Posts
Vi gjør oppmerksom på at de som leier bolig av Hemnes kommune eller Hemnes boligstiftelse, ikke får tilsendt klippekort 2018 fra HAF . Leietaker kan selv ta kontakt med HAF for å etterspørre slike, eller ta kontakt med Boligkontoret for hjelp.
hemnes.kommune.no
Alle inviteres til å bli med og hylle Trond Rydsaa når han nå skal tildles HM Kongens fortjenestemedalje. Arrangementet er på Jernvaren Hemnesberget - fredag 23.02 kl. 19.00 - gratis adgang.
hemnes.kommune.no
Videos
Stian Sandø fra Newton inviterer deg til Teknogeek på Hemnesbe...
8
1
Skader på tak
Vannskader
1
Photos
Posts
Hovedopptak. Søknadsskjema. Søknadsfrist. For deg som allerede har plass. Svar på søknad. Barnehagetilbudet i Hemnes.
hemnes.kommune.no
Fra 19.02.2018 er alle løyper bortsett fra L2, L6 og L9 åpnet. Løypekort er å få kjøpt på http://www.scooterkort.no/ og på følgende utsalgssteder: Bjerka Maskin & Scooter, Byggmix Korgen og Coop Marked Bleikvasslia. For sesongen 2018 selges det bare
hemnes.kommune.no

Ledig stilling- Korgen omsorgstjeneste, Snytuva - Sykepleier / vernepleier

Ledig stilling:
85% fast - f.o.m. d.d.

...

Turnus.

Kvalifikasjonskrav:
Vi ønsker en person med 3-årig sykepleieutdannelse.

Krav til personlige egenskaper:
- egnethet og interesse for fagområdet
- evne til refleksjon, omstilling og samarbeid
- være fleksibel og iniativrik

Generell / andre krav:
- ansvar for egenutvikling ved å søke veiledning og informasjon og videreutvikle sine evner og kunnskap
- medansvar for å videreutvikle tjenesten

Tilsettings- og lønnsvilkår:
- Tilsetting vurderes etter utdanning, erfaring og skikkethet, og skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende
lover, regler og tariffavtaler.
- Medlemskap i KLP med 2 % pensjonsinnskudd.
- Politiattest

Lønn: 376 200,00- 456 500,00

Søknad sendes:
Elektronisk via kommunens hjemmeside www.hemnes.kommune.no

I hht off.lovens §25-andre ledd gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om
søkeren har bedt om å ikke bli ført opp på søkerlista.

Søknadsfrist 20.02.2018 Vårref 1856

Kontaktperson
Stine-Mari Bjørkås Tuven, Avdelingsleder, tlf: 75 16 39 43, mobil: 94851376, stine-mari.bjorkas@hemnes.kommune.no

See More
No automatic alt text available.

Samefolkets dag
Vi gratulerer med dagen og ønsker lykke til med Samefolkets dag 6. februar!
6. februar er en felles dag for alle samer i Norge, Sverige, Finland og Russland. Dagen ble feiret for første gang i 1993, samtidig som FN offisielt åpnet det internasjonale året for urfolk. Dagen blir feiret på forskjellig vis i ulike lokalsamfunn.

Dagen er offisiell flaggdag i Norge.Det flagges ved alle offentlige bygg denne dagen, og det er i tillegg valgfritt å flagge med det samiske flagget.

Image may contain: sky, tree and outdoor

Det er mye rein i området Vekthaugen og på Rostafjellet, ta hensyn!!!

Etter å ha vært i kontakt med reineierne ønsker ikke de å stenge løypa fra Bjerka til Store Målvatn så lenge snøscooterne holder seg til løypenettet. Hvis det blir observert kjøring utenfor løypenettet vil løypa bli stengt på kort varsel.

Kjøring på Rostafjellet er utenfor løypenettet, og all kjøring uten dispensasjoner er forbudt. Politiet er kontaktet med oppfordring om å gjennomføre kontroller i området.

