Reviews
3.0
2 Reviews
Tell people what you think
Photos
Videos
วันสันติภาพสากล ณ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จ.ราชบุรี
6
1
นายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนโรงเรียนคณะราษฎรบำรุงจังหวัดยะลา พร้อมทั้งพบปะนักเรียนหน้าเสาธงก่อนเคารพธงชาติ โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นผู้แทนอ่านสารสันติภาพของนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันสันติภาพสากล 2556 เพื่อรณรงค์ให้เกิดความตระหนักถึงความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรม เพื่อให้เกิดสันติภาพขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมนี้ ตัวแทนนักเรียน ได้อ่านสารสันติภาพ ของเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ นักเรียน กว่า 2,000 คน ได้ร่วมสงบนิ่ง 1 นาที เป็นการรำลึกและส่งแรงอธิษฐานเพื่อให้เกิดสันติภาพขึ้นกับครอบครัว สังคม ประเทศชาติและโลก
5
วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ นายสมบัติ สุวรรณพิทักษ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานโครงการสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐานและอ่านสารสันติภาพ เนื่องในวันสันติภาพสากล ๒๕๕๖โดยมี Mr.Etienne Clément รองผู้อำนวยการ UNESCO Bangkok และผู้แทนจากยูเนสโก กรุงเทพ เป็นผู้อ่านสารสันติภาพจากเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ ณ บริเวณสนามหน้าเสาธง โรงเรียนราชวินิต มัธยม ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ
7
Posts

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 08.00 น. มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ จัดโครงการ"อ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล 2560" ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค) จ.ชลบุรี โดยได้รับเกียรติจาก ดร. ธวัชชัย อุ่ยพำนิช รองศึกษาธิการภาค สนง.ศึกษาธิการภาค 9 อ่านสารสันติภาพของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) อ่านสารสันติภาพสากล นพ.เล็ก ทวีเติมสกุล รองประธานสหพันธ์สันติภาพสากล ภูมิภาคเอเชีย อ่านสารสันติภาพของเลขาธิการสหประชาชาติ และตัวแทนนักเรียนชายหญิงอ่านสารของเลขาธิการสหประชาติ ต่อจากนั้นได้ยืนสงบนิ่งและอธิษฐาน 1 นาที เพื่อระลึกถึงคุณค่าและความหมายของสันติภาพ

Posts