Photos
Videos
Justerjûn yn Frjentsjer by de stedenbandvereniging mei in drege Hongaarske namme, dy't ik sa net neame kin. In moai komplimint krige ik fan myn âld skoalmaster Freerk van der Hauw: dizze minsken binne net gau stil te krijen, mar do hast it foar elkoar krige. It wie ek tige gesellich... De klok sloech tolve doe't ik alles wer yn de auto hie om nei hûs ta. Soad kunde fan ús mem troffen, bysûnder! En de cd-setsjes mei in Hongaarske en myn cd waarden ek tige wurdearre.
3
Posts

Hjoed mocht ik sjonge by in begraffenis fan in goede kunde. Moai om te dwaan en bysûndere reaksjes nei ôfrin. Hjir bin ik bliid om! It wie fierder ek in hiele moaie tsjinst mei piano, dwersfluit, klarinet en sang.

Image may contain: sky, cloud and outdoor
Image may contain: tree, grass, plant, sky, outdoor and nature

It filmke 'Wêrst ek bist' wol ik hjir graach diele, mar it slagget mar net. Of bliuwt it earne hingjen yn Facebooklân? Letter mar ris wer besykje. Of kin immen oars it hjir pleatse? Kinst it fine op YouTube op myn namme namme en mei de titel 'Wêrst ek bist' .

Image may contain: sky, cloud, outdoor, nature and water
Posts

Elfstedenwandeltocht , 'Ik kom út Fryslân' met een groep enthousiaste zangers:

234 Views
234 Views

Op fersyk fan guon minsken hjir nochris de tekst fan 'Wêrst ek bist'. Oan it filmke wurdt wurke!

Image may contain: text

Jawis, de spreukekalinder is der! Mei in stik as wat gedichten fan my der op. En noch folle mear oare teksten en gedichten. Te krijen by in soad boekwinkels yn Fryslân en by it Gysbert Japicxhûs yn Boalsert

Image may contain: indoor

Aanst nei in besprekking oer in nije liettekst. Ik bin benijd.

Image may contain: one or more people, ocean, beach, sky, outdoor, water and nature
Alles over Grytsje Kingma, haar muziek, liedjes en optredens. Grytsje Kingma makket harklietsjes mei in knipeach en in gefoelige snaar.
grytsjekingma.nl

Oait skreaun foar in âlde dûmny dy't noch safolle woe, mar it troch syn âldens net mear koe. It stiet ek yn myn boekje 'Tûzen dagen'.

No automatic alt text available.
Grytsje Kingma Trûbadoer added a new photo.
June 6
No automatic alt text available.

Noch even in foto fan de 11stêdetocht ferline wike, dit wie yn Molkwar. De alvestêderinners tasjonge, earst op it Reaklif mei in moaie ploech sjongers en letter hjir noch even.
Dankjewol Baukje, foar it trochstjoeren. 😃

Image may contain: 1 person, sitting, child, shoes, tree and outdoor
Grytsje Kingma Trûbadoer added a new photo.
May 30
Image may contain: text

Alle alvestêderinners wol ik in hiel soad wille en sukses tawinskje op dizze lêste dei op nei Ljouwert! Jim binne allegearre toppers!
Ek alle frijwilligers dy't oan 'e kant fan 'e dyk steane mei wetter, oar drinken, en neam mar op, en alle ehbo'ers en paadwizers... allegearre in hiele moaie dei tawinske!

Image may contain: text

Op woansdei 24 maaie ha wy mei in groep entûsjaste sjongers by it Reaklif stien, om de rinners fan de Alvestêdetocht ta te sjongen. Ary Meintema, ien fan de dielnimmers, skreau dit prachtige ferslach, wat ik graach mei jim diele wol. Tige tank Ary!

Alvestêdetocht te gean.
Al in tal jierren soarge Grytsje Kingma foar wat muzikale fitaminen en bemoediging foar de rinners fan de Alvestêdetocht.
Se die dat by de klokkestoel yn Murns, in prachtich plakje....
Mar dit jier hie se betocht, dat it geselliger wêze soe om in soarte fan minikoar om har hinne te hawwen.
Se belle en mailde en al gau hie se in ploechje by elkoar.
De dei tefoaren hearde se, dat it net by de klokkestoel koe omdat de rûte in bytsje feroare wie!
No, dan wie der eins mar ien plak: de histoaryske grûn fan it Reaklif! Dêr moasten de rinners ek noch by de bult op en it wie 'it' moment om harren de hichte op te sjongen.
In alderivichst moai plakje en perfekt waar: net te waarm, net te kâld, net te folle sinne, alhiel gjin rein, as hiene wy it sa meielkoar besteld!
Fan te foaren koene wy al ynsjongend wat mei elkoar yn 'e kunde komme en it duorre net sa lang of wy hiene it gefoel dat wy al jierren by itselde koar songen hiene!
Ûnder de besieljende lieding fan Grytsje songen wy it harren temjitte: dat al die de rêch ek sear, wiene de fuotten stram en stiif, stieken de blierren fan juster noch omraak: de simmermoarn wie leaflik, it sintsje dat lake ús oan, it ljurkje song yn 'e wolken en wy woene foar gjin gûne dat wy noch te sliepen leine!
It wie in feestmoarn, alteast foar ús, want ik hie wol it gefoel dat der trochsetters lâns kamen, dy't ferlet hiene fan in fleurich liet!
In skoftke sjonge, dan efkes tiid foar in kop kofje en wer fleurichop fierder, want der kaam noch gjin ein oan de stream.
It wie sa om healwei ienen, ien oere hinne, ik wit it net iens krekt, dat de dyk leech waard en wy de put der út hiene en Grytsje de blierren op 'e tomme fan it spyljen!
In feest wie it, de wyn wie net sa sterk dat er ús lieten ferwaaide, de sinne hindere ús net, gjin drip rein en foar ús eagen de mar. Yn in soarte fan ljocht en dûnkerder, sulverich griis, de loft yn dyselde kleuren. It wie soms hast net te sjen, wêr't de iene ophâlde en de oare begûn.
Soms seachst wat boatsjes oan 'e kym en ien kear, doe't der krekt fjouwer seiltjes yn it sicht wiene, kaam dêr fier op it wetter de sinne der efkes troch blykber, want ienen wiene it fjouwer sulveren trijehoekjes, glinsterjend yn 'e fierte.
Wy hawwe dêr op it klif in prachtdei hân en mei algemiene stimmen hawwe wy it "Alvestêderinnerskoar" oprjuchte, in koar dat ien kear yn it jier optreedt op it 'Reaklif'.
Tankewol Grytsje, dat wy helpe mochten!

See More
Image may contain: one or more people, people standing and outdoor

Ferline jier song ik by de Alvestêderûte yn Gasterlân by de klokkestoel fan Murns. Dit jier dogge der mear sjongers mei... wy foarmje in gelegenheidskoar. Wy binne diskear te belústerjen by it Reaklif. Sa tusken alve en tolve oere sil it dêr wol in gesellige boel wêze! Wolkom!

https://www.facebook.com/henk.dejong.986/videos/1373054116095309/

Grytsje Kingma Trûbadoer added a new photo.
April 27
Image may contain: text