Posts

📌เราคือแหล่งรวม CSR ที่มากกว่า 600 โครงการในฐานข้อมูล!📌

เผยแพร่โครงการ CSR ของท่าน ใน 2 ขั้นตอน
1) เข้า www.csrcom.com แล้ว “ลงทะเบียน” สมัครสมาชิก
2) Log-in แล้ว แบ่งปันผ่านเมนู “กรอก CSR” ...
ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น!

See More
No automatic alt text available.
มั่นพัฒนา added a new photo to the album: จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที องค์ความรู้ด้านการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ.

รวมศาสตร์ของพระราชาเพื่อการอนุรักษ์ป่า สิ่งแวดล้อม และดิน

ตลอด 70 ปีแห่งรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้ทรงให้ความสำคัญกับการอนุร...ักษ์ป่าไม้สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ ของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับปรุงฟื้นฟูพัฒนาคุณภาพของดินเพื่อให้เหมาะสมสำหรับการทำการเกษตรกรรมซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนไทย

โดยเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยือนพื้นที่ห่างไกลต่าง ๆ ทั่วประเทศและได้ทรงรับทราบข้อมูลปัญหาที่พสกนิกรในแต่ละภูมิภาคต้องเผชิญ ทรงศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อหาทางออกช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านั้นให้เบาบางทุเลาลงเพื่อให้คนไทยได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ตลอดเส้นทางแห่งการทรงงานด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมได้ทรงสร้างนวัตกรรมแห่งการอนุรักษ์ไว้หลากหลายประการด้วยกัน อาทิ

• ปลูกป่าในที่สูง

ทรงให้ใช้ไม้ประเภทที่มีเมล็ด ขึ้นไปปลูกบนยอดเขาสูง เมื่อโตแล้ว ออกฝัก ออกเมล็ด ก็จะลอยตกลงมาแล้วงอกขึ้นเองในที่ต่ำ เป็นการขยายพันธุ์โดยธรรมชาติ เป็นการปลูกป่าที่อาศัยหลักธรรมชาติและแรงโน้มถ่วงของโลก คือ สิ่งที่อยู่พื้นที่สูงย่อมตกลงสู่ที่ต่ำกว่าเสมอ ทำให้ประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่ายในการปลูกป่า

• ป่าเปียก หรือ ภูเขาป่า

เป็นการใช้น้ำเพื่อทำระบบและสร้างแนวป้องกันไฟป่าแบบเปียก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงตระหนักถึงคุณค่าของน้ำ และ ทรงประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์สูงสุด ป่าเปียก จึงเป็นกลวิธีอย่างง่าย ได้ประโยชน์สูง และสามารถทำได้หลายรูปแบบด้วยกัน

• ป่าต้นน้ำ

คือ ป่าธรรมชาติที่ปรากฎอยู่บริเวณพื้นที่ต้นน้ำลำธาร โดยทั่วไปมักอยู่ในพื้นที่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 700 เมตรขึ้นไป หรืออาจเป็นพื้นที่ลาดชันมากกว่า 35% ชนิดของป่าไม้ที่มักจะปรากฎให้เห็นในพื้นที่ต้นน้ำ ได้แก่ ป่าดิบเขา ป่าดิบชื้น ป่าดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรัง

• ป่ารักษ์น้ำ

เป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าเพื่อป้องกัน อนุรักษ์ และฟื้นฟูป่า อาจใช้วิธีการเฝ้าระวัง และควบคุมพื้นที่ป่าไม้ที่มีอยู่ ไม่ให้ถูกทำลาย ช่วยปรับปรุงระบบนิเวศในพื้นที่ต้นน้ำที่เสื่อมโทรมและถูกทำลายไปแล้ว สามารถเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในเมืองก็ได้

• ฝายต้นน้ำลำธาร และฝายดักตะกอน

ฝายต้นน้ำลำธาร หรือ Check Dam เป็น สิ่งก่อสร้างขวาง หรือกั้นทางน้ำ บริเวณลำห้วยและลำธารขนาดเล็ก ในบริเวณที่เป็นต้นน้ำ หรือพื้นที่ที่มีความลาดชันสูงให้สามารถกักตะกอนอยู่ได้ หากช่วงที่น้ำไหลแรงก็สามารถชะลอการไหลของน้ำให้ช้าลง และกักเก็บตะกอนไม่ให้ไหลลงไปทับถมลำน้ำตอนล่าง เป็นวิธีการอนุรักษ์ดินและน้ำได้มากวิธีการหนึ่ง

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานคำอธิบายว่า การปลูกป่าทดแทนพื้นที่ป่าไม้ที่ถูกทำลายนั้น

"...จะต้องสร้างฝายเล็กเพื่อหมุนน้ำส่งไปตามเหมืองไปใช้ในพื้นที่เพาะปลูกทั้งสองด้าน ซึ่งจะให้ค่อย ๆ แผ่ขยายออกไปทำความชุ่มชื้นในบริเวณนั้นด้วย..."

• ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก

โดยพระราชดำริ มี 3 วิธีการ ได้แก่

1) “…ถ้าเลือกได้ที่เหมาะสมแล้ว ก็ทิ้งป่านั้นไว้ตรงนั้น ไม่ต้องไปทำอะไรเลย ป่าจะเจริญเติบโตขึ้นมาเป็นป่าสมบูรณ์ โดยไม่ต้องไปปลูกสักต้นเดียว…”

2) “…ไม่ไปรังแกป่าหรือตอแยต้นไม้ เพียงแต่คุ้มครองให้ขึ้นเองเท่านั้น…”

3) “…ในสภาพป่าเต็งรัง ป่าเสื่อมโทรมไม่ต้องทำอะไรเพราะตอไม้จะแตกกิ่งออกมาอีก ถึงแม้ต้นไม่สวยแต่ก็เป็น ต้นไม้ใหญ่ได้…”

• ปลูกป่าบริเวณอ่างเก็บน้ำ

เป็นหนึ่งในวิธีการปลูกป่าทดแทน เพื่อให้เกิดความชุ่มชื้นยาวนานและยั่งยืนในบริเวณรอบอ่างเก็บน้ำและพื้นที่ใกล้เคียง สร้างความชุ่มชื่น ทำให้เกิดฝน ช่วยลดความแห้งแล้ง

• ปลูกป่า 3 อย่างได้ประโยชน์ 4 อย่าง

ในการปลูกป่า 3 อย่างนั้น พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชาธิบายถึงประโยชน์ในการปลูกป่าตามพระราชดำริว่า

“...การปลูกป่า 3 อย่าง แต่ให้ประโยชน์ 4 อย่าง ซึ่งได้ไม้ผล ไม้สร้างบ้าน และไม้ฟืนนั้น สามารถให้ประโยชน์ได้ถึง 4 อย่าง คือ นอกจากประโยชน์ในตัวเองตามชื่อแล้ว ยังสามารถให้ประโยชน์อันที่ 4 ซึ่งเป็นข้อสำคัญ คือ สามารถช่วยอนุรักษ์ดินและต้นน้ำลำธารด้วย...”

และได้มีพระราชดำรัสเพิ่มเติมว่า

“...การปลูกป่าถ้าจะให้ราษฎรมีประโยชน์ให้เขาอยู่ได้ ให้ใช้วิธีปลูกไม้ 3 อย่าง แต่มีประโยชน์ 4 อย่าง คือ ไม้ใช้สอย ไม้กินได้ ไม้เศรษฐกิจ โดยรองรับการชลประทาน ปลูกรับซับน้ำ และปลูกอุดช่วงไหล่ตามร่องห้วย โดยรับน้ำฝนอย่างเดียว ประโยชน์อย่างที่ 4 ได้ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ...”

• กำแพงธรรมชาติ (หญ้าแฝก)

การปลูกหญ้าแฝก เป็นการสร้างกำแพงธรรมชาติ เป็นวิธีการใช้เทคโนโลยีอย่างง่าย ๆ ช่วยป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดินและเก็บความชุ่มชื้นไว้ในดิน ลดภาวะน้ำหลากน้ำท่วม ช่วยอนุรักษ์ดินและน้ำให้แก่เกษตรกร

• ป่าชายเลน

ป่าชายเลน เรียกชื่อกันหลายอย่างว่า ป่าชายเลนน้ำเค็ม หรือป่าเลน หรือป่าโกงกาง เป็นป่าที่เกิดขึ้นตามชายฝั่งทะเล และปากแม่น้ำ จัดเป็นป่าไม้ผลัดใบ มีต้นไม้ขึ้นหนาแน่น แต่ละชนิดมีรากค้ำยัน หรือรากหายใจ ตามแต่ชนิดของต้นไม้นั้น ๆ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานแนวพระราชดำริว่า

