FIND US
Spokojna 9
Lublin, Poland
@SP.w.Lublinie
Call +48 81 528 66 03
HOURS
clock
Closed Now
MORE INFO
About
Oficjalny profil Starostwa Powiatowego w Lublinie
STORY
Powiat Lubelski tworzy 16 gmin na powierzchni 1 678,90 km2 zamieszkuje ponad 147 tys. osób. Jego położenie na szlaku pomiędzy „wschodem” i „zachodem” sprawia, że jest on atrakcyjny pod względem inwestycyjnym i turystycznym. Powiat Lubelski to również administracja. Robimy wszystko aby być nowoczesnym urzędem, przyjaznym naszym klientom. Już od 2005 roku funkcjonuje w urzędzie Punkt Obsługi Interes...antów. Zetkniecie się tam Państwo z miłą a przede wszystkim sprawną i fachową obsługą. W Punkcie mogą Państwo złożyć wszystkie kierowane do urzędu pisma, otrzymać szczegółową i kompletną informację na temat trybu i sposobu załatwienia spraw, a także pobrać wszystkie odpowiednie wnioski, druki i formularze oraz otrzymać pomoc w ich wypełnianiu.

Elektroniczne załatwianie spraw to w obecnym czasie standardy, które ma również w swojej ofercie Starostwo Powiatowe w Lublinie. Portal www.eurząd.powiat.lublin.pl umożliwia:
- wyrobienie elektronicznego podpisu,
- przesłanie podpisanego wniosku przez internet do wybranej Gminy
- złożenie wniosku o wymianę prawo jazdy.

Do Państwa dyspozycji oddajemy również usługi za pomocą, których będą mieli Państwo możliwość wymiany dokumentów:
- e-kierowca (wymiana prawa jazdy),
- e-pojazd (wymiana dowodu rejestracyjnego)

Uzyskanie elektronicznego podpisu umożliwia:
- platforma E – PUAP gwarantująca możliwość posługiwania się podpisem elektronicznym w każdym urzędzie w Polsce, który ma elektroniczną skrzynkę podawczą (np. US, ZUS, Urzędy Gmin),
- Powiatowe Centrum Certyfikacji, podpisywanie dokumentów tym podpisem będzie ważne tylko w Urzędach Gmin Powiatu Lubelskiego oraz w samym Starostwie Powiatowym w Lublinie.

W Starostwie Powiatowym w Lublinie działa Powiatowy Rzecznik Konsumentów, który:
- zapewnia bezpłatne poradnictwa i informacje prawne w zakresie ochrony interesów konsumentów,
- składa wnioski w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,
- współdziała z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu, organami Inspekcji \Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi,
- namawia przedsiębiorców do polubownego zakończenia sporu. Przedstawia obowiązujące przepisy prawa i ewentualne skutki jakie pociąga za sobą lekceważenie obowiązujących przepisów.

Rzecznik Praw Konsumentów
ul. Spokojna 8, pok. 103 (I piętro)
tel. 81 52 86 619
rzecznik@powiat.lublin.pl
Rzecznik przyjmuje osobiście
w poniedziałki od 8:00 do 10:30

Wydział Architektoniczno – Budowlany

Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o pozwolenie na budowę:
• projekt architektoniczno-budowlany,
• oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
• decyzja o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej (jeśli jest taka konieczność),
• decyzję o warunkach zabudowy (jeśli nie ma planu zagospodarowania przestrzennego),
• oświadczenia o zapewnieniu dostawy mediów i oświadczenie właściciela drogi bądź jej zarządcy o zapewnieniu przyłączenia działki do drogi publicznej,
• inne wymagane dokumenty (narzucone np. z uwagi na ochronę środowiska lub sąsiedztwo parku krajobrazowego).

Jak długo musimy czekać na wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę?
Decyzja w sprawie pozwolenia na budowę powinna zostać wydana przed upływem 65 dni od momentu złożenia kompletnego wniosku w tej sprawie.

