Photos
Posts

ﺩﺧﺘﺮﯼ ﺑﻪ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﮐﺒﯿﺮﮔﻔﺖ : ﻣﻦ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﻤﺎﻫﺴﺘﻢ،ﮐﻮﺭﻭﺵ ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮﮔﻔﺖ ﻟﯿﺎﻗﺖ ﺷﻤﺎ
ﺑﺮﺍﺩﺭﻡ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯﻣﻦ ﺯﯾﺒﺎﺗﺮﺍﺳﺖ ﻭﭘﺸﺖ ﺳﺮﺷﻤﺎﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻩ،ﺩﺥﺗﺮﮎ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺍﻣﺎﮐﺴﯽ
ﺭﺍﻧﺪﯾﺪﮐﻮﺭﻭﺵ ﮔﻔﺖ ﺍﮔﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﻦ ﺑﻮﺩﯼ ﭘﺸﺖ ﺳﺮﺕ ﺭﺍﻧﮕﺎﻩ ﻧﻤﯿﮑﺮﺩﯼ .. ﺩﺧﺘﺮﮎ ﮔﻔﺖ
ﺍﺧﻪ ﺧﻮﺍﻫﺮﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﺍﺯ ﻣﻦ ﺯﯾﺒﺎﺗﺮﺍﺳﺖ ﻭ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺷﻤﺎﺳﺖ ﻭﺍﺳﻪ ﺍﻭﻥ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﻢ،
ﮐﻮﺭﻭﺵ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻭ ﮐﺴﯽ ﭘﺸﺘﺶ ﻧﺪﯾﺪ ﻭ ﺩﺧﺘﺮ ﮔﻔﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﻻﺷـــــــــﯽ ﻫﺴﺘﯽ ﻭ...
ﮐﻮﺭﻭﺵ ﮔﻒ ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﺳﮑﻪ ﻫﺎﯼ ﻃﻼﯾﯽ ﮎ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﻫﺴﺖ ﯾﺎ ﻥ؟ ﺩﺧﺘﺮ ﺍﻣﺪ
ﺧﻢ ﺷﺪ ﺑﺒﯿﻨﻪ ﺳﮑﻪ ﻫﺎ ﮐﺠﺎﺱ؟ ﮎ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﺑﺎ ﺩﯾﺪﻥ ﺑﺎﺳﻦ ﺩﺧﺘﺮﮎ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺑﯽ ﺧﻮﺩ ﺷﺪ ﻭ
ﺩﺧﺘﺮﮎ ﺭﺍ ﺏ ﺯﯾﺮ ﺍﻓﮑﻨﺪ ﻭ ﺏ ﻏﺎﯾﺖ ﮔﺎﯾﯿﺪ ﻭ ﮔﻔﺖ، ﺗﻮ ﺍﮔﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﻦ ﺑﻮﺩﯼ، ﻧﯿﺎﺯ ﻧﺒﻮﺩ
ﺍﻧﻘﺪ ﺑﺮﺍﺕ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺟﻮﺭ ﮐﻨﻢ ﻭ ﺩﺧﺘﺮﮎ ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﺍﺯ ﺳﭙﺎﻫﯿﺎﻥ ﺩﺷﻤﻦ ﻫﺴﺘﻢ ﻭ ﺍﯾﺪﺯ ﺩﺍﺭﻡ ﻭ
ﻋﻤﺪﺍ ﺍﻣﺪﻡ ﮎ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺍﯾﺪﺯﯼ ﮐﻨﻢ، ﮐﻮﺭﻭﺵ ﻫﻢ ﮐﺎﻧﺪﻭﻡ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﺩﺍﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ ﻣﺎ 2500
ﺳﺎﻝ ﺍﺳﺖ ﮎ ﮐﺎﻧﺪﻭﻡ ﺭﺍ ﮐﺸﻒ ﮐﺮﺩﯾﻢ ﺟﺎﮐﺶ. ﻭ ﺏ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻓﺮﺍﺩﺵ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩ ﺗﺎ ﺩﺧﺘﺮﮎ
ﺭﺍ ﺑﺎ ﮐﺎﻧﺪﻭﻡ ﺧﺎﺭﺩﺍﺭ ﺑﮕﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﺩﺭﺱ ﻋﺒﺮﺗﯽ ﺑﺸﻮﺩ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺯﻣﯿﻦ

See More

سربازی راهیِ واسه آدم کردنِ پسرا.
.
.
.
....
.
.
.
اما دخترا از هیچ راهی آدم نمیشن :|

پسرا جییییییغ دست هورااااااا

آخه دخترا فرشته ان و فرشته ها آدم نمیشن
.
.
دخترا جیییییییغ دست هووورااااا
.
.
.
اما مقام ادم از فرشته بالاتره

پسرا موج مکزیکیییییییییییییییییییی

See More
Posts

بیااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
آ
آ
آ
آ...
... آ
آ
بُـــخُـــرِش )
همیشه که نمیشه دوری کنیم از هم

See More

ﺳﺮ ﺳﻔﺮﻩ ﺷﺎﻡ ﺑﻮﺩﯾﻢ ﺑﺎﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ

ﺑﺮﺍ ﺑﺎﺑﺎﻡ ﺍﺱ ﺍﻡ ﺍﺱ ﺍﻭﻣﺪ

ﮔﻔﺖ : ﭘﺴﺮ ﺑﺨﻮﻥ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﭼﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ !

...

ﻣﻨﻢ ﺍﻭﻣﺪﻡ ﺧﻮﺩﻡ ﻭ ﻟﻮﺱ ﮐﻨﻢ ﮔﻔﺘﻢ : ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻋﺰﯾﺰﻡ

ﺳﺮﺭﺍﻫﺖ ﺩﺍﺭﯼ ﻣﯿﺎﯼ ﯾﻪ

ﻣﺎﯼ ﺑﯿﺒﯽ ﻫﻢ ﺑﺮﺍ ﺑﭽﻪ ﺑﮕﯿﺮ ﺑﻮﺱ ﺑﻮﺱ

ﻋﺎﻗﺎ ﺗﺎ ﻣﺎ ﺍﯾﻨﻮ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﻣﺎﻣﺎﻧﻤﻮﻥ ﺑﺎ ﮐﻔﮕﯿﺮ ﮐﻮﺑﯿﺪ ﺗﻮ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺎﺑﺎﻡ

ﺑﺎﺑﺎﻣﻢ ﻧﺎﻣﺮﺩﯼ ﻧﮑﺮﺩ ﺩﯾﺴﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﮐﻮﺑﯿﺪ

ﺗﻮ ﺳﺮﺵ ﯾﻌﻨﯽ ﯾﻪ ﺩﻋﻮﺍﯾﯽ ﺭﺍﻩ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﮐﻪ ﻧﮕﻮ ﻭﻧﭙﺮﺱ

ﺍﻻﻥ ﺭﻓﺖ ﻋﯿﻨﮑﺶ ﻭ ﺁﻭﺭﺩ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻃﺮﻓﻪ ﺑﺨﻮﻧﻪ ﺑﺒﯿﻨﻪ ﮐﯽ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺱ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻦ

ﻓﺮﺍﺭ ﮐﺮﺩﻡ ﺍﻻﻥ ﺍﺯ ﺗﻮ ﭘﺎﺭﮎ ﺩﺍﺭﻡ ﺑﺮﺍﺗﻮﻥ ﭘﺴﺖ ﻣﯿﺰﺍﺭﻡ ...

ﻋﺠﺐ ﻫﻮﺍﯾﻪ ﻧﺎﺯﯾﻪ ...

کسی جا خواب سراغ نداره ... :|||

See More

Share dare bacheha?!?!?

No automatic alt text available.
Alireza Haniball is with Keivan Cyrus and 21 others.

Ahange Jadide Alireza Haniball Be Hamrahie Mehrdad Lakeh Ba AhangSazie Alireza Haniball va Mix&Masteringe (A.C.R)
.
.
.
http://hipfile.com/…/Alireza_Haniball_Ft...._Mehrdad_Lakeh_-_K…
.
.
.
Rofagha LIKE & SHARE & CM Yadetoon Nareha ... Hamatoono Doos Daram Sorangi

See More

سر سفر لرها مادره اروغ می زنه پسر کوچکه میگه کیر خر ! پسر بزرگه میگه خفه شو مادر جنده مثل اینکه مادرته ها ! پدر میگه مادرتونو گایدم با این تربیتون

بچه ها این پیج رو لایک کنید خیلی باحال و فعاله ...!!!

این پیج فقط برای خندس بیا تو و حال کن !!!

ماهواره تبلیغ پخش میکنه، افزایش طول و قطر آلت تناسلی تا شش برابر.. دیوث مگه میخوای کرگدن و فیل بکنی؟ اون بدبخت هم آدمه خوب. تونل توحید نیست که

تورم چيه؟!
جد من 8 ریال ختنه شده
پدر بزرگم 8 تومان
پدرم 80 تومان
من 8000تومان...
پسرم 800هزارتومان
همين كيروبگير بروجلو بقيش دستت مياد!

See More

يه افرادي تو پیج هستن که نقش کیر خر رو ايفا ميکنن، نه لايک ميزنن نه کامنت ميذارن...لامصبا خعلي تو نقششون فرو رفتن

شما که از این مدلا نیستین؟:دی

bacheha adminetoon dobare bargasht
hooooo000000000rrrraaaaaaaa ♥♥♥

Like & Share My Friends....Hemayat Konid LOTFAN Doostan

پیج رسمی علیرضا هانیبال....Orginal Fan Page

ADMIN MIKHAM...KI TALABAS?

Mikham Like Khoresh Konid Khafan

235

Musician/Band

لره زنشو می فرسته تهران سونوگرافی، دکتره میبینه چیزه خوبی ترتیبشو میده . برمیگرده ازش میپرسن سونوگرافی کردی؟ میگه بابا آره همون کردن خودمونه تهرانی ها بهش میگن سونوگرافی.

یه روز یه طوطیه تب میکنه میبرنش دکتر دکتره درجه تبو می کنه تو کونش طوطیه خیلی خوشش میاد هر روز خودشو میزنه به مریضی که بیارنش درجه تبو بکنن تو کونشو حال کنه یه شب صاحبش مهمونی میگیره یکی از مهمونا که تیمسار بوده با لباس نظامی میاد جلو طوطیه، طوطی بش میگه اینا چیه رو لباست تیمساره میگه اینا درجست طوطیه میگه بکنش تو کونت خیلی حال میده