“…ป่าชายเลนมีประโยชน์ต่อระบบนิเวศของพื้นที่ชายทะเลและอ่าวไทย แต่ปัจจุบัน ป่าชายเลนของประเทศไทย กำลังถูกบุกรุกและถูกทำลายไป โดยผู้แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน จึงควรหาทางป้องกันอนุรักษ์และขยายพันธุ์เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะต้นโกงกาง เป็นไม้ชายเลนที่แปลก และขยายพันธุ์ค่อนข้างยาก เพราะต้องอาศัยระบบน้ำขึ้นน้ำลงในการเติบโตด้วย จึงขอให้ส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้อง คือ กรมป่าไม้ กรมประมง กรมชลประทาน และกรมอุทกศาสตร์ ร่วมกันหาพื้นที่ที่เหมาะสม ในการทดลองขยายพันธุ์โกงกาง และปลูกสร้างป่าชายเลนกันต่อไป…”

• ปลูกป่าในใจคน

การปลูกป่าในใจคน เป็น 1 ใน 23 หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยทรงมีพระราชดำรัสในเรื่องของการปลูกป่าว่า

“…ควรจะปลูกต้นไม้ในใจคนเสียก่อน แล้วคนเหล่านั้นก็จะพากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดินและรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง...”

ปลูกต้นไม้ในใจคน หมายถึง การทำความเข้าใจว่าทำไมจึงต้องปลูกต้นไม้ และชี้ให้เห็นว่าประโยชน์ของการปลูกต้นไม้คืออะไร จำเป็นต่อชีวิตอย่างไร เป็นการปลูกจิตสำนึกเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดิน น้ำ ลม ไฟ ที่อยู่รอบตัวเรา

• แกล้งดิน

เป็นแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เกี่ยวกับการแก้ปัญหาดินเปรี้ยว หรือดินเป็นกรด โดยใช้การขังน้ำไว้ในพื้นที่จนกระทั่งเกิดปฏิกิริยาเคมีทำให้ดินเปรี้ยวจัด จนถึงที่สุด แล้วจึงระบายน้ำออก และปรับสภาพฟื้นฟูดินด้วยปูนขาว จนกระทั่งดินมีสภาพดีพอที่จะใช้ในการเพาะปลูกได้

• ห่มดิน

เป็นการเลี้ยงดินด้วยการ "ห่มดิน" ช่วยสร้างระบบนิเวศให้ฟื้นกลับคืนมาอย่างสมบูรณ์อีกครั้ง ด้วยการป้องกันการระเหยของความชื้นที่อยู่ในดิน และเป็นที่อาศัยของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ จุลินทรีย์ชอบอยู่ในที่มืดที่มีความชุ่มชื้น ซึ่งจะทำให้จุลินทรีย์ทำงานและขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจะทำให้ดินมีความสมบูรณ์ นอกจากนี้ยังเป็นวิธีการป้องกันหญ้าที่ขึ้นในพื้นที่ เพราะเมื่อหญ้าโดนคลุมไว้ก็ไม่สามารถเจริญเติบโตได้ และยังเป็นวิธีการเพิ่มอินทรียวัตถุให้กับดิน หรือเป็นการปรับปรุงดินก่อนการเพาะปลูก ดินที่ดีจะมีเชื้อราเกิดขึ้น และต้องใช้ร่วมกับ น้ำหมักชีวภาพ จะทำให้ดินมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

• ป่าพรุ

เป็นป่าดิบชื้นประเภทหนึ่ง ที่อยู่ในพื้นที่ราบลุ่มส่วนใหญ่อยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทย เกิดจากแอ่งน้ำจืดเกิดขังตัวติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน มีการสะสมของชั้นดินอินทรีย์วัตถุ เช่น ซากพืช, ซากสัตว์, เศษซากของต้นไม้ ใบไม้ ต่าง ๆ จนย่อยสลายช้า ๆ กลายเป็นดินพีต (Peat) หรือดินอินทรีย์ที่มีลักษณะหยุ่นยวบเหมือนฟองน้ำที่มีความหนาแน่นน้อยอุ้มน้ำได้มาก พื้นด้านล่างจะเป็นพรุมีน้ำขังตลอดทั้งปี น้ำจะมีสีเขียวหรือน้ำตาลเข้ม อันเกิดจากการหมักหมมตัวมาอย่างยาวนานของซากพืช ซากสัตว์ น้ำจะมีสภาพเป็นกรดมากกว่าค่าของน้ำปกติ (pH ต่ำกว่า 7) จึงทรงมีพระราชดำริพัฒนาพื้นที่ป่าพรุให้เหมาะสมสำหรับการเพาะปลูกได้ดียิ่งขึ้น