Czy uzyskanie zgody na budowę oznacza, że możemy rozpocząć pracę?
Roboty budowlane, na które wymagane jest pozwolenie na budowę, możemy rozpocząć dopiero na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Decyzja staje się ostateczna po upływie 14 dni od momentu odebrania jej przez wszystkie strony postępowania, jeśli w tym czasie nie wpłynie od żadnej ze stron odwołanie od decyzji. Następnie, gdy decyzja stanie się ostateczna – co potwierdza się odpowiednim stemplem na decyzji – należy odebrać dziennik budowy, wydawany odpłatnie przez organ wydający pozwolenie na budowę. M.in. na siedem dni przed przystąpieniem do wykonywania robót o planowanym terminie ich rozpoczęcia należy zawiadomić powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. W tym celu musimy mieć już wybranego kierownika budowy, który złoży do nadzoru budowlanego oświadczenie o przyjęciu funkcji kierownika na naszej budowie. W niektórych przypadkach niezbędne jest również ustanowienie na budowie inspektora nadzoru inwestorskiego, wówczas warunek taki zostaje nałożony w decyzji.

Rozpoczęcie budowy nie oznacza zakończenia formalności. Prowadzenie dziennika budowy jest konieczne. To tak naprawdę jedyny urzędowy dokument potwierdzający przebieg budowy.Za prowadzenie dziennika odpowiada kierownik budowy. Okazanie tego dokumentu będzie konieczne w momencie powiadomienia nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy bądź w momencie złożenia wniosku o pozwolenie na użytkowanie obiektu.

Jakie inne sprawy może załatwić w Wydziale Architektoniczno- Budowlanym Starostwa Powiatowego?
Wydział Architektoniczno- Budowlany, prowadzi sprawy związane z:
- wydawaniem pozwoleń na budowę
- przyjmowaniem zgłoszeń robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę,
- wydawaniem zaświadczeń o powierzchni domu do celów dodatków mieszkaniowych lub o stwierdzeniu samodzielności lokalu,
- prowadzeniem rejestrów wniosków o pozwoleniu na budowę i wydanych decyzjach
- przekazywaniem statystyk z tym związanych.

Wydział zajmuje się również przygotowywaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w odniesieniu do dróg gminnych i powiatowych.


Wydział Geodezji

Wydział Geodezji w Lublinie obsługuje gminy: Głusk, Jastków, Konopnica, Niemce, Wólka
Filia w Bełżycach obsługuje gminy: Bełżyce, Borzechów, Wojciechów
Filia w Bychawie obsługuje gminy: Bychawa, Strzyżewice, Jabłonna, Krzczonów, Wysokie, Zakrzew

Mieszkańcy Gminy Garbów sprawy geodezyjne załatwiają w Urzędzie Gminy Garbów
Wydział prowadzi postępowania w sprawach dotyczących:
- wydawanie wypisów i wyrysów oraz zaświadczeń z operatu ewidencyjnego
- zwrot działek dożywotnich
- scalenie i wymiana gruntów
- zmiana ewidencji gruntów
- zgłaszanie prac geodezyjnych i kartograficznych
- sprzedaż map
Terminy załatwiania spraw:
- 7 dni - wydanie wypisu z operatu ewidencyjnego,
- 14 dni - wydanie wyrysu z operatu ewidencyjnego,
- w sprawach skomplikowanych do 30 dni.

W wydziale geodezji funkcjonuje:
- Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, który realizuje zadania związane z geodezyjną ewidencją sieci uzbrojenia terenu na obszarze powiatu lubelskiego.

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek.
2. Projekt sieci uzbrojenia terenu.
3. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub wpis
z miejscowego planu zagospodarowania terenu.
4. Warunki techniczne podłączenia obiektu do istniejących sieci uzbrojenia
terenu, uzyskane od jednostek zarządzających tymi sieciami.

