Photos
Reviews
5.0
1 Review
Tell people what you think
Posts
engkps.ku updated their cover photo.
Image may contain: house, tree, plant, sky and outdoor

ศูนย์พลังงานฯ ทำบุญขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๖

Posts
engkps.ku added 375 new photos from December 25, 2012 to the album: 55.12.26_งานเลี้ยงขอบคุณลุคลากรประจำปี 2555.
December 25, 2012

งานเลี้ยงขอบคุณลุคลากรประจำปี 2555

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ได้จัดงานเลี้ยงขอบคุณบุคลากรประจำปี 2555 ขึ้น เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2555 เพื่อเป็นการขอบคุณบุคลากรของคณะฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่มาด้วยดีตลอดทั้งปี โดยในปีนี้บรรยากาศในงานเป็นรูปแบบรำวงย้อนยุค "มา..มะ..มาดี..ขอให้สุขี ปีมะเส็ง..มา..ซิ..มา..รำวงด้วยกัน" โดยได้รับความสนใจจากบุคลากรในคณะฯ มาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง

ต้อนรับคณะผู้บริหารของกลุ่มเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP)

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2555 เวลา 13.00 น. อ. ดร. วันรัฐ อับดุลลากาซิม รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน และ ผศ.ภรต กุญชร ณ อยุธยา หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเกษตร พร้อมด้วยผู้บริหารของคณะฯ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่จากโครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ จำนวน 8 ท่าน ในการเยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน และภาควิชาวิศวกรรมเกษตร ซึ่งการเยี่ยมชมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาดูงานภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ของทางสถาบันฯ ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2555

ต้อนรับคณะจากโครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2555 เวลา 13.00 น. อ. ดร. วันรัฐ อับดุลลากาซิม รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน และ ผศ.ภรต กุญชร ณ อยุธยา หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเกษตร พร้อมด้วยผู้บริหารของคณะฯ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่จากโครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ จำนวน 8 ท่าน ในการเยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน และภาควิชาวิศวกรรมเกษตร ซึ่งการเยี่ยมชมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาดูงานภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ของทางสถาบันฯ ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2555

นิสิตเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เข้ารับประทานรางวัลชีวิตต้องสู้ ไลฟ์ อวอร์ด 2012
จากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

คุณประภาส เตมียบุตร นิสิตเก่าภาควิชาวิศวกรรมโยธา ภาคพิเศษ (2) คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (รุ่น E60 หรือ KU64) ได้เข้ารับประทานรางวัลชีวิตต้องสู้ ไลฟ์ อวอร์ด 2012 จากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี นิตยสารชีวิตต้อง...สู้ ณ อาคารแจ้งวัฒนะฮอลล์ ศูนย์การค้า Central Plaza สาขาแจ้งวัฒนะ ซึ่งรางวัลนี้จะทำการคัดเลือกจากบุคคลผู้ซึ่งประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชีวิตบุคคลอื่นๆ ได้ โดยเกียรติประวัติที่ได้รับในครั้งนี้ "หอสมุดรัฐสภา American" ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ทำเอกสารขออนุญาตนำสาระและข้อมูลต่างๆ ไปจัดเก็บรักษาไว้ในระบบไมโครฟิล์มเพื่อให้ข้อมูลต่างๆ นั้นคงอยู่ได้ยาวนานถึง 500 ปีในอนาคต

นอกจากรางวัลนี้แล้ว คุณประภาสยังได้รับรางวัล เพชรนนทรี ในงานเกษตรศาสตร์ ปราดเปรื่อง รุ่นที่ 10 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 ณ โรงแรมโซฟิเทล เซนทาราแกรนด์ เซนทรัลลาดพร้าว อีกด้วย ซึ่งเป็นการเชิดชูเกียรติกับนิสิตเก่าที่สร้างคุณงามความดีพร้อมทั้งนำชื่อ เสียงมาสู่สถาบัน

คุณประภาส เตมียบุตร เป็นนิสิตเก่าของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ผู้มีความสามารถและประสบ ความสำเร็จในชีวิต อีกทั้งยังเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่บุคคลอื่นจนได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติคุณอันทรง คุณค่า ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน จึงใคร่ขอแสดงความยินดีมา ณ ที่นี้

VDO: ประภาส เตมียบุตร - หน้าที่พลเมือง ตอน ชีวิตต้องสู้;
https://www.youtube.com/watch?v=tWgWTZB6GaI

See More

ศูนย์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรม การใช้งานระบบสำรองข้อมูลผ่านเครือข่าย BON

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2555 ทางศูนย์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดอบรม "การใช้งานระบบสำรองข้อมูลผ่านเครือข่าย BON (Backup over the network)"

เพื่อสำหรับให้บุคลากร ใช้เป็นพื้นสำหรับสำรองไฟล์เอกสาร หรือแชร์ข้อมูลเอกสารภายในหน่วยงานของตนเองได้ ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 28 ท่าน

...