There's a lot of clean in the area vekthaugen and on rostafjellet, take into account!!! After being in contact with reineierne they don't want to close your crush from bjerka to big målvatn as long as snøscooterne stays to løypenettet. If there will be observed driving outside of løypenettet, your crush will be closed on short notice. Driving on rostafjellet is outside the løypenettet, and all driving without dispensasjoner is forbidden. Police are contacted with the request to conduct controls in the area.
Translated
Viktig melding
hemnes.kommune.no
Fra 02.02.2018 åpnes flere løyper i det kommunale løypenettet. Fra denne dato er alle løyper unntatt krysningspunkt på Nord-Røssvatnet til Straumen åpnet. Disse åpnes når isforholdene ligger til rette for det. Løypekort er å få kjøpt
hemnes.kommune.no

Vi ser noen får opp feil på denne linken, så pressemeldingen legges herved ut i sin helhet her:

Økonomisamlingen i Hemnes kommunestyre viser at det er stor og tverrpolitisk vilje til å bygge en kommune for framtiden – innenfor de økonomiske rammer som kommunen vil ha framover. Det er politisk vilje til å snu hver en stein og ta nødvendige grep for å sikre at kommunen bevarerøkonomisk kontroll og handlefrihet. Den sentrale beliggenheten Hemnes har på Helgeland skal utnyttes fo...r å skape vekst.

Kommunestyret i Hemnes var 25.-26.1.18 samlet to dager på Karihaug i Bleikvasslia for å begynne å definere hvordan den framtidige kommunen skal se ut.

Kommunens inntekter reduseres kraftig i årene som kommer på grunn av fallet i kraftinntekter, og det er helt nødvendig å se på sparetiltak. Kommunen har på de to siste årene fått redusert de årlige inntektene med ca. 20 millioner, og regner med et ytterligere inntektstap på 5 millioner pr. år på kort sikt. På lengre sikt kan inntektssvikten bli enda større.

I den vedtatte økonomiplanen ligger det en forutsetning om administrativ innsparing på 10 millioner, som forutsettes tatt ved effektiviserings- og forbedringstiltak i dagens organisasjon. Dette er en oppgave som ligger innenfor rådmannens ansvarsområde, og som allerede er påbegynt. Rådmannen understreker at samlingen ga støtte til å fortsette prosessen, og øke farten på denne.

Samlingen på Karihaug var begynnelsen på en helt nødvendig prosess for å finne innsparingstiltak utover dette. Det er ingen tvil om at det må gjøres strukturelle grep, og at kommunen nå går inn i en svært krevende omstillingsperiode. Både ordfører, opposisjonsleder og rådmann understreket i sine innledninger at det må gjøres varige grep dersom vi skal kunne bestå som egen kommune.

Samlingen har vist at det er stor politisk vilje til å bygge en kommune for framtiden. Samtlige partier fremmet ønske om å legge partipolitiske skillelinjer til side, og sammen finne fram til gode og varige løsninger. Partiene enes om at «hver steinskal snues» for å finne langvarige og helhetlige løsninger.

Ordfører og opposisjonsleder oppsummerer slik;

«Det er ikke tvil om at vi må se på strukturelle endringer for å komme i mål. Ingen sektor kan skjermes, og hver en stein må snues. Grepene vi nå gjør vil gjøre vondt, men det er et mål å komme ut med en struktur som gjør at det er betraktelig bedre å bo i et selvstendig Hemnes enn å være en utkant i en av våre nabokommuner.

På noen områder vil innbyggerne kanskje til og med få bedre tjenester enn i dag.» sier Ordfører Christine Trones. Opposisjonsleder Tord Johansen slutter seg til med å si «Alle MÅ bidra - politikerne, administrasjonen og innbyggerne - for at Hemnes fortsatt skal være en egen kommune og en god kommune å leve og bo i, også i framtiden.»

See More
Økonomisamlingen i Hemnes kommunestyre viser at det er stor og tverrpolitisk vilje til å bygge en kommune for framtiden - innenfor de økonomiske rammer som kommunen vil ha framover. Det er politisk vilje til å snu hver en stein og ta nødvendige grep for
hemnes.kommune.no

Tekniske tjenester- Deltidsbrannkonstabel

Ledig stilling som deltidsbrannkonstabel i Korgen
Fast - fra d.d - arbeidsomfang tilsvarer 1% av full stilling

...

