Photos
Posts
በአንድ ነገር ታስደሰቱኛላችሁ የላካችሁን አላማውን ለማስፈጸም እንቅልፍ የላችሁም ለዚህም ነው የላካችሁ ስራውን ጨርሶ አርፉአል እናንተ ግን ከተሰጣችሁ በላ አብዝታቸሁ ለመስራት የምትጥሩት ምን ያደርጋል ያዘዛችሁ ከመንፈስቅዱስ ሳይሆን ከዲያቢሎስ መሆኑን ለማወቅ ምምም አይነት መረጃ ማገላበጥ አየስፈልግም ጽሁፎቹን ማንበብ በቂ ነው፡፡ የሰውልጅን ለማቀራረብ ሳየሆን ለማራቅ ???? እንደምትሰሩ ከህሊናችሁ መጣላታችሁ ለዚህ ማስረጃ ነው ግን አስከ መቼ ከሕግዚአብሔር ጋር ተዋግቶ…
abaselama.org