Photos
Posts

Ja nje me e veshtir.. Gjeni rrenjen katrore √34445161 (ne fletore)

ju kujtohet dikur qe thoshim sa bejn 2+2x2 ne thosim 8 por ne fakt benin 6 e dinit pse?

Posts

Gjejeni rrenja katrore e numrit : √65536

Kush e di qesht Teorema e Pitagores?

Nje burre po udhetonte per ne Itali...rruges takoi 7 burra me grate e tyre dhe secili prej tyre kishte nga 5 femije..sa vete shkonin ne Itali..??

Sa eshte perimetri i n-kendeshit ku masa e kendeve te jashtme rri me masen e kendeve te brendshme sikur 1:9 , kurse gjatesia e brinjes eshte a=8cm .

Per sa dallohen perimetrat e dy shumekendeshave te rregullt nese numri i kulmeve ndryshon per 2 , kurse numri i diagonaleve ndryshon per 13 , nese gjatesia e brinjeve te shumekendeshat e dhene eshte a1=a2=5cm ?

Me cilin numer me te vogel te mundshem natyror duhet shumezuar numrin 2646 , ashtu qe te fitohet kubi i nje numri natyror ?

Te prizmi i rregullt trekendor heresi i lartesise se prizmit dhe lartesise se bazes eshte 2 , kurse shuma e tyre eshte 18 cm .Te njehsohet siperfaqja dhe vellimi i prizmit ?

Te gjithe 5 kapitujt e nje libri kane numer te njejte te faqeve,kurse numertimi i tyre eshte bere duke filluar prej 1 ne vazhdimesi deri te faqja e fundit.Sa faqe ka secili kapitull nese shuma e te gjithe dhjete numrave me te cilet eshte shenuar faqja e pare dhe e fundit e secilit kapitull eshte 5855 ?

Te vertetohet se shuma e katroreve te pese numrave te njepsnjeshem natyror nuk mund te jete katror i ndonje numri natyror !!!!!

Te caktohen te gjitha dyshet r numrave natyror m dhe n ashtu qe 1+1*2+1*2*3+1*2*3*4+......+1*2*3*4*......*(n-1)*n=m^2

Jepini nje share faqes nese mundeni....faleminderit...

(Verejtje shenja ^ dmth ne fuqine e ...) ∆ √ ³√ ∞ ƒ ~ × ∙ ° ± ¬ Λ ⇒ ⇔ U ∩ ∈ ∉ ⊆ ∅ ≡ ≠ ≈ ≥ ≤ ∠ ∑ ∏ ∫ x² x³ α β γ δ ε ζ η θ λ μ ξ φ ψ

Zevendesoni secilen prej shkronjave : RE+MI=FA..........DO+SI=MI...........LA+SI=SOL...........me njeren prej shifrave 0,1,2,3,4,5,6,7,8 ose 9 ashtu qe te tre barazimet te jene te sakta.Secila shifer duhet te perdoret vetem nje here !!

Nje di te babai kishte vendosur ta testonte te birin.Per cdo pyetje te sakt do ti jepte 8 euro ndersa per cdo pergjigje te gabuar do ti merrte 5 euro.Sa pergjigje te sakt dhe sa te gabuara ka dhene djali nese pas 26 pyetjeve ka pasur 0 euro?