BUSINESS INFO
Founded in 2011
MORE INFO
About
ผู้นิยมอ่านงานทางทฤษฎีของฝ่ายซ้ายช่วงหลังสงครามเย็นทั่วโลกจงรวมตัวกัน !!!
Company Overview
Newer Left Review เป็นศูนย์ข้อมูลและพื้นที่พูดคุยของผู้นิยมอ่านงานทางทฤษฎีของฝ่ายซ้ายช่วงหลังสงครามเย็น เช่น Ernesto Laclau, Antonio Negri, Slavoj Zizek, Alain ...Badiou, Claude Lefort, Jacques Ranciere, Cornelius Castroriadis เป็นต้น และยังรวมไปถึงนักทฤษฎีที่ยังมีบทบาทอยู่เช่น Jurgen Habermas, Fredric Jameson, David Harvey ฯลฯ

ทั้งนี้ความสนใจของเรารวมไปถึงทฤษฎีสังคมใหม่ๆ ต่างๆ อีกด้วย
See More
General Information
Newer Left Review เป็นศูนย์ข้อมูลและพื้นที่พูดคุยของผู้นิยมอ่านงานทางทฤษฎีของฝ่ายซ้ายช่วงหลังสงครามเย็น เช่น Ernesto Laclau, Antonio Negri, Slavoj Zizek, Alain ...Badiou, Claude Lefort, Jacques Ranciere, Cornelius Castroriadis เป็นต้น และยังรวมไปถึงนักทฤษฎีที่ยังมีบทบาทอยู่เช่น Jurgen Habermas, Fredric Jameson, David Harvey ฯลฯ

ทั้งนี้ความสนใจของเรารวมไปถึงทฤษฎีสังคมใหม่ๆ ต่างๆ อีกด้วย
See More
STORY
Newer Left Review เป็นศูนย์ข้อมูลและพื้นที่พูดคุยของผู้นิยมอ่านงานทางทฤษฎีของฝ่ายซ้ายช่วงหลังสงครามเย็น เช่น Ernesto Laclau, Antonio Negri, Slavoj Zizek, Alain Badiou, Claude Lefort, Jacques Ranciere, Cornelius Castroriadis เป็นต้น และยังรวมไปถึงนักทฤษฎีที่ยังมีบทบาทอยู่เช่น Jurgen Habermas, Fredric Jameson, David Harvey ฯลฯ

ทั้งนี้ความสนใจของเรารวมไปถึงทฤษฎีสังคมใหม่ๆ ต่างๆ อีกด้วย