ผู้ที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถโทรสอบถามได้ที่ 7527

See More

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้สร้างชื่อเสียงให้กับคณะฯ

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2555 รศ. ดร. บัญชา ขวัญยืน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ได้มอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้สร้างชื่อเสียงให้กับคณะฯ 2 รางวัล ด้วยกันคือ
1. ทุนเซเรบอส อวอร์ด 2012 อ.ดร.กอบศักดิ์ กาญจนาพงศ์กุล ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร ผู้ได้รับประทานทุนวิจัย เซเรบอส อวอร์ด (Cerebos Awards) ครั้งที่ี 12 ประจำปี 2555 จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ อาคารเฉลิมพระบารมี... 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย จากข้อเสนอโครงการวิจัย เรื่อง "ผิวหนังเทียมเส้นใยนาโนจากว่านหางจรเข้: ทางเลือกสำหรับการรักษาแผลไฟไหม้" เป็นจำนวนเงิน 150,000 บาท
2. รางวัลชมเชย แก่นางสาวพัชรวรรณ วงษา สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และ อ.ร้อยโท อนุมัติ อิงคนินันท์ (อาจารย์ที่ปรึกษา) จากการแข่งขัน Engineering Student Talent Awards (ESTA 2012)
จัดโดยสมาคมศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีแห่งประเทศอินเดียในประเทศไทย (IITAAT) ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2555

See More

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมชลประทานเข้าร่วมโครงการกีฬา 3 น้ำ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2555 ณ สถาบันพัฒนาการชลประทาน จ.นนทบุรี

รางวัลชนะเลิศ ขวัญใจมหาชน - รถประหยัดเชื้อเพลิง 15th Honda Eco Mileage Challenge

การแข่งขันรถประหยัดเชื้อเพลิง 15th Honda Eco Mileage Challenge เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา ณ สนามไทยแลนด์เซอร์กิต จ.นครปฐม นิสิตและอาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลได้ร่วมแรงร่วมใจประดิษฐ์รถเข้าร่วมแข่งขัน 2 ทีม คือทีม NAGA RAIN และทีม Green Serpent ซึ่งทีม Green Serpent สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ ขวัญใจมหาชน และทีม NAGA RAIN ได้สถิติการประหยัดเชื้อเพลิง อันดับที่ 15 ด้วยสถิติกว่า 551.29... km/Litre จากทีมผู้เข้าแข่งขัน 483 ทีม อันเป็นความภูมิใจของทั้งภาควิชาฯ คณะฯ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมทั้งเป็นบันไดให้นิสิตรุ่นหลังก้าวตามเพื่อพัฒนาคุณภาพนิสิตของวิทยาเขตกำแพงแสน ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะชนต่อไป

ทีม Green Serpent ประกอบด้วย
1) อ.ดร.หทัยเทพ วงศ์สุวรรณ
2) นายนราธิป พลอยสูงเนิน
3) นายอาทิตย์ พลชา
4) นายธีรัตน์ รุ่งเรือง
5) นายกฤษฎากรณ์ ไชยขันธ์
6) นิสิตชั้นปีที่ 2 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ทีม NAGA RAIN ประกอบด้วย
1) อ.วรพจน์ ศตเดชากุล
2) นางสาวศิริวรรณ เวชยางกุล
3) นายเอนก รุดเครือ
4) นายฐปกรณ์ ลี้จินดา
5) นายวิพัฒน์ ปานพรม
6) นายเอกปริญญ์ ถาวรล้ำเลิศ
7) นายจรัสพงษ์ เจษฎาเมธานนท์
8) นายสากิยะ วรรณะพุก
9) นายณัฐนนท์ อนันทคุณ

See More

ศูนย์พลังงานฯ ต้อนรับคณะจากเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2555 เวลา 10.00 - 15.00 น. ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย ผศ.บุญมา ป้านประดิษฐ์ หัวหน้าศูนย์ฯ ให้การต้อนรับคณะจากเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 30 คน เข้ามาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ซึ่งทางเทศบาลฯ จัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อส่งเสริมการพัฒนาแนวคิดและวิสัยทัศน์ และนำประสบการณ์ที่ได้จากการอบรมและศึกษาดูงานมาประกอบการตัดสินใจในการวางแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของตัวแทนภาคประชาชนในการพัฒนาเทศบาล

engkps.ku added 49 new photos from December 10, 2012 to the album: 55.12.11_อบรมการใช้เครื่องมือ GPS.

อบรมการใช้เครื่องมือ GPS ให้กับขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดนครปฐม

เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน โดย อาจารย์ง่ายงาม ประจวบวัน (ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร) และคุณระวี อยู่สำราญ (ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน) ได้เป็นวิทยากรให้กับขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดนครปฐม ในการจัดอบรมการใช้เครื่องมือ GPS และการหาพื้นที่หน้าตัดคลอง และการหาอัตราการไหลของน้ำในแม่น้ำ สำหรับใช้สำรวจข้อมูลในการจัดทำผังชุมชนของพื้นที่ประสบภัยพิบัติ เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนแก้ไขและรับมือปัญหาภัยพิบัติระดับตำบล

การบูรณาการเชิงพื้นที่อำเภอกำแพงแสน “พลังเล็กที่ยิ่งใหญ่ คลื่นลูกใหม่กำแพงแสน”

