สังคมออนไลน์ การเงิน (สังคมชาวการเงิน) is on Facebook.
To connect with สังคมออนไลน์, sign up for Facebook today.
About สังคมออนไลน์
  • กิจการเกี่ยวกับด้านการเงินของ ทอ.ได้เกิดขึ้นพร้อมกับกิจการด้านการบินซึ่งได้เริ่มขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อ พ.ศ.๒๔๕๖ พร้อมกับ แผนกการเงิน
    ที่บริเวณสนามม้าสระปทุมในปัจจุบันโดยมีพลโทพระเจ้าน้องยาเธอขุนกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน เป็นผู้บังคับบัญชาต่อมาแผนกการบินได้ยกฐานเป็น “กรมอากาศยานทหารบก ”จึงได้จัดหน่วยงานการเงินขึ้นรับผิดชอบเป็นครั้งแรกเป็น "แผนกสมุหบัญชี" เมื่อ ๑๙ มี.ค.๒๔๖๑ และได้มีการปรับตามการจัดส่วนราชการ ดังนี้
    - พ.ศ.๒๔๘๐ แผนกการบินได้ยกฐานะเป็น “กองทัพอากาศ" แผนกสมุหบัญชีกรมอากาศยานทหารบก จึงมีชื่อเรียกใหม่ว่า “แผนกสมุหบัญชี กองทัพอากาศ”
    - พ.ศ.๒๔๘๓ แผนกสมุหบัญชี กองทัพอากาศ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “แผนกพลาธิการทหารอากาศ”
    - พ.ศ.๒๔๙๑ แผนกพลาธิการทหารอากาศ มีภารกิจและขยายขอบเขตความรับผิดชอบด้านบริการออกไปอย่างกว้างขวาง จึงยกฐานะเป็น "กรมพลาธิการทหารอากาศ ” และกองการเงิน ซึ่งเดิมขึ้นอยู่กับแผนกพลาธิการทหารอากาศจึงได้แยกหน้าที่การเงิน ออกมาตั้งเป็น “กรมการเงินทหารอากาศ” ตามพระราชกฤษฎีกา จัดวางระเบียบราชการกองทัพอากาศ กระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๔๙๑ ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๔๙๑ ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๖๕ ตอนที่ ๕๕ ลง ๒๑ กันยายน ๒๔๙๑ ดังนั้นจึงถือเอา วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๔๙๑ เป็นวันสถาปนากรมการเงินทหารอากาศ โดยมี น.อ.ดิส รงค์กระจ่างเป็นเจ้ากรมการเงินทหารอากาศ
Favorite Quotes
  • อำนวยการ ดำเนินการ กำกับการ และควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ การเบิกจ่าย และเก็บรักษาเงิน และการจัดทำบัญชี กับมีหน้าที่กำหนดแนวทางควบคุม และประเมินผลเกี่ยวกับการฝึกศึกษา และการตรวจตรากิจการในสายวิทยาการด้านการเงิน มีเจ้ากรมการเงินทหารอากาศ เป็นผู้บังคับบัญชา

Favorites