Photos
Videos
เด็กชายสรศักดิ์ แดนราชเก็บเงินได้จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท แล้วนำส่งคืนเจ้าของ
118
9
แห่กองผ้าป่า กลุ่มนิเทศฯ
135
15
แห่กองผ้าป่า กลุ่มการเงินฯ 1
53
2
Posts

นายเอกชัย ปุยะติ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน เป็นประธานการประชุมเตรียมการติดตามและรายงานผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และการดำเนินการตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมนางรอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓

นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทำบุญเนื่องในวันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย โดยการทำบุญเลี้ยงพระ รดน้ำขอพรผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาที่จะเกษียณอายุในปีนี้ ณ ห้องนางรอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

นางสมจิต สังขรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ รุ่นที่ ๙ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐

นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาถนนดิจิตอลสู่โรงเรียน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถด้านการบริหารจัดการระบบอินเตอร์เน็ตของทุกโรงเรียนในสังกัด

นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้พระพุทธศาสนาและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งประกอบด้วยนักเรียนจากโรงเรียนในกลุ่มห้วยหิน

นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หลักสูตรชินนสาสมาธิ รุ่นที่ ๕ ณ สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา ๑๖๗ วัดน้ำไหล

นางสมจิต สังขรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ รุ่นที่ ๓