Arbeidsoppgaver:
Arbeidsoppgavene følger av kommunens brannordning, blant annet:
- Være innsatsstyrke ved brann og ulykker, herunder oljevernberedskap
- Delta på brannøvelser i hht plan
- Utføre andre oppgaver som legges til brannvesenet
- Vedkommende som blir tilsatt plikter å ta nødvendige kurs som kreves for å inneha funksjonen i brannvesenet.

Kvalifikasjonskrav:
- Vi søker etter personer som er fysisk og psykisk skikket til tjeneste og som kan godkjennes som røydykker.
- Personlig egnethet, interesse for brannyrket og evne til teamarbeid vektlegges.
- Førerkort BEC er ikke et absolutt krav, men søkere som har dette vil bli foretrukket.
- Krav om bo- og arbeidssted: nær brannstasjonen i Korgen.

Tilsettings- og lønnsvilkår:
- Det er utarbeidet tjenesteinstruks for stillingen.
- Lønn og godtgjøringer etter tariff og lokal avtale.
- Stillingsstørrelse er 1% av full stilling
- Tilfredsstillende helseattest i forhold til røykdykking må framlegges før tilsetting.
- Det forutsettes at evt. hovedarbeidsgiver gir sitt samtykke til at mannskap deltar på kurs og kan forlate sitt arbeid ved
brann og ulykke.

Søknad sendes:
Elektronisk via kommunens hjemmeside www.hemnes.kommune.no

Ihht off.lovens §25-andre ledd gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om
søkeren har bedt om å ikke bli ført opp på søkerlista.

Søknadsfrist 12.02.2018 Vårref 1852

Kontaktperson
Kent Andreassen, Brannsjef, mobil: 90683860, kent.andreassen@hemnes.kommune.no
Bjørn Erik Dambråten, Varabrannsjef, mobil: 48036420, bjorn.erik.dambraaten@hemnes.kommune.no

See More
No automatic alt text available.

Omsorgstjenesten - Ferievikarer 2018

Ferievikarer sommeren 2018 i Omsorgssektoren:
-Har du godt humør og arbeidslyst, er du omsorgsfull og samarbeidsvillig, og gjerne erfaring fra lignende arbeid? Da er
det nettopp deg vi trenger!

...

Omsorgstjenestene og Miljøtjenesten trenger ferievikarer, og aller mest i perioden 18.06-19.08. Hvis du binder deg for
6 uker i full stilling når vi trenger deg, vil du få særdeles gunstige lønnsvilkår!

KORGEN OMSORGSTJENESTE - tlf 75163950/95181676 (Ragnhild Fineide, sektorleder)
- Hjemmesykepleien
- Praktisk bistand - hjemmehjelp Korgen-Bleikvassli
- Boliger med heldøgns bemanning
- Sykehjemsavdelingene
- Kjøkken
- I hjemmetjenesten må du ha førerkort, og som hjemmehjelp disponere privat bil i tjenesten.

HEMNESBERGET OMSORGSTJENESTE - 75197450/97699277 (Vigdis Reinholdtsen, sektorleder)
- Hjemmesykepleien
- Praktisk bistand - hjemmehjelp Finneidfjord/Hemnesberget
- Boliger med heldøgns bemanning
- Sykehjemsavdelingene
- Kjøkken
- I hjemmetjenesten må du ha førerkort, og som hjemmehjelp disponere privat bil i tjenesten.

MILJØTJENESTEN (tjenesten for utviklingshemmede) - 95076163 (Mai Britt Karlsen, sektorleder)
- Bofellesskapene Villmoneset, Aspmoen, Prestegårdshagen og Barneavlastninga
- Det kan være en fordel om du har førerkort.

BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT
97064313/75197046 Karin Flostrand

Av søknaden må det fremgå:
- Alder
- Utdanning og praksis
- Om du har førerkort og disponerer bil
- Tidspunkt i perioden du ikke kan jobbe og når du kan begynne
- Om du behersker norsk muntlig og skriftlig
- Referanser
- Hvordan vi kan treffe deg (telefonnummer og e-post)
- Om du sender jobbsøknad til flere av sektorene, og hvor du da helst vil jobbe
- Gyldig politiattest skal forevises
- Negativ MRSA-attest vil etterspørres til søkere i målgruppen

Formell fagkompetanse og medikamentkompetanse ønskes i alle sektorene, men andre kan også søke!

Det forventes at du kan jobbe når vi trenger deg, hovedsaklig i perioden 18.06-19.08.2018

Søknad sendes:
Elektronisk via kommunens hjemmeside www.hemnes.kommune.no

Søknadsfrist 12.03.2018 Vårref 1851

See More
No automatic alt text available.

2.gangs utlysning - Bjerka barnehage - Pedagogisk leder

Ledig stilling:
På grunn av stor søkning til barnehagen, vil barnehagen utvide sitt tilbud fra 01.01.18. I den forbindelse søker vi etter
pedagogisk leder, 100 % - fast f.o.m. 01.01.18

...

Vi søker:
- pedagogisk leder som kan samarbeide med og lede andre.
- en leder med et positivt menneskesyn, og som har et reflektert forhold til barn, barns medvirkning og læring.
- vi tilbyr et levende og inkluderende arbeidsmiljø.

Kvalifikasjonskrav:
- bachelor som førskolelærer / barnehagelærer

Tilsettings- og lønnsvilkår:
- tilsetting vurderes etter utdanning, erfaring og skikkethet, og skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende
lover, regler og tariffavtaler.
- medlemskap i KLP med 2 % pensjonsinnskudd.
- politiattest

Lønn 376 200,00 - 456 500,00 + 25 000,00

Søknad sendes:
Elektronisk via kommunens hjemmeside www.hemnes.kommune.no

Søknadspapirer vil ikke bli returnert!

Ihht off.lovens §25-andre ledd gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om
søkeren har bedt om å ikke bli ført opp på søkerlista.

Søknadsfrist 30.01.2018 Vårref 1850

Kontaktperson
Kirsti Ånes Skaret, Styrer barnehage, mobil: 40234280, Kirsti.Skaret@hemnes.kommune.no

See More
2. Time utlysning - bjerka kindergarten - educational leader Available position: Due to large search to kindergarten, kindergarten will expand its offer from 01.01.18. in the connection we seek after Educational Leader, 100 % - fixed at 01.01.18 We seek: - educational leader who can cooperate with and lead others. - a leader with a positive menneskesyn, and who has an reflected relationship with children, children's complicity and learning. - we offer a living and inclusive working environment. Eligibility: - Bachelor as preschool teacher / barnehagelærer Tilsettings and lønnsvilkår: - tilsetting is assessed by education, experience and aptitude, and happens on the terms that at all times are stated by the current Laws, rules and tariffavtaler. - membership in klp with 2 % Pensjonsinnskudd. - politiattest Salary 376 200,00-456 500,00 + 25 000,00 Application sent: Electronic via the municipal website www.hemnes.kommune.no Søknadspapirer will not be returned! Ihht off. The law section 25-second joints we note that information about the seeker can be made public though The seeker has requested not to be brought up on søkerlista. Application deadline 30.01.2018 Contact Kirsti Ånes cut, controls kindergarten, mobile: 40234280, Kirsti.Skaret@hemnes.kommune.no
Translated
No automatic alt text available.

https://www.hemnes.kommune.no/snoeskuterloeyper-2018.607127…

Fra 12.01.2018 åpnes større deler av det kommunale løypenettet.

https://www.hemnes.kommune.no/snoeskuterloeyper-2018.6071277-256689.html From 12.01.2018 opens larger parts of the municipal løypenettet.
Translated
Fra 12.01.2018 åpnes flere løyper i det kommunale løypenettet. Dette gjelder Bjerkadalen til Kjennsvatnet, Bjerkalia til Stormålvatnet og Leirbotnet til Huarneset (Bleikvatnet). Det vil fra denne dato kun være de delene av løypenettet som går over
hemnes.kommune.no

Hemnesberget omsorgstjeneste, Kårstua - Sykepleier

Ledig stilling:
75% fast - f.o.m. d.d.