เมื่อวันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2555 เครือข่ายการบูรณาการเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่อำเภอกำแพงแสน ได้จัดวงเสวนาเครือข่าย "พลังเล็กที่ยิ่งใหญ่ คลื่นลูกใหม่กำแพงแสน" ณ "ซุ้มกำแพงแสนบ้านเรา" โซนเปิดโลกวิศวกรรม ในงานเกษตรกำแพงแสน

เครือข่ายพลังเล็กฯเป็นกลุ่มเด็กและเยาวชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการทำงานในพื้นที่อำเภอกำแพงแสน ซึ่งเป็นตำบลที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยปี 2554 ในเรื่องของการทำแผนที่เส้นทางน้ำ ซึ่งปร...ะกอบด้วย

1. กลุ่มสภาเด็กและเยาวชนตำบลห้วยม่วง

2. กลุ่มเด็กและเยาวชน ต.สระสี่มุม

3. กลุ่มเด็กและเยาวชน ต.สระพัฒนา

4. กลุ่มเด็กและเยาวชน ต.ดอนข่อย

5. กลุ่มเด็กและเยาวชน ต.วังน้ำเขียว

และกลุ่มเด็กและเยาวชน ต.กระตีบ ที่ร่วมเรียนรู้ในโครงการ "รวมพลคนกระตีบ เรียนรู้ กินอยู่ ให้เป็น" ซึ่งกลุ่มเครือข่ายเด็กต่าง ๆ เหล่านี้จะถูกผลักดันให้เป็นองค์กรสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบลต่อไป นอกจากนี้แล้วยังมีเครือข่ายเด็กและเยาวชนที่จัดตั้งมานานแล้ว คือ กลุ่มยุวเกษตรพัฒนาฯ (ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม) และเครือข่ายเด็กและเยาวชนจากจังหวัดราชบุรี อีก 2 กลุ่มมาร่วมเรียนรู้ด้วย คือ กลุ่มสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ อ.โพธาราม และ กลุ่มเยาวชนต้นกล้ารักษ์ป่าบ้านโป่งกระทิงบน ต.บ้านบึง อ.บ้านคา

การจัดเวทีเครือข่ายฯ นี้ได้รับเกียรติจากคุณวิเชียร เจษฎากานต์ (มูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์) และคุณบุญส่ง ใจชื่น วิทยากรกระบวนค่ายมาช่วยนำกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายเด็กและเยาวชนจากทั้งสองจังหวัด และกระตุกจิตสำนึกพร้อมทั้งแรงบันดาลใจในการกล้าที่จะทำความดีให้กับบ้านเกิดและการกตัญญูต่อแผ่นดินต่อไป

See More

วสท. นำนิสิต นักศึกษา เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี

นายสุวัฒน์ เชาว์ปรีชา นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการ นำนิสิต นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีสุดท้ายที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี และสอบได้เป็นที่หนึ่งของคณะวิศวกรรมศาสตร์จากสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน และ ประจำปี พ.ศ. 2554 จำนวน 27 คน และ พ.ศ. 2555 จำนวน 35 คน และผู้ที่ได้รับรางวัลโครงการประกวดตำราดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2554 จำนวน 1 คน เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี และโล่ประกาศเกียรติคุณ ของ กองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อวันเสาร์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ วังสุโขทัย โดย นายเอกปริญญ์ ถาวรล้ำเลิศ นิสิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล รุ่นที่ 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี ในปีนี้

การบูรณาการเพื่อความมั่นคงด้านน้ำจังหวัดนครปฐม - ร่วมมือ ร่วมใจ เพื่อน้ำนครปฐม

เมื่อวันเสาร์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ เครือข่ายการบูรณาการเพื่อความมั่นคงด้านน้ำจังหวัดนครปฐม ได้จัดเวทีเสวนาในงานเกษตรกำแพงแสน หัวข้อ "ร่วมมือ ร่วมใจ เพื่อน้ำนครปฐม" ในงานเกษตรกำแพงแสน ณ ซุ้มกำแพงแสนบ้านเรา โซนเปิดโลกวิศวกรรม ผู้ร่วมเสวนามาจากหลายภาคส่วนทั้งหน่วยงานราชการ ได้แก่ สำนักงานจังหวัด สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๕ และ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ชมรมเรารักแม่น้ำท่าจีน ส่วนของท้องถิ่นและผู้นำชุมชนจากตำบลต่าง ๆ ที่เข้าร่วมเป็นทีมวิจัยชุมชน ได้แก่ ต.ห้วยม่วง ต.สระสี่มุม ต.สระพัฒนา ต.ดอนข่อย ต.วังน้ำเขียว ต.วังตะกู ต.นครปฐม ต.บางหลวง ต.หินมูล ต.บางระกำ ต.คลองนกกระทุง และ ต.บางช้าง
ประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีทั้งมิติคุณภาพน้ำ วัชพืชน้ำ อุทกภัย คุณค่าสายน้ำ และข้อเสนอแนะในเชิงประเด็นศึกษาที่ควรจะศึกษาร่วมกันในปีต่อไป