Photos
Videos
กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ จังหวัดนราธิวาส
24
Posts

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
• ศิลปศาสตรบัณฑิต การพัฒนาชุมชน
• นิติศาสตรบัณฑิต
• รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
• บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ...
• บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ
• บริหารธุรกิจบัณฑิต การเงินการธนาคาร
• บัญชีบัณฑิต การบัญชี
ขั้นตอนการรับสมัคร
• ใบสมัคร ผู้สมัครจะต้องบันทึกข้อมูลผู้สมัครสอบ ผ่านระบบ http://eduservice.yru.ac.th/apphome และพิมพ์ใบสมัครมายื่นในวันรับสมัครพร้อมหลักฐาน (ระบบรับสมัครพร้อมใช้งานวันที่ 17 เมษายน 2561)
• วัน เวลา และสถานที่ 17 เมษายน - 10 มิถุนายน 2561 ณ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
• การเลือกสาขาวิชา ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกสาขาวิชาได้ไม่เกิน 2 สาขาวิชา
• เอกสาร/หลักฐานประกอบการสมัคร
1. หลักฐานที่แสดงว่าได้สำเร็จการศึกษาหรือใบรับรองผลการเรียน ว่ากำลังเรียนในภาคเรียนสุดท้ายของหลักสูตรตามคุณสมบัติที่กำหนด แสดงฉบับจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด
2. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาดไม่เกิน 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป
3. กรณีผู้สมัครมีคุณวุฒิประกาศนียบัตรหรือเทียบเท่าอนุปริญญา ให้นำหลักฐานการเทียบเท่ามาแสดงด้วย
4. ค่าสมัคร 300 บาท
• การทดสอบความรู้พื้นฐานทางวิชาการ วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

See More
Image may contain: 1 person, smiling, text

ประกาศราชื่อนักศึกษาใหม่ภาคปกติ รอบ 2 (โควตา) ประจำปี 2561 ผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าสอบสัมภาษณ์วันที่ 25 เม.ย 61 รายละเอียดตามลิงค์นี้นะครับ

http://eduservice.yru.ac.th/newweb/news/?page=473

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในการคัดเลือก รอบที่2 โควตา ปีการศึกษา 2561
eduservice.yru.ac.th
Posts