Photos
Videos
Hedy d'Ancona strijdt voor de emancipatie van ouderen
52
4
Spiegeldromen
14
Adriaan Van Dis' ode aan Typhoon
Reviews
4.0
2 Reviews
Tell people what you think
Posts

Afgelopen weekend schetste Bert Keizer in NRC de toekomst van euthanasie in Nederland. Ook beschreef hij de ontwikkelingen in de afgelopen tientallen jaren.

Keizer schrijft onder andere: “Als we één ding geleerd hebben in euthanasieland, dan is het wel dat voorbij elke streep die we trekken onmiddellijk een nieuwe categorie opduikt die zich eveneens geschikt acht voor een door de gemeenschap goedgekeurde overdosis.”
Welke conclusie kunnen we hieruit trekken? Dat mensen steeds meer willen (je geeft ze een vinger en ze nemen je hele hand)? Of dat er blijkbaar een grote behoefte is om over je eigen levenseinde te beslissen en dat de huidige wetgeving daar onvoldoende in voorziet?

Euthanasie: Is de dood straks maakbaar en de arts niet langer strafbaar? Bert Keizer schetst de toekomst van euthanasie.
nrc.nl

Hedy d'Ancona pleit voor een samenleving waar ouderen als volwaardig worden gezien. Graag gaat ze met jou het gesprek hierover aan. Kom naar een van onze debatten over de toekomst van zorg. In Deventer (23 februari), Rotterdam (12 maart) en Groningen (16 maart): www.goudenpact.nl

It looks like you may be having problems playing this video. If so, please try restarting your browser.
Close
Hedy d'Ancona strijdt voor de emancipatie van ouderen
Posts

Aanstaande vrijdag gaan we in Deventer in gesprek over hoe de participatiesamenleving wél kan slagen. Er zijn nog kaarten!

We organiseren deze bijeenkomst ook op 12 maart in Rotterdam en 16 maart in Groningen. Bestel je kaart via www.goudenpact.nl

In Humanitas in Deventer wonen ouderen en studenten samen in een gebouw. Het positieve effect op de kwaliteit van leven is spectaculair, aldus het Humanistisch Verbond, dat in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen debatten wil houden om gedurfde visies op samenleven naar boven te krijgen.
destentor.nl

Carin Gaemers (bekend van het manifest Scherp op ouderenzorg) zet aandacht voor de mens achter de patiënt op de politieke agenda.
Gaemers neemt deel aan onze debatreeks Dichterbij. Ouder worden en samenleven. Hierin gaan we samen met eigenzinnige denkers en doeners gaan we op zoek naar een gedurfde visie op ouderenzorg in de samenleving. Kom naar een van de bijeenkomsten en praat mee: 23 februari in Deventer, 12 maart in Rotterdam en 16 maart in Groningen. Meer informatie vind je op www.humanistischverbond.nl/komdichterbij

Carin Gaemers vindt geestelijke begeleiding ‘verschrikkelijke hard nodig’ voor humane immateriële zorg.
humanistischverbond.nl

De hoeveelheid vrijwilligerswerk is in vijf jaar tijd verdubbeld. Vrijwilligers komen steeds vaker in complexe situaties terecht die zijn veroorzaakt door ziekte, eenzaamheid, schulden of verwaarlozing. Het beleid van veel gemeenten is dat ze pas ingrijpen als het echt niet meer anders kan. De praktijk is dat het werk tegen die tijd veel vrijwilligers boven het hoofd is gegroeid. Dit moet stoppen.

De inzet van pakweg vier miljoen mantelzorgers in ons land wordt door veel gemeenten gezien als een gemakkelijke bezuiniging op de zorg. Dit leidt tot roofbouw.
humanistischverbond.nl

Er zijn vier miljoen mantelzorgers in ons land. Veel gemeenten zien ze als een gemakkelijke bezuiniging op de zorg. Dit leidt tot roofbouw en te weinig aandacht voor de mens achter de zorgbehoefte.
Het Humanistisch Verbond pleit samen met andere humanistische organisaties voor een andere aanpak. We gaan we in gesprek met beleidsmakers, geven lezingen en organiseren een reeks debatten. Die debatten vinden plaats in Deventer (23 feb), Rotterdam (12 maart) en Groningen (16 maart). Kom ook en praat mee over hoe de participatiesamenleving wél slaagt.

In een verzorgingshuis in Deventer wonen studenten en ouderen bij elkaar. ‘Er is hier een enorme wederkerigheid.’
Gea Sijpkes is directeur van dit verzorgingshuis. We organiseren debatten over hoe de participatiesamenleving wél kan slagen in Deventer (23 feb), Rotterdam (12 maart) en Groningen (16 maart). Gea Sijpkes is aanwezig bij het debat in Deventer. Kijk voor meer informatie: www.goudenpact.nl

De zorg is te veel in hokjes verdeeld: je hebt de ouderen, de zieken, de gehandicapten, de eenzamen. Er zijn geen dwarsverbanden. In een verzorgingshuis in Deventer wonen studenten en ouderen bij elkaar. ‘Er is hier een enorme wederkerigheid.’
groene.nl

Hoe leer je als VWO 3-scholier na te denken over waarden? En wat als iemand anders er anders over denkt?

