Photos
Videos
เพลง : พระองค์ภา #ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
17K
806
บทเพลงใจนำทาง Sub Title ไทย
123
42
ขอเชิญเที่ยวงาน “เพื่�...
179
4
Posts

เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของ คุณสิริกิติยา เจนเซ่น พระธิดาในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ในปีนี้คุณใหม่อายุครบ ๓๓ ปี
(ใช้คำอวยพรสุภาพ ไม่ต้องใช้ราชาศัพท์)

ขอบคุณภาพ.FB_อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

Image may contain: 1 person, smiling, standing

วันศุกร์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปทรงประกอบพิธียกฉัตรเหนือพระประธานในอุโบสถ ณ พุทธอุทยานอารยวังโส วัดป่าเทสรังสี (ธ) พระธาตุเจดีย์ภูหว้ารัตนคีรี อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

ขอบคุณภาพ.มานพ สิงห์ 8823

Image may contain: 8 people, people smiling, people eating, people standing, outdoor and food
Image may contain: 4 people, outdoor
Image may contain: 2 people, outdoor
Image may contain: 1 person, sitting
Posts

เมื่อวันจันทร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๕ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปทรงร่วมการประชุมระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน การป้องกันอาชญากรรม และสังคมที่ปลอดภัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ขอบคุณภาพ.FB_Thailand Institute of Justice (TIJ)

Image may contain: 2 people, people standing and suit
Image may contain: 4 people, people sitting and indoor
Image may contain: 2 people, people standing and indoor

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง

เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เสด็จพระราชดำเนินไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ได้รายงานว่า สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จะเสด็จพระราชดำเนินไปเข้ารับการตรวจพระกรรณ หรือ หู และจะประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ระหว่างวันที่ ๖ - ๘ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

...

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

สำนักพระราชวัง

๖ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

See More
Image may contain: 1 person, smiling, closeup

วันอังคารที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๐๒ น.พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปทรงเยี่ยมชมงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว ณ พระลานพระราชวังดุสิต

ขอบคุณภาพ.Web_แนวหน้า

Image may contain: 2 people, people smiling, outdoor
Image may contain: 5 people, people smiling, people standing
Image may contain: 1 person, smiling, standing and outdoor
Image may contain: 7 people, people smiling, people standing

พระราชโองการโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมแต่งตั้ง "พลตรีหญิง พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา" เป็นนายทหารพิเศษและราชองครักษ์พิเศษ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า
พลตรีหญิง พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา แต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์พิเศษ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบมาตรา ๔ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ...๑๐ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๘ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖ มาตรา ๗ และมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติราชองครักษ์ พุทธศักราช ๒๔๘๐

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑
ประกาศ ณ วันที่ ๕ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ เป็นปีที่ ๓ ในรัชกาลปัจจุบัน

...
ทั้งนี้ ยังประกาศ เรื่อง แต่งตั้งนายทหารพิเศษ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า
พลตรีหญิง พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา แต่งตั้งเป็นนายทหารพิเศษ ประจํากรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภ รักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบมาตรา ๔ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๘ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคล ของราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑
ประกาศ ณ วันที่ ๕ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ เป็นปีที่ ๓ ในรัชกาลปัจจุบัน

See More
Image may contain: 1 person
Image may contain: text
Image may contain: text
Image may contain: text

เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของคุณพลอยไพลิน เจนเซ่น พระธิดาในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ในปีนี้คุณพลอยมีอายุครบ ๓๗ ปี (ใช้คำอวยพรสุภาพ)

Image may contain: 1 person

เมื่อวันที่ ๒๙ - ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จทอดไปพระเนตรแนวทางการแก้ไขปัญหาช้างป่า ณ อุทยานแห่งชาติกุยบุรี อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และทอดพระเนตรการสร้างแหล่งอาหาร-แหล่งน้ำให้ช้างป่า และสัตว์ป่า ณ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่ กจ.๑๙ (เขาพะเนินทุ่ง) และหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่ กจ.๔ (บ้านกร่าง) และหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่ กจ.๒๐ (ห้วยคมกฤต) อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

ขอบคุณภาพ.Web_innnews

Image may contain: 3 people, people standing, outdoor and nature
Image may contain: 7 people, people smiling, people standing and outdoor
Image may contain: 7 people, people smiling, people standing and outdoor
Image may contain: 2 people, people standing, child and outdoor

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๒๒ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จทรงนำคณะผู้แทนรัฐบาลต่างประเทศและผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานด้านราชทัณฑ์จากประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน เยี่ยมชมศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานฝีมือ โครงการพัฒนาดอยตุง พื้นที่ทรงงาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ขอบคุณภาพ.Web_Matichon Online

Image may contain: 6 people, people sitting, shoes and outdoor
Image may contain: 1 person, sitting
Image may contain: 3 people, people smiling
Image may contain: 4 people, people sitting, people standing and indoor

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๒ น.พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จทรงนำคณะผู้แทนรัฐบาลต่างประเทศและผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานราชทัณฑ์จากประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน เยี่ยมชมการดำเนินงานของทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ณ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ขอบคุณภาพ.Web_Matichon Online

Image may contain: 2 people, people standing
Image may contain: 2 people, people smiling, people standing and drink
Image may contain: 10 people, people smiling, people standing and people sitting

วันอังคารที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๒๕ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปทรงวางศิลาฤกษ์ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ขอบคุณภาพ.FB_Yai Wong

Image may contain: 3 people, people standing, people sitting and outdoor
Image may contain: 6 people, people smiling, people standing and outdoor
Image may contain: 7 people, people smiling, people standing and crowd
Image may contain: 3 people, people smiling, outdoor

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๔๖ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานเพลิงศพเรืออากาศโท หม่อมเจ้าภูริพันธุ์ ยุคล ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิสริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร

โอกาสนี้พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา โดยเสด็จไปในการนี้ด้วย

ขอบคุณภาพ.Web_สถานีวิทยุโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗

เมื่อวันอังคารที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๕๘ น.พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในบุษบกในพระมหาเจดีย์มงคลพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดศรีคุณาราม อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี

ขอบคุณภาพ.FB_สวท.อุดรธานี

Image may contain: 7 people, people standing and outdoor
Image may contain: 1 person, sitting and stripes
Image may contain: 4 people, people sitting, people standing, wedding, child and indoor

“เด็กและเยาวชนก็นับว่าเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนประเทศชาติและสังคมโลก ถือเป็นประชากรคนรุ่นใหม่ที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม ความเจริญก้าวหน้า...”

ความตอนหนึ่งจากพระโอวาท
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
ประทานไว้ ณ พิธีเปิดงานนิทรรศการ The secret scenes และเปิดการแข่งขัน BBG Princess Cup 2017 โดยสโมสรกีฬา บีบีจี อันเนื่องมาจากโครงการในพระดำริฯ วันที่ 8 ธันวาคม 2560

...

———————————

“ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้เห็นทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เห็นความสำคัญของการให้โอกาส ซึ่งปัจจุบันสังคมล้อมรอบเรามีบุคคลมากมายทั้งเด็กและผู้ใหญ่ที่ต้องการโอกาสในชีวิต โอกาสจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะขับเคลื่อนให้เกิดหนทางแห่งการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ดีขึ้น​ เป็นสิ่งที่ส่งผลให้บุคคลได้เริ่มต้นใหม่ ได้แสดงศักยภาพ หรือเป็นสิ่งที่บุคคลจะได้แก้ไขพัฒนาและปรับปรุงในส่วนที่เคยผิดและพลาดให้ถูกต้อง ผู้ที่ขาดโอกาสและการยอมรับของสังคมยังมีอีกมาก การที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมแรงร่วมใจ นั้น เป็นที่น่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง ทำให้เห็นถึงความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันด้วยความมุ่งดีต่อกัน อันเป็นสิ่งที่จะส่งเสริมประเทศชาติเต็มไปด้วยไมตรีจิตมิตรภาพ มีความร่มเย็นเป็นสุข

​เด็กและเยาวชนก็นับว่าเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนประเทศชาติและสังคมโลก ถือเป็นประชากรคนรุ่นใหม่ที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม ความเจริญก้าวหน้า ปัญหาของเด็กและเยาวชนก็เป็นปัญหาหลักที่ต้องได้รับการแก้ไข เป็นการดีที่ กีฬา ได้เข้ามาเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา เพราะนอกจากกีฬาจะทำให้ร่างกายแข็งแรงแล้ว ยังเป็นการฝึกให้บุคคล มีความเข้มแข็ง สามัคคี ทั้งยังส่งผลดีต่อจิตใจทำให้มีใจแน่วแน่ หนักแน่น รู้จักแพ้ รู้จักชนะ รู้จักอภัย นับว่าเป็นเป็นเรื่องน่ายินดี ที่เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสในการแสดงศักยภาพในวันนี้ นอกจากความตั้งใจมุ่งมั่น ฝึกฝน แล้ว การดำเนินชีวิตก็เป็นสิ่งสำคัญควบคู่กัน ต้องเรียนรู้ที่จะข่มใจไม่กระทำสิ่งใดที่รู้สึกว่าผิด ต้องบากบั่นที่จะกระทำในสิ่งที่เป็นความดี ความถูกต้อง ถ้าหากสามารถทำได้ก็จะเติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ พัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าได้

​ท้ายสุดนี้ข้าพเจ้าต้องขอขอบใจคณะทำงานที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกๆฝ่าย ที่สนับสนุนโครงการฯ เพื่อช่วยให้ประชาชนที่ขาดโอกาสอีกจำนวนมากมีโอกาสได้พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น
​ได้เวลาแล้วข้าพเจ้าขอเปิดงาน ณภาฯ เดอะซีเคร็ทซีน ณ บัดนี้ ขอให้โครงการมีความเจริญก้าวหน้า ขยายผลออกไปได้กว้างขวาง บรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ”

#BBGClub
#VictoryIsYours

See More
Image may contain: 1 person
BBG Club

“เด็กและเยาวชนก็นับว่าเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนประเทศชาติและสังคมโลก ถือเป็นประชากรคนรุ่นใหม่ที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม ความเจริญก้าวหน้า...”