ระบบนิเวศในป่าพรุนั้นมีความหลากหลาย และเกี่ยวเนื่องกัน ไม้ยืนต้นจะมีระบบรากแขนงแข็งแรงแผ่ออกไปเกาะเกี่ยวกันเพื่อจะได้ช่วยพยุงลำต้นของกันและกัน และให้ยืนตัวทรงอยู่ได้ ดังนั้น ต้นไม้ในป่าพรุจึงอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม หากต้นใดต้นหนึ่งล้ม ต้นอื่นจะล้มตามไปด้วย

เหล่านี้ล้วนเป็นองค์ความรู้ที่เกิดจากศาสตร์ของพระราชาที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานไว้เป็นมรดกให้กับคนไทย เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ตามบริบทของพื้นที่ เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี มีความสุขอย่างยั่งยืนตลอดไป

เรียบเรียงเนื้อหาและอินโฟกราฟิกโดย มูลนิธิมั่นพัฒนา

#สืบสานพระราชปณิธาน
#ศาสตร์ของพระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

น้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

See More
Photos
Posts

📌 บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
📌Kerry Expess มอบทุนการศึกษาประจำปี 2560 ให้กับนักเรียนโรงเรียนโรงเรียนวัดสุทธิวราราม

เผยแพร่โครงการ CSR ของท่าน ใน 2 ขั้นตอน
1) เข้า www.csrcom.com แล้ว “ลงทะเบียน” สมัครสมาชิก...
2) Log-in แล้ว แบ่งปันผ่านเมนู “กรอก CSR”
(ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น)
#CSR #CSRcom #กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม #ช่วยเหลือ #แบ่งปัน #ร่วมด้วยช่วยกัน #ตัวอย่างCSR

See More
สนับสนุนทุนการศึกษา - เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย นางสาววันวิสาข์ ทัศนปรี.....
csrcom.com

📌 ไทยลักซ์ : โครงการสานต่อความพอเพียงฯ ปี 2/2561 โรงเรียน ตชด.ยอดโพธิ์ทอง 1
📌โดยมีแผนการส่งมอบทั้งหมด 207 โรงเรียน ตชด.ทุกภูมิภาค ทั่วประเทศ

เผยแพร่โครงการ CSR ของท่าน ใน 2 ขั้นตอน
1) เข้า www.csrcom.com แล้ว “ลงทะเบียน” สมัครสมาชิก...
2) Log-in แล้ว แบ่งปันผ่านเมนู “กรอก CSR”
(ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น)
#CSR #CSRcom #กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม #ช่วยเหลือ #แบ่งปัน #ร่วมด้วยช่วยกัน #ตัวอย่างCSR

See More

📌 เอ็กซ์ต้า พลัส ร่วมมือกับ ร้านเซเว่นฯเปิดรับบริจาคยามือสอง เพื่อส่งมอบ รพ.อุ้มผาง ปีที่ 2

เผยแพร่โครงการ CSR ของท่าน ใน 2 ขั้นตอน
1) เข้า www.csrcom.com แล้ว “ลงทะเบียน” สมัครสมาชิก
2) Log-in แล้ว แบ่งปันผ่านเมนู “กรอก CSR” ...
(ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น)
#CSR #CSRcom #กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม #ช่วยเหลือ #แบ่งปัน #ร่วมด้วยช่วยกัน #ตัวอย่างCSR

See More
เอ็กซ์ต้า พลัส ร้านยาเพื่อสุขภาพในชุมชน ร่วมมือกับเซเว่ …
matichon.co.th

📌 ไทยลักซ์ : โครงการสานต่อความพอเพียงฯ ปี 2/2561 โรงเรียน ตชด.บุญธรรม-บุญพริ้ง
📌โดยมีแผนการส่งมอบทั้งหมด 207 โรงเรียน ตชด.ทุกภูมิภาค ทั่วประเทศ

เผยแพร่โครงการ CSR ของท่าน ใน 2 ขั้นตอน
1) เข้า www.csrcom.com แล้ว “ลงทะเบียน” สมัครสมาชิก...
2) Log-in แล้ว แบ่งปันผ่านเมนู “กรอก CSR”
(ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น)
#CSR #CSRcom #กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม #ช่วยเหลือ #แบ่งปัน #ร่วมด้วยช่วยกัน #ตัวอย่างCSR

