Photos
Posts

Do osób zainteresowanych moimi warsztatami podaję WYŁĄCZNE kanały do kontaktu ze mną:
zapisy na warsztaty autorskie, zapisy na Warsztaty Ustawień Systemowych ERCB, zapisy na sesje indywidualne na Skypie - signup@attitudeeffect.eu
zapisy na seminaria i warsztaty online - lectures@attitudeeffect.eu
Telefon kontaktowy w Polsce i Unii Europejskiej: +48 791 95 99 99. Jak jestem w Afryce - nie odbieram połączeń tylko oddzwaniam z afrykańskiego numeru (początek +233...).
Na maile od...powiadam do 3 razy w tygodniu. Proszę o cierpliwość. Poniedziałki i wtorki to mój weekend

Ewa Renata Arthur (dawniej Cyzman-Bany)

Ewa Renata Cyzman-Bany Mechanika Duszy

See More

TO CO NALEŻNE I TO CO NIENALEŻNE – SIĘGANIE PO SWOJE

Na warsztacie:
- zbieranie się do kupy,
- odzyskiwanie własnych żywych części (aspektów) z różnych dziwnych miejsc, coby wreszcie sobą bardziej kompletnie być,...
- właściwa wymiana i ustalanie tego, co należne, a co nienależne,
- sfrustrowane potrzeby i rozstawanie się z marzeniami o tym, co niemożliwe – na rzecz efektywnego sięgania po to, co swoje,
- zagospodarowywanie i układanie w sobie tego, co należne i odzyskane,
no i gdzieś tam jeszcze Matki w tle, bo jakżeby inaczej...

Mam nadzieję zainteresować Uczestników warsztatu ich kompletnością oraz wzbudzić w nich determinację do załatwiania własnych spraw do końca, bez tracenia siebie z siebie i pomijania na finiszu, choćby nawet trudnych, ale jednak - zysków. To wiele zmienia, nas samych też.

Zapraszam do wspólnej pracy,
Ewa Renata Arthur

See More
APR21
Apr 21 - Apr 22Warszawa, Kąkolowa 65a
7 people interested
Posts

Przeczytałam z przyjemnością. Miło wiedzieć, że ktoś też niucha przy przyczynach paskudności świata i widzi, że jeśli kobiety będą szczęśliwsze - świat stanie s...ię lepszy..Najwyższy czas podsumować wreszcie wyniki wielowiekowych doświadczeń ludzkości i koncepcję naprawy świata przez spacyfikowanie kobiet oraz wszelkich aspektów żeńskich odłożyć wreszcie do lamusa, jako kompletnie skompromitowaną.

See More
80 proc. europejskich kobiet poproszonych o szczerą odpowiedź na pytanie, czy czują się samotnymi matkami, odpowiedziałoby: "tak". I miałoby rację. Z Jesperem Juulem, pedagogiem i terapeutą, rozmawiają Agata Kula i Agnieszka Nuckowska. Źródło: "Tygodnik Powszechny" Agata Kula I Agnieszka...
bazgroszyt.pl

LONDYN - w najbliższą sobotę. Zapraszam.

Ewa Renata Arthur

MAR24
Sat 9:00 AM UTC+01Acton Spiritualist Church, The Cottage, Woodhurst Rd, London W3 6SL
2 people went

Moje najbliższe warsztaty:

No automatic alt text available.

Drogie Kobiety,

wychodzenia z własnych (i cudzych) przekonań na temat Kobiet i tego Kim/Czym są, odwagi do pełnego uznania własnego bieżącego stanu (zważywszy okoliczności - i tak jest całkiem nieźle), dochodzenia do siebie samej i zbierania się do kupy na każdym poziomie, odkrywania cudu bycia Kobietą i przywracania lojalności wobec siebie samej oraz własnej natury – sobie i Wam życzę.

Ewa Renata Arthur

Uwaga CHICAGO! Lecęęęęę

Od najbliższego czwartku do przyszłej niedzieli (8-18 marca 2018) będę w Chicago. W programie między innymi "Los i Przestrzeń Cudów", "Związki par" (a w tym - nieznane cuda heteroseksualnego), wykłady, seminaria, ustawienia,

Informacje i zapisy: (001) 773 964 8970 lub mailowo signup@attitudeeffect.eu lub yourmind@allhealthyminds.com

...

