Posts

بند 2 ماده 1 قانون مدنی سوییس:
در صورت سکوت قانون، قاضی می بایست بر مبنای عرف تصمیم گیری کند و در صورت عدم وجود عرف، می بایست بر مبنای قاعده ای رای دهد که اگر خود قانونگذار بود، آنرا وضع می کرد.

2 In the absence of a provision, the court4 shall decide in accordance
with customary law and, in the absence of customary law, in accord-...
ance with the rule that it would make as legislator.

See More

دادرسان حکم پرونده را از قانون استخراج نمی کنند، بلکه آنرا بر قانون تحمیل می کنند.

دکتر حسن جعفری تبار، دیو در شیشه، ص 146

Photos
Posts

هر باوری یکسر مقبول می نماید و جز به اتکای باور دیگری (که به لحاظ فن بیانی موثرتر باشد) نمی توان آنرا کنار گذاشت.
استنلی فیش، به نقل از فرهنگ اندیشه انتقادی، مدخل فلسفه حقوق، ص 458

فلسفه حقوق‎ updated their cover photo.
January 18
No automatic alt text available.

قرارداد را می بایست بر مبنای قصد مشترک طرفین ، نه از ترجمه لفظ به لفظ مواد آن، تفسیر نمود.

ماده 1188 قانون مدنی فرانسه

در دانمارک یک دادگاه به منظور رد عمل سانسور در مورد فیلم "چهره های حضرت مسیح" به حق معنوی مولفان کتاب مقدس متوسل شده است.

کلود کلمبه، اصول بنیادین حقوق مولف، ترجمه دکتر محمدزاده، ص 105

قراردادها باید مطابق مقتضیات و شرایط حسن نیت تفسیر شوند، عرف متداول باید مورد ملاحظه قرار گیرد.

ماده 157 قانون مدنی آلمان

هر فردی مکلف است حقوق و تکالیف خود را مطابق با حسن نیت اعمال و اجرا نماید. سوء استفاده از حق مورد حمایت نیست.

ماده 2 قانون مدنی سوئیس

من ایمان دارم به دین مزدیسنا، که جنگ را براندازد، و اسلحه را کنار بگذارد...

خرده اوستا، نیرنگ کشتی بستن

مطالعات انتقادی حقوق (به انگلیسی: Critical legal studies) جنبشی است که از سال ۱۹۷۷ به دنبال برگزاری کنفرانسی تحت همین عنوان در ایالت مدیسون آمریکا رسماً بوجود آمد. رویکرد اصلی این جنبش که در انتقاد به نظام‌های سیاسی و حقوقی لیبرال شکل گرفت عبارت است از نقد مطلق نظام حقوقی لیبرال به عنوان نظامی متناقض، ایدئولوژیک و نامعیّن که حاصل آن بی عدالتی و عدم تعیّن حقوق می‌باشد. از نظر جنش مطالعات انتقادی حقوق ادّعاهای نظام حقوقی لیبرال و مدرن مبنی بر حاکمیّت داشتن قانون و صورتگرایی و ع...ینیت گرایی به هیچ عنوان ادّعاهای قابل قبولی نبوده و با واقعیّت منطبق نیستند چرا که نقش ایدئولوژی و باورهای سیاسی و اجتماعی قانونگذار و قضات در بسیاری از تصمیم گیری‌ها کاملاً برجسته است. این وضعیّت منجر به نفوذ صلاحدیدهای قضایی در اعمال قوانین موجود می‌شود که نتیجه‌ای جز نامعیّن بودن حقوق و دعاوی حقوقی را در پی نخواهد داشت. با وجود اینکه این جنبش در کشورهای غربی بویژه آمریکا و انگلستان تقریباً شناخته شده است، در ایران به تازگی وارد ادبیات آکادمیک شده است.

ویکیپدیا

See More

فرجام طریقه شکایتی نیست که منحصرا مصالح اصحاب دعوا را در نظر بگیرید بلکه به مصالح عمومی جامعه نیز باید توجه داشته باشد.

دکتر متین دفتری، ایین دادرسی مدنی و بازرگانی، جلد 2، ص 172

فلسفه حقوق‎ shared a Page.

تاملاتی در باب یقین، حقیقت، ایمان و باور

تأملاتی در باب یقین، حقیقت، واقعیت و باور

انصاف چیست؟

Image may contain: text

حقیقت تطابق امر با واقع نیست، چیزی حقیقی است که در انتهای یک رشته استدلال طولانی نهایتا توسط محققین تصدیق می شود.

چارلز سندرز پیرس

سیر مطالعاتی پیشنهادی برای آشنایی با فلسفۀ غرب (۱۲۱ عنوان – ۵سطح)

مسعود زنجانی

🔶 سطح اول: (۱۵ عنوان)

...Continue Reading

هر که دست خویش مطلق دید، دل بر خلق عالم کژ کند.

کلیله و دمنه

هر کس حق بهره مندی از اماره بی گناهی را دارد.

ماده 9-1 قانون مدنی فرانسه