ความต...อนหนึ่งจากพระโอวาท
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
ประทานไว้ ณ พิธีเปิดงานนิทรรศการ The secret scenes และเปิดการแข่งขัน BBG Princess Cup 2017 โดยสโมสรกีฬา บีบีจี อันเนื่องมาจากโครงการในพระดำริฯ วันที่ 8 ธันวาคม 2560

———————————

“ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้เห็นทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เห็นความสำคัญของการให้โอกาส ซึ่งปัจจุบันสังคมล้อมรอบเรามีบุคคลมากมายทั้งเด็กและผู้ใหญ่ที่ต้องการโอกาสในชีวิต โอกาสจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะขับเคลื่อนให้เกิดหนทางแห่งการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ดีขึ้น​ เป็นสิ่งที่ส่งผลให้บุคคลได้เริ่มต้นใหม่ ได้แสดงศักยภาพ หรือเป็นสิ่งที่บุคคลจะได้แก้ไขพัฒนาและปรับปรุงในส่วนที่เคยผิดและพลาดให้ถูกต้อง ผู้ที่ขาดโอกาสและการยอมรับของสังคมยังมีอีกมาก การที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมแรงร่วมใจ นั้น เป็นที่น่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง ทำให้เห็นถึงความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันด้วยความมุ่งดีต่อกัน อันเป็นสิ่งที่จะส่งเสริมประเทศชาติเต็มไปด้วยไมตรีจิตมิตรภาพ มีความร่มเย็นเป็นสุข

​เด็กและเยาวชนก็นับว่าเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนประเทศชาติและสังคมโลก ถือเป็นประชากรคนรุ่นใหม่ที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม ความเจริญก้าวหน้า ปัญหาของเด็กและเยาวชนก็เป็นปัญหาหลักที่ต้องได้รับการแก้ไข เป็นการดีที่ กีฬา ได้เข้ามาเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา เพราะนอกจากกีฬาจะทำให้ร่างกายแข็งแรงแล้ว ยังเป็นการฝึกให้บุคคล มีความเข้มแข็ง สามัคคี ทั้งยังส่งผลดีต่อจิตใจทำให้มีใจแน่วแน่ หนักแน่น รู้จักแพ้ รู้จักชนะ รู้จักอภัย นับว่าเป็นเป็นเรื่องน่ายินดี ที่เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสในการแสดงศักยภาพในวันนี้ นอกจากความตั้งใจมุ่งมั่น ฝึกฝน แล้ว การดำเนินชีวิตก็เป็นสิ่งสำคัญควบคู่กัน ต้องเรียนรู้ที่จะข่มใจไม่กระทำสิ่งใดที่รู้สึกว่าผิด ต้องบากบั่นที่จะกระทำในสิ่งที่เป็นความดี ความถูกต้อง ถ้าหากสามารถทำได้ก็จะเติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ พัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าได้

​ท้ายสุดนี้ข้าพเจ้าต้องขอขอบใจคณะทำงานที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกๆฝ่าย ที่สนับสนุนโครงการฯ เพื่อช่วยให้ประชาชนที่ขาดโอกาสอีกจำนวนมากมีโอกาสได้พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น
​ได้เวลาแล้วข้าพเจ้าขอเปิดงาน ณภาฯ เดอะซีเคร็ทซีน ณ บัดนี้ ขอให้โครงการมีความเจริญก้าวหน้า ขยายผลออกไปได้กว้างขวาง บรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ”

#BBGClub
#VictoryIsYours

See More

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เมื่อครั้งทรงพระเยาว์

Image may contain: one or more people and closeup
Image may contain: 1 person, smiling, standing
Image may contain: 1 person, dog and indoor
Image may contain: 1 person, smiling, standing and child

เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๔๐ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปทรงบรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาทสหประชาชาติด้านกระบวนการยุติธรรมทางอาญา” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

ขอบคุณภาพ.FB_เลขานุการอธิการบดี มรรพ.

Image may contain: 2 people, people standing and outdoor
Image may contain: 5 people, people smiling, people standing and outdoor
Image may contain: one or more people, flower, plant, outdoor and nature
Image may contain: 1 person, smiling