Zapraszam,
Ewa Renata Arthur

See More
Attention Chicago! Lecęęęęę :) From next Thursday to next Sunday (8-18 March 2018) I will be in Chicago. In the program, among other things " fate and space of miracles ", " couples relationships " (and including - unknown miracles wonders), lectures, seminars, settings, Information and records: (001) 773 964 8970 or mail signup@attitudeeffect.eu or yourmind@allhealthyminds.com Welcome, Eve Renata Arthur
Translated

Już za chwilę:

MAR1
Mar 1 - Mar 4Warszawa, Kąkolowa 65a
5 people interested
JAN20
Jan 20 - Jan 21Warszawa, Kąkolowa 65a
16 people interested

Zmęczyła mnie automatyka komunikacyjna i teraz wszelkie informacje wysyłam „ręcznie”, wyłącznie do Tych, którzy poprosili mnie o ich przesyłanie, podając adres mailowy i miasto, w którym mieszkają.

Wyłączyłam automatyczne newslettery i nie można się już na nie zapisać. Będę pytała wszystkich facebookowych znajomych o to, czy chcą otrzymywać ode mnie wiadomości na temat moich warsztatów, wykładów, seminariów i nagranych materiałów, bo nie wszystkie informacje umieszczam na... swoich stronach. Już zaczęłam ten proces, ale FB blokuje go, ograniczając liczbę wysyłanych dziennie wiadomości, więc może to potrwać długo.

Ci z Was, którzy są zainteresowani i chcą to dla siebie przyśpieszyć – mogą sami do mnie napisać na FB prośbę o przesyłanie informacji na wskazany przez siebie adres. Poproszę Was też o podanie miasta i kraju, w którym mieszkacie.

Jeśli w ciągu tygodnia nie dostaniecie maila ode mnie – sprawdźcie folder ze spamem. Informacje będą wysyłane z adresu grafikERCB@attitudeeffect.eu

Dla Tych, do których będę informacje wysyłać - przewidziałam drobne niespodzianki niedostępne dla innych

Ewa Renata Arthur
(dawniej Cyzman-Bany)

See More
No automatic alt text available.
Attitude Effect

Moje warsztaty w pierwszym kwartale 2018.

Zapraszam,
Ewa Renata Arthur

Warsztat Noworoczny 2018 - w zgodzie z czasem jest skierowany ku temu, co niesie 2018 rok, z jego wymaganiami i energetycznym wsparciem w ich realizacji. Praca na poziomie osobistym służąca:

- „dociąganiu” tego, co dawał 2017 i stworzenie solidnej bazy, dla tego, co teraz;
- otwarciu na to, czym jest CZAS i co niesie ten nowy rok,
- zwiększeniu zdolności do sprawnego absorbowania i wykorzystywania nowych możliwości,...
- przygotowaniu do trudności;
- zaniechaniu kopania się z kobyłą czasu, po to, by można było jej wreszcie dosiąść i dać się ponieść, zamiast, w znoju codziennym, dreptać na piechotę w niewiadomym kierunku, często pod prąd temu, co nam realnie sprzyja.

O roku 2017 pisałam (i to trza "dociągać", a styczeń 2018 ciągle będzie temu ruchowi sprzyjał):

"Rok 2017 będzie nas zmuszał do stanięcia oko w oko z Życiem, takim, jakie ono jest, zdecydowanie przekraczającym wszelkie nasze o nim wyobrażenia.

Bardzo mocno będzie pracowało męskie-ojcowskie wywierając odgórną (kierunek ruchu), silną presję na struktury mózgu, klaryfikując i aktywizując wszystkie, a zwłaszcza te związane z instynktami. No cóż… - najwyższy czas na rehabilitację instynktów (jako takich) oraz na rehabilitację naszego stosunku do nich. No i (-stety albo niestety) - czas na spotkanie z naszymi lękami. A to wszystko - dla Życia.

Czas na odmulanie głowy, trzeźwienie, czas na kontakt z Życiem (a nie bajkami na jego temat), czas na trafianie do tego męskiego, z którego naprawdę pochodzimy (a nie – chcielibyśmy pochodzić), czas na demaskowanie fałszywych ojców (uwaga – wiele matek, to fałszywi ojcowie własnych dzieci). Czas na ogarnianie własnej przestrzeni (z podejmowaniem walki o nią – włącznie). Rujnowanie starych, skostniałych struktur. Przeżywanie i przeżycie. Żywe granice.