See More

📌 กสท โทรคมนาคม : “CAT 001 ปันน้ำใจ มอบห้องสมุด” ปี 7

เผยแพร่โครงการ CSR ของท่าน ใน 2 ขั้นตอน
1) เข้า www.csrcom.com แล้ว “ลงทะเบียน” สมัครสมาชิก
2) Log-in แล้ว แบ่งปันผ่านเมนู “กรอก CSR” ...
(ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น)
#CSR #CSRcom #กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม #ช่วยเหลือ #แบ่งปัน #ร่วมด้วยช่วยกัน #ตัวอย่างCSR

See More
เพราะห้องสมุดคือแหล่งศึกษาหาความรู้ที่สำคัญสำหรับนักเรียนและครู บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT .....
csrcom.com

📌 อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) : ABPR อาสา สร้างสุข
เผยแพร่โครงการ CSR ของท่าน ใน 2 ขั้นตอน
1) เข้า www.csrcom.com แล้ว “ลงทะเบียน” สมัครสมาชิก
2) Log-in แล้ว แบ่งปันผ่านเมนู “กรอก CSR”
(ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น)...
#CSR #CSRcom #กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม #ช่วยเหลือ #แบ่งปัน #ร่วมด้วยช่วยกัน #ตัวอย่างCSR

See More
กลุ่มโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) นำโดยคุณโกวิทย์ พัววิไล ผู้อำนวยการโครงการ อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ร...
csrcom.com

📌 บมจ.ไทยออพติคอลกรุ๊ป
📌 มอบเลนส์แว่นตาและกรอบแว่นตาให้แก่นักเรียนโรงเรียนอิสลามสัมพันธ์และวิทยาลัยเทคโนโลยีอัร-รอบิตี จ.นนทบุรี
เผยแพร่โครงการ CSR ของท่าน ใน 2 ขั้นตอน
1) เข้า www.csrcom.com แล้ว “ลงทะเบียน” สมัครสมาชิก
2) Log-in แล้ว แบ่งปันผ่านเมนู “กรอก CSR” ...
(ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น)
#CSR #CSRcom #กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม #ช่วยเหลือ #แบ่งปัน #ร่วมด้วยช่วยกัน #ตัวอย่างCSR

See More

📌 พราว เรียล เอสเตท
📌 ปลูกฟื้นฟูป่าชายเลนอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด

เผยแพร่โครงการ CSR ของท่าน ใน 2 ขั้นตอน
1) เข้า www.csrcom.com แล้ว “ลงทะเบียน” สมัครสมาชิก...
2) Log-in แล้ว แบ่งปันผ่านเมนู “กรอก CSR”
(ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น)
#CSR #CSRcom #กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม #ช่วยเหลือ #แบ่งปัน #ร่วมด้วยช่วยกัน #ตัวอย่างCSR

See More

📌 คุณคิดว่าขับรถในเขตชุมชนควรใช้ความเร็วเท่าไหร่?
📌 การทดสอบนี้จะทำให้เราเข้าใจได้มากขึ้นครับ

#CSR #CSRcom #กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม #ช่วยเหลือ #แบ่งปัน #ร่วมด้วยช่วยกัน #ตัวอย่างCSR

📌 บมจ.ไทยออพติคอลกรุ๊ป
📌 มอบเลนส์แว่นตาและกรอบแว่นตาให้แก่นักเรียนโรงเรียนอิสลามสัมพันธ์และวิทยาลัยเทคโนโลยีอัร-รอบิตี จ.นนทบุรี
เผยแพร่โครงการ CSR ของท่าน ใน 2 ขั้นตอน
1) เข้า www.csrcom.com แล้ว “ลงทะเบียน” สมัครสมาชิก
2) Log-in แล้ว แบ่งปันผ่านเมนู “กรอก CSR” ...
(ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น)
#CSR #CSRcom #กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม #ช่วยเหลือ #แบ่งปัน #ร่วมด้วยช่วยกัน #ตัวอย่างCSR

See More
บริษัท ไทยออพติคอลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท หอแว่นกรุ๊ป จำกัด จัดตั้ง "โครงการสำนึกรักบ้านเกิด ประจ.....
csrcom.com

"รายได้ไม่หักค่าใช้จ่ายมอบให้มอบให้พนักงานพิทักษ์ป่า" สุดยอดครับ👍
#csr #กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

Image may contain: shoes
Image may contain: shoes
Image may contain: shoes
Image may contain: shoes
นันยาง Nanyang added 4 new photos.

