لا تبكي عَـلى كَـأسٍ انكَسَـر ..

ولا تَيــأس عَـلى قَــلبٍ مِـن حَجَـر ..

ولا ...تَشــفع لِمَـن خَــان يَــوماً أو غَــدَر ..
...
ولا تَقــُل رَحَــل حَـبيــبي .. بَــل قُــل .. مَــن كَــان مَــلاكـَـاً فِــي

عَيــني ، عَــاد لِطِــباع البـَـشـَـــر