Photos
Reviews
สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร has no reviews yet.
Tell people what you think
Posts

นายพรชัย พัฒนศักดิ์ภิญโญ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร นายจรัน จันทะบุตร นายอุทัย นุชพิเรนทร์ รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร ประมงจังหวัดกำแพงเพชร
หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร และเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากการบังคับใช้ พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2560 ได้รวมตัวกันยื่นหนังสือผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเพื่อเสนอนายกรัฐมนตรี
ให้รับทราบถึงความเดือดร้อนในการบังคับใช้ พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2560 ที่จะมีผลบัง...คับใช้เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา
ซึ่งจาก พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าว ส่งผลให้เกษตรกรที่เลี้ยงปลาในกระชัง หรือเกษตรกรรายย่อยมีต้นทุนในการทำการเกษตรมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเกษตรกรที่ยังไม่ไปขึ้นทะเบียนกับกรมเจ้าท่าอาจมีความผิดอาญาและอาจถูกลงโทษทั้งจำทั้งปรับ
เกษตรกรจึงเสนอให้ชะลอการบังคับใช้ พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2560 ออกไปก่อนเป็นเวลา 1 ปี และทบทวนการยกเว้นการเก็บค่าตอบแทนกับเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชัง

See More
Image may contain: 15 people, people standing
Image may contain: 10 people, people standing
Image may contain: 11 people, people standing
Image may contain: 21 people, people smiling, people standing and indoor

ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
รายงานการคาดหมายลักษณะอากาศ 7 วัน ข้างหน้า

No automatic alt text available.

วันที่ 18 เมษายน 2557 ณ ร้านเรือนไม้ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร พนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมรดน้ำดำหัวและขอรับพรจากประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อแสดงถึงความรักความเคารพนับถือ และยังเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยเนื่องในวันสงกรานต์

วันที่ 21 เมษายน 2557 สภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจในจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมโครงการ“บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” เพื่อให้บริการประชาชนและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่ประชาชน โดยมีนายสุรพล วาณิชเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนบ้านสระสิงห์โต หมู่ที่ 8 ตำบลเทพนคร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

วันนี้ 18 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมร้านเรือนไม้ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร จัดประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 3/2557 โดยมีเรื่องเพื่อพิจารณา ดังนี้
- แผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล
- การขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร ตาม พ.ร.บ.สภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553
- การดำเนินงานของคณะทำงานระดับจังหวัด

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร is at ณ สนง. สภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร.
April 7, 2014

ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
รายงานการคาดหมายลักษณะอากาศ 7 วัน ข้างหน้า

No automatic alt text available.
สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร is at ณ สนง.สภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร.
April 1, 2014

ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
รายงานการคาดหมายลักษณะอากาศ 7 วัน ข้างหน้า

No automatic alt text available.
สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร is at ณ สนง.สภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร.
April 1, 2014

ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

No automatic alt text available.

วันที่ 28 มีนาคม 2557 นายสุนันท์ อินทพงษ์ ประธานคณะทำงานสภาเกษตรกรอำเภอพรานกระต่าย ได้จัดประชุมคณะทำงานสภาเกษตรกรอำเภอพรานกระต่าย ครั้งที่ 2/2557 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ปัญหาเร่งด่วนของอำเภอพรานกระต่าย
ผู้แทนเกษตรกรของอำเภอพรานกระต่าย ได้นำเสนอปัญหาในเรื่องน้ำ ซึ่งขณะนี้ทางโครงการชลประทานได้ปิดน้ำ ทำให้เกษตรกรที่ปลูกข้าวได้รับความเดือดร้อน จึงขอเสนอให้ก่อนที่ทางชลประทานจะปิดน้ำ ให้ออกมาชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นจากเกษตรกรด้วย
แนวทางการปฏิรูปภาคการเกษตร
ผู้แทนเกษต...รกรของอำเภอพรานกระต่าย ได้นำเสนอว่าในปี 2558 ต้องเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ฉะนั้นต้องวางแผนหรือแนวทางว่าจะทำอย่างไรให้ผลผลิตทางการเกษตรสามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้ โดยเน้นเรื่องดังต่อไปนี้
1. การลดต้นทุน
2. พืชผักปลอดภัยจากสารเคมี
3. ผลผลิตต้องมีคุณภาพ
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเขาคีริส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