เนื่องในโอกาสวันป่าไม้โลก (21 มีนาคม)
นันยางได้ออกรองเท้ารุ่น “พิทักษ์ ๖๑ ลิมิเต็ดอิดิชั่น”
รายได้จากการจำหน่ายไม่หักค่าใช้จ่าย มอบให้พนักงานพิทักษ์ป่า

[Updat...e] ***สินค้ามีผู้จองเต็มจำนวนแล้ว

-----------
*** เปิดรับจอง จำนวน 500 คู่ วันพฤหัสฯ ที่ 1 มี.ค. 61 เวลา 10.00 น.
ทาง Facebook @NanyangLegend รับสิทธิ์แบบจองก่อนได้ก่อน
*** จำกัด 1 คู่ต่อ 1 คน (1 บัญชี Facebook)
*** ราคา 1,000 บาท + ค่าจัดส่ง EMS 100 บาท รวมเป็น 1,100 บาท/คู่
*** รายได้ไม่หักค่าใช้จ่าย มอบให้พนักงานพิทักษ์ป่า
*** ได้รับสินค้า ช่วงหลังสงกรานต์ 2561
*** ไม่มีวางจำหน่ายในร้านค้าทั่วไป

-----------
วิธีสั่งซื้อ (ตั้งแต่ วันพฤหัสฯ ที่ 1 มี.ค. 61 เวลา 10.00 น. )
1. พิมพ์ข้อความ (Comment) ในรูปที่จะโพสในเพจ
2. ระบุข้อความ
เบอร์รองเท้า ... ( ระบุเป็นหน่วยเบอร์รองเท้าผ้าใบนันยาง 28 – 49 )
ชื่อ นามสกุล ...
3. รอแจ้งผล และรายละเอียดการชำระเงินใน Inbox ของท่าน
(***กรุณาตรวจสอบ ข้อความต้องมาจากเพจ นันยาง Nanyang เท่านั้น ***)

-----------
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกาบางส่วนเพื่อความเหมาะสม หากเกิดเหตุสุดวิสัยจากระบบ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจองทั้งหมด และดำเนินการใหม่โดยจะแจ้งอีกครั้ง และกราบขออภัยล่วงหน้า
-------------------------
Copyright © 2018. The Nanyang Marketing (Thailand). All Rights Reserved. www.nanyang.co.th | FB-IG-YT-TWT @nanyanglegend
#Nanyang #นันยางพิทักษ์61 #ทุกก้าวคือตำนาน

See More

#แชร์บอกบุญ ใครมีเสื้อผ้าเยอะ ไม่ได้ใส่ เก็บไว้ก็ล้นตู้ จะขายก็ไม่มีเวลา ที่สำคัญคืออยากแบ่งปันให้คนที่ขาดแคลน เราขอเสนอ 19 มูลนิธิที่เปิดรับเสื้อผ้าเก่าๆเพื่อนำไปให้ผู้ที่ขาดแคลนนำไปใช้ต่อได้ครับ

Image may contain: 15 people, people smiling, text
MOREMOVE is with Tom'za Tom and 6 others.

#แชร์บอกบุญ ใครมีเสื้อผ้าเยอะ ไม่ได้ใส่ เก็บไว้ก็ล้นตู้ จะขายก็ไม่มีเวลา ที่สำคัญคืออยากแบ่งปันให้คนที่ขาดแคลน แอดมินขอเสนอ 19 มูลนิธิที่เปิดรับเสื้อผ้าเก่าๆ นั...้นของคุณค่ะ #แชร์เพื่อแบ่งปันกันค่ะ

📌 #มูลนิธิกระจกเงา รับบริจาคชุดนักเรียน, เสื้อผ้าสภาพดี,เครื่องประดับ, กระเป๋า ,รองเท้า, เครื่องใช้ไฟฟ้า, เฟอร์นิเจอร์ และสิ่งของที่ยังคงสภาพดีทุกประเภท ของส่วนหนึ่งจะนำส่งมอบต่อให้กับผู้ขาดแคลน, ชุมชน, ผู้ประสบภัย ในเมืองและต่างจังหวัด อีกส่วนจะถูกนำมาระดมทุนที่ร้านแบ่งปันภายใน มูลนิธิกระจกเงา
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ donate@mirror.or.th หรือ โทร 02-973-2236-7 ต่อ 101