...

Turnus med arbeid hver 3. helg

Kvalifikasjonskrav:
Vi ønsker en person med 3-årig sykepleieutdannelse.

Krav til personlige egenskaper:
- egnethet og interesse for fagområdet
- evne til refleksjon, omstilling og samarbeid
- være fleksibel og iniativrik

Generell / andre krav:
- ansvar for egenutvikling ved å søke veiledning og informasjon og videreutvikle sine evner og kunnskap
- medansvar for å videreutvikle tjenesten

Tilsettings- og lønnsvilkår:
- Tilsetting vurderes etter utdanning, erfaring og skikkethet, og skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende
lover, regler og tariffavtaler.
- Medlemskap i KLP med 2 % pensjonsinnskudd.
- Politiattest

Lønn: 10 års ansiennitet (438 300,00)

Søknad sendes:
Elektronisk via kommunens hjemmeside www.hemnes.kommune.no

I hht off.lovens §25-andre ledd gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om
søkeren har bedt om å ikke bli ført opp på søkerlista.

Søknadsfrist 23.01.2018 Vårref 1848

Kontaktperson
Evy Lund, Avdelingsleder, tlf: 75 197441 mobil: 977 08285, evy.lund@hemnes.kommune.no

See More
Hemnesberget Omsorgstjeneste, kårstua - nurse Available position: 75 % fixed - as d.d. Schedules with work every 3. weekend Eligibility: We want a person with 3-Year-old sykepleieutdannelse. Requirements for personal properties: - Eligibility and interest in fagområdet - ability for reflection, transition and cooperation - be flexible and iniativrik General / other requirements: - responsibility for egenutvikling by seeking guidance and information and reinventing their abilities and knowledge - Bodyguard to grow the service Tilsettings and lønnsvilkår: - tilsetting is assessed by education, experience and aptitude, and happens on the terms that at all times are stated by the current Laws, rules and tariffavtaler. - membership in klp with 2 % Pensjonsinnskudd. - politiattest Salary: 10 years of seniority (438 300,00) Application sent: Electronic via the municipal website www.hemnes.kommune.no In hht off. The law section 25-second joints we note that information about the seeker can be made public though The seeker has requested not to be brought up on søkerlista. Application deadline 23.01.2018 Contact Evy Lund, major, phone: 75 197441 Mobile: 977 08285, evy.lund@hemnes.kommune.no
Translated
No automatic alt text available.

Hemnesberget omsorgstjeneste, Kårstua - Sykepleier

Ledig stilling: Hemnesberget omsorgstjeneste, Kårstua - Sykepleier I
100% vikariat - f.o.m. 02.05.18 - 01.05.19

...

Stillingen er i turnus med arbeid hver 3.helg

Kvalifikasjonskrav:
Vi ønsker en person med 3-årig sykepleieutdannelse.

Krav til personlige egenskaper:
- egnethet og interesse for fagområdet
- evne til refleksjon, omstilling og samarbeid
- være fleksibel og iniativrik

Generell / andre krav:
- ansvar for egenutvikling ved å søke veiledning og informasjon og videreutvikle sine evner og kunnskap
- medansvar for å videreutvikle tjenesten

Tilsettings- og lønnsvilkår:
- Tilsetting vurderes etter utdanning, erfaring og skikkethet, og skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende
lover, regler og tariffavtaler.
- Medlemskap i KLP med 2 % pensjonsinnskudd.
- Politiattest

Lønn: 10 års lønnsanisennitet (438 300,00) + funksjonstillegg kr. 23 000,00

Søknad sendes:
Elektronisk via kommunens hjemmeside www.hemnes.kommune.no

I hht off.lovens §25-andre ledd gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om
søkeren har bedt om å ikke bli ført opp på søkerlista.

Søknadsfrist 28.01.2018 Vårref 1847

Kontaktperson
Evy Lund, Avdelingsleder, tlf: 75 197441 mobil: 977 08285, evy.lund@hemnes.kommune.no

See More
No automatic alt text available.