Videos
เพลงมาร์ชโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ มาร่วมกันร้องเพลงมาร์ชโรงเรียนกันเถอะ
30
3
Photos
Posts

กิจกรรมถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ได้กำหนดการวัดและประเมินผล ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคม 2561

การทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่าน คือการอ่านรู้เรื่อง และการอ่านออกเสียง ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

ประกาศรับสมัครเด็กเข้าเรียนก่อนชั้นประถมศึกษาและชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

กิจกรรมวันมาฆบูชาในวันพูธ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป โดยจักให้มีการฟังพระธรรมเทศนาและเวียนเทียน ที่วัดโบสถ์สามเสน

นิทรรศการและแสดงผลงานนักเรียนกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ ฯ ปีการศึกษา 2560 ได้กำหนดจัดงานขึ้นประจำทุกปี โดยในปีการศึกษา 2560 นี้ ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

เปิดบ้าน ท.ป.
23 กุมภาพันธ์ 2561
ประจำปีการศึกษา 2560

โครงการ สนุกทำ สนุกคิดกับนักวิทย์ พิชิตกิจกรรม STEM
จัดโดย นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

แนะแนวศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๘ - ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมถ์ ฯ

แนะแนวศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๘ - ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมถ์ ฯ

แนะแนวศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๘ - ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมถ์ ฯ

ภาพบรรยากาศการเข้าร่วมชมภาพยนตร์ ในโครงการโรงหนังโรงเรียน พร้อมชมนิทรรศการเมืองมายา เเละเรียนรู้เรื่องราวของประวัติศาสตร์ภาพยนตร์โลก เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561