Działanie i zmiany, zmiany, zmiany…

Dla tych, którzy nie domacali się siebie w sobie w zeszłym (2016) roku, którzy hodują w głowie stereotypy i własne, niezweryfikowane przekonania oraz noszą w niej wszczepy cudzych, udostępniają „przestrzeń dyskową” własnego mózgu i umysłu cudzemu myśleniu - może być to trudny czas. Warto stać na Ziemi i uznawać hurtem to, kim/czym się naprawdę jest (choćbyśmy tego rozumem nie ogarniali).

A oto moje krótkie podsumowanie wglądu noworocznego:

No to nas, (piiiiip), oświeci…"

Tak pisałam o 2017 roku, na samym jego początku. Pod koniec - mogę napisać, że mię (piiiip) oświeciło w wielu życiowych sprawach.

Nie robię falstartu wglądowego, więc pisząc ten tekst (koniec grudnia 2017) o 2018 roku jeszcze nic nie powiem, ale na warsztacie już powiem i nawet pokażę

Zapraszam do wspólnej pracy,
Ewa Renata Arthur

6-7. stycznia 2018 - Warszawa

13-14 stycznia - Chicago

See More
New year's workshop 2018-in accordance with time is aimed at what carries 2018 year, with its requirements and energy support in their implementation. Work at personal level: - "Dociąganiu" what he gave 2017 and creating a solid base for what now; - opening for what is time and what this new year brings, - Increase Capacity to smooth and exploit new opportunities, - preparation for difficulties; - stop digging out of time, so that you can finally ride it and get carried away, instead of, in daily toil, walking on foot in a moving direction, often against the current of which we are in real favor. At 2017, I wrote (and it must be "dociągać", and January 2018 will continue to support this movement): " the year 2017 will force us to keep an eye out with life, as it is, far beyond all our ideas. It will be very hard to work male-paternal with topdown (direction of movement), strong pressure on brain structures, klaryfikując and aktywizując all, especially those related to instincts. Well... it's time to rehabilitate your instincts (as such) and to rehabilitate our relationship with them. And (-fortunately or unfortunately) - time to meet our fears. That's all for life. Time for odmulanie heads, trzeźwienie, time to contact life (not fairy tales about it), time to hit to that male we really come from (and not - we would like to come), time to expose fake fathers (attention - many mothers They are false fathers of their own children). Time to deal your own space (with fighting for it - inclusive). Ruining old, all structures. Survival and survival. Living limits. Action and changes, changes, changes... For those who are not self-aware of themselves in the last (2016) of the year, who grow stereotypes and their own, unverified beliefs, and carry implants in it, they share "space space" of their own brain and mind cudzemu thinking - can be It's a difficult time. It is worth standing on the ground and recognise in bulk what it really is (even if we do not understand it). And Here's my brief summary of year's insight: Well, that's us. That's what I wrote at 2017 at the beginning. At the end, I can write that MIA (Piiiip) has come to a lot of life. I don't do gun insightful, so writing this text (end of December 2017) at 2018 I won't say anything yet, but at the workshop I will already say and even show :) I invite you to work together, Eve Renata Arthur 6-7. January 2018-Warsaw January 13-14-Chicago
Translated
JAN6
Jan 6 - Jan 7Warszawa, Kąkolowa 65a
6 people interested

Już od środy w Warszawie. Zapraszam:

Since Wednesday in Warsaw. Welcome:
Translated
DEC13
Dec 13, 2017 - Dec 17, 2017ulica Kąkolowa 65a, 04-842 Warszawa, Polska
14 people interested

Zapraszam w grudniu do Warszawy na "Sprzątanie życia, wychodzenie z matni spraw niezałatwionych i zamienianie balastu na potencjał". W tym roku ten warsztat ma szczególne walory.

Ewa Renata Arthur

DEC13
Dec 13, 2017 - Dec 17, 2017ulica Kąkolowa 65a, 04-842 Warszawa, Polska
14 people interested

Zapraszam w grudniu do Warszawy na "Sprzątanie życia, wychodzenie z matni spraw niezałatwionych i zamienianie balastu na potencjał". W tym roku ten warsztat ma szczególne walory.

Ewa Renata Arthur

DEC13
Dec 13, 2017 - Dec 17, 2017ulica Kąkolowa 65a, 04-842 Warszawa, Polska
14 people interested

Coś dla pełni Życia od 1 listopada we Wrocławiu (nomen omen ). Warsztat zapowiada się świetnie:

NOV1
Nov 1, 2017 - Nov 5, 2017ulica Zwiadowców 7, 52-207 Wrocław, Polska
19 people interested

Warto :

NOV1
Nov 1, 2017 - Nov 5, 2017ulica Zwiadowców 7, 52-207 Wrocław, Polska
19 people interested