Posiedzenia ZUDP w piątki sala 109 I piętro budynek A.
- Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej prowadzi rejestrację stanów prawnych i faktycznych nieruchomości (kataster) i kartografii, a także prowadzi sprzedaż map sytuacyjno-wysokościowych.


Wydział Komunikacji, Transportu i Drogownictwa w Lublinie

Wydział Komunikacji, Transportu i Drogownictwa w Lublinie obsługuje gminy: Niemce, Jastków, Garbów, Konopnica, Głusk, Wólka.

Filia w Bychawie obsługuje gminy: Bychawa, Strzyżewice, Jabłonna, Krzczonów, Wysokie, Zakrzew
Filia w Bełżycach obsługuje gminy: Bełżyce, Borzechów, Wojciechów
Filia w Niedrzwicy Dużej obsługuje gminę: Niedrzwica Duża

Aby zarejestrować auto, należy zebrać komplet dokumentów: wniosek, potwierdzenie wniesienia opłaty oraz pozostałe dokumenty:
•oryginał dowodu własności pojazdu – faktura VAT, umowa kupna-sprzedaży,
• wyciąg ze świadectwa homologacji,
• karta pojazdu, jeśli była wydana,
• dowód tożsamości – w przypadku osób fizycznych,
• zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli osoba prowadzi taką działalność,
• dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej,
• aktualny odpis z KRS i zaświadczenie o nadanym numerze REGON (w przypadku podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym),
• pełnomocnictwo (w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę, za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez swoje uprawnione organy lub prokurenta),
• dowód uiszczenia opłaty recyklingowej lub oświadczenie o podleganiu obowiązkowi zapewnienia sieci zbierania pojazdów lub faktury zawierającej takie oświadczenie, jeżeli pojazd jest rejestrowany po raz pierwszy,
• dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa nie będącego państwem członkowskim Unii Europejskiej,
• dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju, albo
zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy, jeżeli samochód osobowy został sprowadzony z terytorium Unii Europejskiej.

Wszelkie druki potrzebne do zarejestrowania samochodu są dostępne w Punkcie Obsługi Interesantów (budynek główny) i na stronie internetowej www.powiat.lublin.pl, zakładka instrukcja załatwiania spraw i druki do pobrania.

Zakres działania Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa obejmuje sprawy i zadania z zakresu:
• gospodarki wodno-ściekowej, rybactwa śródlądowego
• gospodarki odpadami
• ochrony powietrza i ochrony przed hałasem
• rejestracji zwierząt chronionych
• wycinki drzew, gospodarki leśnej i prawa łowieckiego
• wyłączenia z rolniczego użytkowania gruntu rolnego
Najczęściej zwracają się Państwo do wydziału o wyłączenie z rolniczego użytkowania gruntu ornego

Wymagane dokumenty:
1. Podanie,
2. Aktualny dokument stwierdzający prawo do dysponowania gruntem,
3. Zaświadczenie o przeznaczeniu gruntu pod inwestycje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
4. Plan zagospodarowania działki (z projektu budowlanego),
5. Wykaz zmian gruntowych dla planowanej inwestycji z mapą projektowanego wyłączenia (3 egzemplarze) – w przypadku wyłączenia z produkcji użytków rolnych klas I-III,
6. Dokument określający aktualną wartość wolnorynkową wyłączonego gruntu – w przypadku naliczenia opłat z tytułu wyłączenia gruntu z rolniczego użytkowania,
7. Aktualny dokument stwierdzający prawo do dysponowania gruntem o powierzchni przekraczającej 1 ha fizyczny lub przeliczeniowy), np. nakaz płatniczy – w przypadku budowy budynków i urządzeń służących bezpośrednio do produkcji rolniczej.

Termin załatwienia sprawy: do 30 dni, a w sprawach skomplikowanych do 60 dni.

Wszystkie wnioski są do pobrania na stronie internetowej www.powiat.lublin.pl oraz
w Punkcie Obsługi Interesantów.
See More