Tijdens In de mIKs, een projectweek van Comenius Lyceum en Hyperion Lyceum, gaven het Humanistisch Verbond en het Humanistisch Vormingsonderwijs gastlessen Humanisme aan ongeveer 200 leerlingen.
humanistischverbond.nl

Het Humanistisch Verbond gaat in Rotterdam op zoek naar een gedurfde visie op de samenleving waarin iedereen telt.

Het aantal ouderen groeit. Hun passie en creativiteit gaan nooit met pensioen.
Tegelijk geldt: hoe ouder we worden, des te meer zorg we nodig hebben. Hoe organiseren we de steun die dan nodig is? Sinds de decentralisatie van zorgtaken naar gemeenten is de druk op mantelzorgers en vrijwilligers onverminderd hoog. Een andere, gezamenlijke aanpak is nodig. Eentje z...onder betutteling, maar met aandacht voor wie we zijn, wat we willen en wat we kunnen.

Daarvoor is het belangrijk dat gemeenten, inwoners en professionals elkaar zo vroeg mogelijk vinden en samenwerken. Bij Humanitas Woonzorg in Deventer gebeurt dat al. Studenten en ouderen wonen daar onder één dak. Het positieve effect op de kwaliteit van leven en samenleven is spectaculair. Waarom niet overal?

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen organiseert het Humanistisch Verbond een reeks bijeenkomsten waarin we op zoek gaan naar een gedurfde visie op de samenleving waarin iedereen telt, ongeacht leeftijd, achtergrond of mate van beperking.

Praat mee!

Op 12 maart doen we Rotterdam aan. We brengen eigenzinnige denkers en doeners bij elkaar voor een constructief gesprek over de beste aanpak. Kom en ga in gesprek met Hedy d'Ancona, Heleen van Royen, bestuursvoorzitter Stichting Humanitas Rotterdam Gijsbert van Herk, publicist Mohammed Benzakour, Marco Pastors, directeur Nationaal Programma Kwaliteitssprong Zuid, wethouder Sven de Lange en geestelijk begeleider Neanske Tuinman. John Overmeer, bekroond sociaal ondernemer, is de moderator.

Lees meer over ons initiatief op www.humanistischverbond.nl/komdichterbij
Koop nu je tickets voor 5 euro: http://www.humanistischverbond.nl/hetgoudenp…/praatmee.html…

Dit initiatief is mede mogelijk dankzij financiële steun van het HSHB fonds voor vernieuwing in de ouderenzorg.

See More
MAR12
Mon 7:00 PM UTC+01
20 people interested

Tonic, onderdeel van VICE Nederland, interviewde humanistisch geestelijk verzorger Lisa, over de complexiteit van een doodsverlangen bij jonge mensen en hoe je kunt praten over vragen rond leven en dood.

Als geestelijk begeleider vormt ze een vrijplaats, waar jongeren met een doodswens kunnen praten zonder oordeel of beslissing.
tonic.vice.com

Eric Smit en Kim van Keken zijn door vakblad Villamedia uitgeroepen tot Journalist van het Jaar. Ze ontvingen de prijs voor hun onderzoek naar de toenmalige VVD-voorzitter Henry Keizer.
Vorige jaar interviewde Magazine Human Smit over de zaak-Keizer, zijn drive en de rol van de journalistiek. 'Ik stop niet voordat de boef is gepakt'
https://www.human.nl/lees/human-magazine/eric-smit.html

https://www.volkskrant.nl/…/eric-smit-en-kim-van-keken-jou…/

Eric Smit en Kim van Keken zijn donderdagavond door vakblad Villamedia uitgeroepen tot Journalist van het Jaar. Ze ontvingen de prijs voor hun onderzo
volkskrant.nl

"Ik heb altijd het gevoel dat het zorgpersoneel dat wel wil, maar er is bijna geen ruimte voor." Robert Rosbergen uit Rotterdam over goede ouderenzorg.

Ik zou zó graag willen dat verzorgenden mijn broer als een soort zoon of oom zien en een arm om hem heen slaan.
humanistischverbond.nl

In de Human-documentaire Spiegeldromen gaan jongeren in gesprek met zichzelf. Deze tieners komen uit het praktijkonderwijs en dagdromen hardop tegen hun spiegelbeeld. Juvan fantaseert over een gelukkig gezinsleven. Hij heeft daar een aantal vaste basisregels voor bedacht.
Uitzending: vanavond 20:25 uur op NPO 2.

It looks like you may be having problems playing this video. If so, please try restarting your browser.
Close

“A grain in the balance will determine which individual shall live and which shall die - which variety or species shall increase in number, and which shall decrease, or finally become extinct.”

Ter ere van de geboorte van Charles Darwin (209 jaar geleden) is het vandaag Darwin Day! Meer over Darwin lees op de Humanistische Canon.

De impact van Darwins werk op de natuurwetenschappen en ons wereldbeeld is nauwelijks te overschatten.
humanistischecanon.nl

Caroline van Wilgen (61) uit de Randstad vindt dat artsen en verpleegkundigen weer moeten terugkeren naar hun kerntaak; met kennis en toewijding voor de zieke medemens zorgen. “Je hoeft geen psychologie te hebben gestudeerd om te erkennen dat het huidige systeem niet aansluit op de behoeften van ouderen en zieken.”
Lees meer over hoe zij oud wil worden op onze site.

En stop met de inperking en betutteling
humanistischverbond.nl