Photos
Videos
Naimas Ti Agbiag No Masurutam
621
49
Talal Al Asheq sings Laglagipem Awan Nagkurangak
1.3K
232
Explore NUEVA VIZCAYA (Ilokano Subtitles)
319
42
Posts

Ta maysa isagpaw tayo ti dinengdeng....ta maysa pay pagkikiddisan tayo. ......

Image may contain: food

Umay kayo gumatangen apo ta makaluto kayon......dumawatak to bassit saan kayo agim-imot a ......sukatak to inton makaapitak

Image may contain: food
Posts

Saba, itlog,bulong lasuna sa ken ania pay ngata ta maysa aya diak maizoom

Dios ti agngina kabsat Curatcha Iedderf

Image may contain: food

Ginisar a tabungaw da......

pctto

Image may contain: food

Umanay siguron dagitoy inted ni kabsat nga Daune Jethro Velasco Reton....Dios ti agngina kabsat.

Image may contain: food
Image may contain: food
Image may contain: food
Image may contain: food

Nagimasen....uray la agtubbog ti ngiwat a makakita.

Dios ti agngina kabsat.

Image may contain: food
Zans Zu to Ilocano.org

Mangga native bagoong ti naimas sawsawan ..sikau ngy kakabsat

Dios ti agngina kabsat Remedios Cajang Madriaga.

Image may contain: food
Image may contain: food

Anonas kano daytoy kakabsat.....ania met ti awag diay lugar yo?

Image may contain: food
Zans Zu to Ilocano.org

Anonas ti twag me jy cabalayangan atuy..kasla atis

Adda manen dinendeng......inted ni kabsat nga Neil H Castle. Saanak pay la agyaman ta baka adda pay mainayon mammaminsan ton 😁

Image may contain: food

Naimas ti luto da a pammigat......innapoy ken kape la kurang nan.

Image may contain: food and indoor

Ginisar a kurita......

pctto

Image may contain: food

Nagado nga ipil-ipil tayo ngem adon sa ti saan makammo a pada nga adda gayam pagsayaatan nga maited na daytoy a mula.

https://amaznginfo.com/…/amazing-benefits-of-lead-tree-for…/

Image may contain: plant, tree, outdoor and nature

Nu kastoy ti sidaen ado manen nga innapoy ti maibus ......mangan tayon!

Dios ti agngina kabsat Chi Mhei Rich

Image may contain: food

Merienda tayo kano....ita la maidasar.

Dios ti agngina kabsat Nelcita Agcaoili.

Image may contain: food

Mangan tayo manen apo.........

Dios ti agngina kabsat Melba Olonan.

Image may contain: food
Image may contain: food