📌 #มูลนิธิสวนแก้ว ที่อยู่ในการบริจาค เลขที่ 55/1 หมู่ 1 ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2595-1444, 0-2595-1946

📌 #มูลนิธิบ้านนกขมิ้น สำหรับเด็กกำพร้าและถูกทอดทิ้ง บริจาคสิ่งของส่งไปที่ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น 89/6 ซ.เสรีไทย 17 แขวง.คลองกุ่ม เขต.บึ่งกุ่ม กทม.10240
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-375-6497

📌 #มูลนิธัวัดพระบาทน้ำพุ บริจาคสิ่งของส่งไปที่ วัดพระบาทน้ำพุ เทศบาลเขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 089-742-0729

📌 #มูลนิธิธรรมานุรักษ์ บริจาคสิ่งของส่งไปที่ 40/1 ม.3 ต.ช่องสะเดา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71190
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 081-935-1234 หรือ 081-572-3999 แม่ชีจุติมา ทรรพสุทธิ์

📌 #มูลนิธิบ้านบุญญาทร เป็นสถานรับเลี้ยงเด็กที่เกิดกับแม่ที่ยังติดคุกอยู่ โดยสามารถบริจาคสิ่งของส่งไปที่ กรมราชทัณฑ์ 222 ถ.นนทบุรี 1 ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-967-3556-7

📌 #มูลนิธิบ้านกึ่งวิถีหญิง บริจาคสิ่งของส่งไปที่ 133 ม.2 ถ.รังสิต-นครนายก ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-577-2898

📌 #มูลนิธิบ้านกึ่งวิถีชาย บริจาคสิ่งของส่งไปที่ 130 ถ.รังสิต-นครนายก ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-577-1864

📌 #มูลนิธิหลวงตาน้อย เป็นสถานดูแลคนพิการ เด็กกำพร้า และผู้ด้อยโอกาส รับบริจาคเสื้อผ้า สิ่งของเหลือใช้ และมีศูนย์ฝึกอาชีพ บริจาคสิ่งของส่งไปที่ 172/30 หมู่5 คลองโยง ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73130
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 034-100244, 081-268-2146, 086-349-4848, 088-408-3223, 02-927-7948

📌 #มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย รับอุปการะเด็ก สอบถามรายละเอียด www.worldvision.or.th

📌 #สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต บริจาคสิ่งของส่งไปที่ 2/40 ถ.รังสิต-นครนายก ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-577-2347

📌 #ทัณฑสถานหญิงชลบุรี รับบริจาคชุดชั้นใน/หนังสือ โดยถ้าเป็นชุดชั้นใน พวกเสื้อชั้นใน ถ้าเป็นของมือสองรบกวนซักให้สะอาดก่อนนะคะ ส่วนกางเกงในรบกวนเป็นของใหม่ค่ะ บริจาคสิ่งของส่งไปที่ ทัณฑสถานหญิงชลบุรี 84 ถ.วชิรปราการ ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 038-273028

📌 #ทัณฑสถานหญิงสงขลา รับบริจาคชุดชั้นใน/หนังสือ โดยถ้าเป็นชุดชั้นใน พวกเสื้อชั้นใน ถ้าเป็นของมือสองรบกวนซักให้สะอาดก่อนนะคะ ส่วนกางเกงในรบกวนเป็นของใหม่ค่ะ บริจาคสิ่งของส่งไปที่ ทัณฑสถานหญิงสงขลา 164 ม.4 ถ.สงขลา-นาทวี ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 074-336065

📌 #ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก รับบริจาคชุดชั้นใน/หนังสือ โดยถ้าเป็นชุดชั้นใน พวกเสื้อชั้นใน ถ้าเป็นของมือสองรบกวนซักให้สะอาดก่อนนะคะ ส่วนกางเกงในรบกวนเป็นของใหม่ค่ะ บริจาคสิ่งของส่งไปที่ ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก 801 ม.8 ถ.พิษณุโลก-หล่มสัก ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 055-312801

📌 #ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ รับบริจาคชุดชั้นใน/หนังสือ โดยถ้าเป็นชุดชั้นใน พวกเสื้อชั้นใน ถ้าเป็นของมือสองรบกวนซักให้สะอาดก่อนนะคะ ส่วนกางเกงในรบกวนเป็นของใหม่ค่ะ บริจาคสิ่งของส่งไปที่ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ 142 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 053-122340

