุมพัฒนากิจจานุรักษ์ อาคารชัยยะวงศาประชารัฐ

วันนี้ทีมงานถ่ายทำ VTR ของบริษัทAP Hondaมาถ่ายทำทีมวิ่ง 31 ขาสามัคคีโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ มีบริษัทนิยมพานิช จำกัดเป็นสปอนเซอร์เพื่อเตรียมเข้าแข่งขันระดับประเทศในวันที่17 มีนาคม2561...ภายใต้ Concept กำลังใจจากน้องอนุบาล...

โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน จัดพิธีเปิดป้ายอาคารเรียน "ชัยยะวงศาประชารัฐ" และ ทำบุญเนื่องในโอกาสครบ 39 ปี ของการก่อตั้งโรงเรียน วันที่ 24 มกราคม 2561 ที่ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน ในพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเนื่องในโอกาสครบ 39 ปี ของการก่อตั้งโรงเรียน และเปิดป้ายอาคารเรียน “ ชัยยะวงศาประชารัฐ ” โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต 2 , คณะกรรมการส...ถานศึกษา , คณะครูและบุคลากร ผู้ปกครอง นักเรียน ร่วมพิธี
นายบรรเลง ส่งบุญธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต 2 กล่าวว่า ในปี 2560 ที่ผ่านมา โรงเรียนฯ ได้รับงบประมาณจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงการศึกษาธิการ สร้างอาคารเรียนแบบ 318 ล.55 / -ข จำนวน 1 หลัง ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างและต่อเติมอาคารเรียนชั้นล่างอีก 5 ห้องจนแล้วเสร็จ

See More

วันที่ 27 ธ.ค. 2560่ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ นำโดย นายประทีป ประทีป ยุวพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ได้มีการจัดกิจกรรม กีฬาสีนักเรียนเพื่อสนองนโยบายการพัฒนาศักยภาพ ให้นักเรียนมีพัฒนาการร่างกาย จิตใจ และมีทักษะในการเล่นกีฬามากขึ้น พร้อมให้เด็กๆ ได้แสดงออกในด้านต่างๆ ในเรื่องของความสามารถพิเศษ และความคิดสร้างสรรค์

มอบห้องสมุดอาเซียน
วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2560 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ มอบห้องสมุดอาเซียนเพื่อใช้เป็นศูนย์กลางการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับประเทศในประชาคมอาเซียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ อ.ลี้ จ.ลำพูน ที่โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ จัดพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียน ให้แก่โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ โดยนายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ มีนายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน , รองอธิบดีกรมอาเซียน , นายอำเภอลี้ , ผู้บริหารโรงเรียน ผู้ปกครองและนักเรียนร่วมพิธี โอกาสนี้ ที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้มอบอุปกรณ์ การศึกษา และ อุปกรณ์กีฬาให้แก่ นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ด้วย

จังหวัดลำพูนร่วมกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและองค์กรเอกชน จัดโครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และคืนความสุขให้ประชาชน ที่โรงเรียนห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ ต.นาทราย อ.ลี้ โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เปิดโครงการ เพื่อให้ประชาชนที่อยู่ห่างไกลได้รับบริการจากหน่วยงานภาครัฐอย่างทั่วถึงและรับทราบปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานนำข้าราชการและประชาชน กล่าวคำ ปฏิญาณตนเป็นพลเมืองดีของชาติแส...ดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ นายกเหล่ากาชาดและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้เครื่องใช้ที่จำเป็นให้แก่ประชาชนที่มาร่วมงานและมอบเงินสงเคราะห์ผู้ยากไร้ด้วย

สำหรับการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ในครั้งนี้ มีหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและองค์กรเอกชน ให้บริการแก่ประชาชน เช่น ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนมารับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชน โรงพยาบาลลี้ และโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรีนำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการตรวจสุขภาพประชาชน กศน. อำเภอลี้นำห้องสมุดประชาชนจัดห้องสมุดเคลื่อนที่ ให้ความรู้แก่เยาวชน , สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูนให้คำปรึกษาแก่ผู้ต้องการมีงานทำ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูนให้บริการทำหมันสัตว์เลี้ยง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน นำผลิตภัณฑ์โอทอปมาจัดแสดงจำหน่าย ,นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานอื่นๆ ให้บริการประชาชนตามภารกิจ อาทิ ชมรมช่างตัดผมจังหวัดลำพูน ให้บริการตัดผมฟรี สำนักงานประมงจังหวัดลำพูนแจกพันธุ์ปลา สถาบันอาชีวศึกษาให้บริการซ่อมรถจักรยานยนต์ฟรี และที่ว่าการอำเภอลี้ ให้บริการทำบัตรประชาชน เป็นต้นโดยการจัดงานในครั้งนี้มีกลุ่มจิตอาสาของตำบลนาทรายอำเภอลี้มาร่วมอำนวยความสะดวกในการจัดงานด้วย ซึ่งประชาชนที่มาร่วมงานต่างมีความรู้สึกยินดีและดีใจที่หน่วยงานภาครัฐมีความห่วงใยได้มาเยี่ยมเยือนและให้บริการแก่ประชาชนจังหวัดลำพูน

See More

วันที่ 16 ธันวาคม 2560 สพป.ลำพูน เขต 2 นำโดย ผอ.ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข,รองวสันต์ อินทร์กลั่น และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้กำลังใจ กีฬานักเรียน สพฐ. เอพีฮอนด้า วิ่ง31ขา สามัคคี ปีที่13/2560 ณ จ.สุโขทัย ชื่นชมยินดีกับความสำเร็จของรร.บ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ ที่ได้เข้ารอบเป็นตัวแทนทีมภาคเหนือไปแข่งขันระดับชาติ