กองแผนงาน กรมชลประทาน is on Facebook.
To connect with กองแผนงาน, sign up for Facebook today.
About กองแผนงาน
  • ตามที่กรมชลประทานได้มีการกำหนดกรอบการบริหารงานตามแผนการปฏิรูประบบบริหารราชการไทย ซึ่งต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 และกฎกระทรววงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2545 ได้แบ่งส่วนราชการออกเป็น 25 กอง 6 สำนักแล้วนั้น จากการดำเนินการดังกล่าวจึงมีการปรับปรุงการบริหารภายในกรมชลประทาน โดยการพิจารณาจากหน้าที่และความรับผิดชอบ จึงปรับปรุงส่วนแผนงานและงบประมาณ สำนักแผนงานและโครงการ ขึ้นเป็น กองแผนงาน
Favorite Quotes
  • No favorite quotes to show

Favorites