See More

วันที่ 27 มีนาคม 2557 นายไกรเลิศ มีชัย ประธานคณะทำงานสภาเกษตรกรอำเภอคลองขลุง ได้จัดประชุมคณะทำงานสภาเกษตรกรอำเภอคลองขลุง ครั้งที่ 1/2557 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. โครงการตามบทบาทหน้าที่ของสภาเกษตรกรแห่งชาติ มาตรา 33 ดังนี้
1.1 สร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
- สร้างความเข้มแข็งธุรกิจองค์กรเกษตรกรด้านใดด้านหนึ่ง อำเภอคลองขลุง 1 แห่ง 30 ราย
1.2 ส่งเสริมการรวมกลุ่มองค์กรเกษตรกรและยุวเกษตรกรรูปแบบต่างๆ...
- จัดตั้งกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มเยาวชน เสนอกลุ่มข้าวปลอดภัย ตำบลวังบัว
- ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจ องค์กรที่จัดตั้ง เสนอที่ตำบลท่ามะเขือ
1.3 ส่งเสริมถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกร ยุวเกษตรกร เพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรม ครบวงจร และยั่งยืน
- ทำเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบต่างๆ เสนอที่ตำบลคลองขลุง
1.4 ให้คำแนะนำแก่เกษตรกรหรือองค์กรเกษตรกร
- กำหนดพื้นที่ให้ดำเนินกิจกรรมทั้ง 5 กิจกรรม ให้ครอบคลุมทั้งอำเภอคลองขลุง
2. แนวคิดการปฏิรูปภาคการเกษตร คณะทำงานสภาเกษตรกรอำเภอคลองขลุง เสนอให้ภาครัฐสนับสนุนโครงการดังต่อไปนี้
1. พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน เช่น ผัก,ผลไม้
2. ลดความเสี่ยงจากการระบาดศัตรูพืช
3. พัฒนาองค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน
4. ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
5. ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
3. การสร้างเครือข่ายสภาเกษตรกร มีการคัดเลือกตัวแทนเกษตรกรของแต่ละตำบลเข้ามาเป็นคณะทำงานของสภาเกษตรกรในระดับอำเภอ และนำภารกิจต่างๆ ของสภาเกษตรกรมาประชาสัมพันธ์ และให้ปฏิบัติงานร่วมกับอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน โดยมีผู้แทนระดับหมู่บ้านเป็นผู้ประสานงานร่วมกับคณะทำงานสภาเกษตรกรอำเภอ
4. การจัดทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม คณะทำงานสภาเกษตรกรอำเภอคลองขลุง มีแผนปฏิบัติงานดังนี้
1. การพัฒนาศักยภาพวิทยากรเพื่อการจัดทำแผนแม่บท
2. การจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี ของสภาเกษตรกรจังหวัด (วิเคราะห์แนวทางการคิดค้นปัญหาของแต่ละพื้นที่ และแนวทางการแก้ไข กำหนดเป็นแผน 3 ปี แต่ต้องนำมาปรับทุกปี เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาในแต่ละปี)
3. คณะทำงานสภาเกษตรกรอำเภอคลองขลุง กำหนดการจัดทำแผน วันที่ 21 พ.ค. 2557 โดยให้ผู้แทนระดับหมู่บ้านเข้าร่วมจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี ขับเคลื่อนพร้อมกับเกษตรอำเภอ
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

See More

วันที่ 19 - 21 มีนาคม 2557 สภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร จัดทำโครงการ“อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรเพื่อการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดกำแพงเพชร” เพื่อพัฒนาศักยภาพวิทยากรให้มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัดและสามารถให้คำแนะนำการจัดทำแผนแม่บทในระดับตำบล และระดับอำเภอทำให้การจัดทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัดมีประสิทธิภาพ ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ได้วิทยากรแนะนำการจัดทำแผน มีความรู้ความเข้าใจ ...และสามารถให้คำแนะนำการจัดทำแผน ในระดับตำบล และระดับอำเภอได้
2. เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการ ตรงวัตถุประสงค์และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
3. เพื่อต่อยอดองค์ความรู้และเป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการจัดทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัดให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน
ณ อุทยานแห่งชาติคลองลาน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

See More

วันที่ 18 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมทุ่งเศรษฐี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร จัดประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 2/2557 สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน โดยมีเรื่องที่เข้าสู่ที่ประชุม ดังนี้
1. สรุปผลการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 26 - 27 กุมภาพันธ์ 2557
2. เรื่องที่สมาชิกสอบถามหน่วยงานหรือผู้เกี่ยวข้อง
2.1 การช่วยเหลือเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับเงินค่าข้าวเปลือกโครงการรับจำนำข้าวของสภาทนา...ยความจังหวัดกำแพงเพชร โดย สภาทนายความจังหวัดกำแพงเพชร
2.2 สถานการณ์น้ำและแผนการปลูกพืชฤดูแล้ง โดย โครงการชลประทานกำแพงเพชร
3. วาระปฏิบัติงานของประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร
4. รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร
5. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร
6. คณะทำงานกิจการสภาเกษตรกร และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรจังหวัด
6.1 ผลการคัดเลือกเกษตรกร เพื่อเข้าร่วมโครงการยกระดับความคิดติดอาวุธทางปัญญา สร้างสัมมาชีพทั่วแผ่นดิน
6.2 คณะทำงานสภาเกษตรกรอำเภอต่างๆ
- อำเภอลานกระบือ
- อำเภอปางศิลาทอง
- อำเภอคลองลาน
- อำเภอเมืองกำแพงเพชร
- อำเภอไทรงาม
- อำเภอขาณุวรลักษบุรี
7. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ตามแผนปฏิบัติงานสภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร ปี 2557
- โครงการจัดตั้งและสร้างเครือข่ายสภาเกษตรกรจังหวัด
- โครงการจัดทำยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาเกษตรกรรมระดับอำเภอ/ตำบล
- โครงการสื่อสารงานสภาสู่ประชาชน
- โครงการยกระดับความคิดติดอาวุธทางปัญญา สร้างสัมมาชีพทั่วแผ่นดิน
- โครงการสนับสนุนนโยบายรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร
8. การขึ้นทะเบียนองค์การเกษตรกร ตาม พ.ร.บ.สภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553
9. บันทึกข้อความตกลงร่วมมือระหว่างสภาอุสาหกรรมแห่งประเทศไทย
10. การสมทบทุนกองทุนช่วยเหลือชาวนาของ ธ.ก.ส.
11. การทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2557

See More

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 นายจรัน จันทะบุตร ประธานคณะทำงานสภาเกษตรกรอำเภอขาณุวรลักษบุรี ได้จัดทำโครงการ “อบรมพัฒนาเครือข่ายเกษตรกร ร่วมเรียนรู้สู่ AEC อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีในการให้ความรู้แก่เกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรได้มีการเตรียมพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และเพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่ให้ความรู้แก่เกษตรกรในการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าว และมันสำปะหลัง ณ ที่ว่าการอำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2557 สภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจในจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” เพื่อให้บริการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่ประชาชน โดยมีนายสุรพล วาณิชเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธี ณ วัดวังน้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลวังบาง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร