HammerWorld magazin's photo.
OCT23

Kataklysm, Hypocrisy, The Spirit - Budapest