📌 #วัดโบสถ์วรดิษฐ์ (สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้ายากจน) ที่อยู่จัดส่งทางไปรษณีย์ วัดโบสถ์วรดิษฐ์ ต.ป่าโมก อ.ป่าโมก อ่างทอง 14130
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 035-661134, 086-134-5003

📌 #ปันกันโดยมูลนิธิยุวพัฒน์ บริจาคสิ่งของส่งไปที่ ร้านปันกัน โดยมูลนิธิยุวพัฒน์ เลขที่ 1 ซ.พรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
ติดต่อบริจาคสิ่งของและข้อมูลทั่วไป โทร. 02-3011096, 081-903-6639
ติดต่อฝ่ายกิจกรรม โทร. 02-301-1021, 02-301-1029, 081-841-5870
ติดต่อฝ่ายพัฒนาธุรกิจและแฟรนชายส์ โทร. 02-301-1146, 02-301-1023
website : www.pankansociety.com
IG : pankansociety
Line : @pankansociety
**นำสิ่งของไปบริจาคที่ร้านปันกันทุกสาขาได้นะคะ
เช็คสาขาปันกันได้ที่ http://pankansociety.com/สาขาปันกัน

📌 #สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท บริจาคสิ่งของส่งไปที่ 78/24 ม.1 ถ.ภูมิเวท ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-584-7255

📌 #บ้านพักฉุกเฉิน บริจาคสิ่งของส่งไปที่ 501/1 ซ.เดชะตุงคะ1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. (662) 929-2301-07 ,(662) 929-2222

See More

📌บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด โครงการ “รวมใจรักษ์หาด คืนธรรมชาติสู่ท้องทะเล”

เผยแพร่โครงการ CSR ของท่าน ใน 2 ขั้นตอน
1) เข้า www.csrcom.com แล้ว “ลงทะเบียน” สมัครสมาชิก
2) Log-in แล้ว แบ่งปันผ่านเมนู “กรอก CSR” ...
(ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น)
#CSR #CSRcom #กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม #ช่วยเหลือ #แบ่งปัน #ร่วมด้วยช่วยกัน #ตัวอย่างCSR

See More

📌 บริษัท Mazars (Thailand) Ltd. สมทบทุนให้กับมูลนิธิเด็ก

เผยแพร่โครงการ CSR ของท่าน ใน 2 ขั้นตอน
1) เข้า www.csrcom.com แล้ว “ลงทะเบียน” สมัครสมาชิก
2) Log-in แล้ว แบ่งปันผ่านเมนู “กรอก CSR” ...
(ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น)
#CSR #CSRcom #กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม #ช่วยเหลือ #แบ่งปัน #ร่วมด้วยช่วยกัน #ตัวอย่างCSR

See More
บริษัท Mazars (Thailand) Ltd. ผู้นำด้านปรึกษาธุรกิจการจัดทำและการตรวจสอบทางบัญชี กฎหมาย และภาษี ได้สนับสนุนและสบทบทุนใ...
csrcom.com

📌น้ำตาลสุรินทร์ : ครอบครัวน้ำตาล ส่งความหวาน ปันความอบอุ่น

เผยแพร่โครงการ CSR ของท่าน ใน 2 ขั้นตอน
1) เข้า www.csrcom.com แล้ว “ลงทะเบียน” สมัครสมาชิก
2) Log-in แล้ว แบ่งปันผ่านเมนู “กรอก CSR” ...
(ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น)
#CSR #CSRcom #กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม #ช่วยเหลือ #แบ่งปัน #ร่วมด้วยช่วยกัน #ตัวอย่างCSR

See More
csrcom.com

ในแง่ของ CSR : เจ้าของตลาดต้องมีพนักงานดูแลจราจรและการจอดรถในบริเวณนั้น เพราะการทำธุรกิจที่มีผลเสียต่อชุมชนต้องรับผิดชอบไม่ให้คนในพื้นที่เดือนร้อนด้วย
#CSR #ความรับผิดชอบต่อสังคและสิ่งแวดล้อม

It looks like you may be having problems playing this video. If so, please try restarting your browser.
Close
589,749 Views
589,749 Views
Khaosod - ข่าวสด was live.

Live ! ป้าทุบรถ เปิดใจชี้แจงถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น หลังมีคนจอดรถขวางหน้าบ้าน #ข่าวสดไลฟ์สตรีม #ป้าทุบรถ