Photos
Posts

ด้วยปรากฏว่าตำแหน่งผู้จัดการใหญ่ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ได้ว่างลง อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ข้อ 45 (8) และข้อ 52 คณะกรรมการดำเนินการ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการใหญ่ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

โดยผู้ที่สนใจสามารถรับใบสมัครและสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักผู้บริหาร ชั้น 1 สำนักงาน ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเ...ทศไทย จำกัด เลขที่ 199 หมู่ที่ 2 ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
ตั้งแต่วันที่ 12 -30 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 - 15.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักผู้บริหาร ชสอ.
โทรศัพท์ 0 2496 1199 ต่อ 204, 205, 206, 224 และ 225

ดาวน์โหลดใบสมัคร
http://www.fsct.com/document/FSCTResume.docx

See More

วันทึ่ 19-20 มีนาคม 2561 เขตพื้นที่ สอ.ชสอ. กทม.พื้นที่ 2 จัดสัมมนาทางวิชาการ
เรื่อง "กฎหมายแพ่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีแพ่งและการดำเนินคดีแพ่งด้วยตนเอง" ณ ห้องประชุมชั้น 7 ชสอ.
วิทยากร นายณฐกร แก้วดี
ว่าที่พันตรี สมบัติ วงศ์กำแหง
นายพนม แก้วดี ...
นายสุรพล รักตสันติ

See More
Posts

วันที่ 16-17 มีนาคม 2561 ชสอ. จัดโครงการ"การดำเนินคดีของสหกรณ์ด้วยตนเอง"
เป็นโครงการนำร่อง เพื่อให้สหกรณ์สามารถดำเนินการทางศาลโดยมีทนายพี่เลี้ยงแนะนำและทำด้วยตนเอง
วิทยากร นายณฐกร แก้วดี นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม นายปราโมทย์ สรวมนาม
มีสหกรณ์เข้าร่วมอบรม 50 สหกรณ์
ณ สำนักงาน ชสอ.

🎥 รายการ ชสอ. จับกระแสข่าวสหกรณ์
🎬 ตอนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์
ณ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จำกัด
#ตอนที่ 1 >> https://youtu.be/F2DzRsnTESM

จับกระแสข่าวสหกรณ์ EP6 ตอน : ชสอ. ร่วมกับสหกรณ์สมาชิก พัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ เรื่อง : โครงการ เพื่อนช่วย.....
youtube.com
Fsct Coop added 8 new photos.

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายอนันต์ ชาตรูประชีวิน ที่ปรึกษาคณะกรรมการ รม. และฝ่ายจัดการ ชสอ. ให้การต้อนรับคณะผู้แทนกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เข้าหารือเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจไทย ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุม 302 ชสอ.

Fsct Coop added 10 new photos — with พัสน์นันท์ แก้วพินิจ.

พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายสุรัตน์ จันทร์วันเพ็ญ กรรมการดำเนินการ ชสอ. ให้การต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์การยางแห่งประเทศไทย 1 จำกัด จำนวน 55 ค...น เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน โดยมี นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม รองประธานกรรมการ ชสอ. บรรยายเรื่อง "กฎหมายใหม่สำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์และความรับผิดชอบของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน" เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม 601

See More
Fsct Coop added 38 new photos.

พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. กล่าวปิดการฝึกอบรมและมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ที่่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์มืออาชีพ" รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 ณ สำนักงาน ชสอ.

Fsct Coop added 10 new photos — with พัสน์นันท์ แก้วพินิจ.

พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายสุรัตน์ จันทร์วันเพ็ญ กรรมการดำเนินการ ชสอ. ให้การต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์การยางแห่งประเทศไทย 1 จำกัด จำนวน 55 ค...น เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน โดยมี นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม รองประธานกรรมการ ชสอ. บรรยายเรื่อง "กฎหมายใหม่สำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์และความรับผิดชอบของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน" เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม 601

See More
Fsct Coop added 23 new photos — with Por Pin Pum.

พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ นำคณะกรรมการ ชสอ. และผู้เข้าร่วมโครงการจัดการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์สหกรณ์ออมทรัพย์ระหว่างประเทศ เข้าเยี่ยมชมแ...ละศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ชุมชนโชอึบโดง ณ เมืองปูซาน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี สหกรณ์ก่อตั้งเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2519 มีสินทรัพย์รวม 5.44 พันล้านบาท กำไรสุทธิ 47 ล้านบาท จำนวนสมาชิก 24,562 คน มีสำนักงานสาขาจำนวน 1 แห่ง โดยสมาชิกจะมาจากทุกสาขาอาชีพ สมาชิกสามารถทำธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบ smart banking ผ่านทางเว็บไซต์ โดยไม่ต้องมาที่สหกรณ์ ซึ่งระบบนี้จะเชื่อมโยงกับระบบของ KFCC ใช้การประชุมใหญ่โดยระบบผู้แทน ได้รับรางวัลการประเมินผลการดำเนินการการจัดการอันดับที่ 1 ในเมืองปูซาน มุ่งเน้นการจัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ เช่น โครงการสนับสนุนข้าวแก่คนยากจน โครงการ happy care สนับสนุนโยเกิร์ตให้แก่ผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียว การปรับปรุงสภาพแวดล้อมบริเวณป้ายรถเมล์ การมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของสมาชิกที่เรียนดีแต่ยากจน การสนับสนุนการเรียนรู้วัฒนธรรมต่างๆ เป็นต้น

See More
Image may contain: 2 people, people smiling, people standing and wedding
Image may contain: 2 people, people smiling, people standing
Image may contain: 7 people, people smiling, people standing, suit and outdoor
Fsct Coop added 3 new photos.

พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. มอบดอกไม้แสดงความยินดีและเข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครบรอบ 66 ปี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 ณ กรมต...รวจบัญชีสหกรณ์ เทเวศร์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์มุ่งมั่นพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีระบบบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีที่โปร่งใสและเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง ได้ตรวจสอบบัญชีให้กับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจำนวน 11,600 แห่ง ได้สอนแนะการทำบัญชีให้กับกลุ่มเป้าหมายจำนวนมากกว่า 7.7 ล้านคน รวมทั้งสร้างเครือข่ายครูบัญชีอาสาทั่วประเทศกว่า 6,538 คน เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดทำบัญชีสู่เกษตรกรและคนในชุมชน ก่อให้เกิดเป็นชุมชนคนทำบัญชีกระจายอยู่ทั่วประเทศ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้รักษาไว้ซึ่งมาตรฐานงานสอบบัญชี โดยส่งเสริมพัฒนาให้ผู้สอบบัญชีสามารถดำเนินการได้ทัดเทียมมาตรฐานสากล โดยพัฒนาประสิทธิภาพให้ผู้สอบบัญชีเข้าสู่การเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพิ่มศักยภาพการทำงานของผู้สอบบัญชีเพื่ให้การทำงานสมบูรณ์แบบและเบ็ดเสร็จในพื้นที่ ในด้านการสอนบัญชีได้ให้ความรู้และสนับสนุนการทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน ในโรงเรียน เพื่อที่จะได้รับทราบสถานะทางการเงิน รู้รายรับ รายจ่าย ปรับพฤติกรรม ลด ละ เลิก การใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือย ด้วยหลักการ "จด...ไม่จน" สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเอง มีการสอนทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพให้กับเกษตรกร เพื่อให้ทราบถึงต้นทุน กำไร สามารถนำข้อมูลในวางแผนการลงทุนและการผลิต ตลอดจนใช้เป็นหลักฐานในการเสียภาษีเงินได้ ซึ่งกรมสรรพากรได้มีการนำสมุดบัญชีต้นทุนอาชีพของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ไปเป็นตัวอย่างคำนวณต้นทุนรายได้ ซึ่งได้มีการเผยแพร่ในเว็บไซต์ของกรมสรรพากรด้วย

See More

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ชสอ. และนายเฉลิมพล คุ้มศรี ประธาน สอ.โรงพยาบาลลำปาง จก. ร่วมเปิดป้ายสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ซึ่งเป็นรางวัลที่ ชสอ. มอบให้กับ สอ.โรงพยาบาลลำปาง จก. เพื่อแสดงให้เห็นว่าสหกรณ์แห่งนี้มีการบริหารจัดการอยู่ในเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานที่ดี โดย ชสอ. ได้ทำการประเมินสหกรณ์จากเกณฑ์ต่าง ๆ 3 ด้าน ได้แก่
1. เกณฑ์การประเมินมาตรฐานความั่นคงทางการเงินของสหกรณ...
2. เกณฑ์การประเมินตามหลักธรรมาภิบาลในสหกรณ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
3. เกณฑ์การประเมินด้านการยภาพและการให้บริการของ ชสอ.

ซึ่งเป็นการคัดเลือกจากการแสวงหาสหกรณ์สมาชิกที่เป็นเลิศในด้านการบริหารจัดการอย่างแท้จริง และเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลลำปาง จำกัด เป็น 1 ในจำนวน 13 สหกรณ์ ที่ผ่านการประเมินสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐานจาก ชสอ.
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลลำปาง จำกัด มุ่งมั่นบริหารงานสหกรณ์ให้เจริญเติบโตก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส จัดสรรสวัสดิการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมแก่มวลสมาชิก ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนา สร้างสรรค์ ให้สหกรณ์ก้าวไปอย่างมีคุณภาพมีความมั่นคง น่าเชื่อถือ และได้รับการยอมรับจากมวลสมาชิก

See More
Fsct Coop added 23 new photos — with Por Pin Pum.

พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ นำคณะกรรมการ ชสอ. และผู้เข้าร่วมโครงการจัดการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์สหกรณ์ออมทรัพย์ระหว่างประเทศ เข้าเยี่ยมชมแ...ละศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ชุมชนโชอึบโดง ณ เมืองปูซาน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี สหกรณ์ก่อตั้งเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2519 มีสินทรัพย์รวม 5.44 พันล้านบาท กำไรสุทธิ 47 ล้านบาท จำนวนสมาชิก 24,562 คน มีสำนักงานสาขาจำนวน 1 แห่ง โดยสมาชิกจะมาจากทุกสาขาอาชีพ สมาชิกสามารถทำธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบ smart banking ผ่านทางเว็บไซต์ โดยไม่ต้องมาที่สหกรณ์ ซึ่งระบบนี้จะเชื่อมโยงกับระบบของ KFCC ใช้การประชุมใหญ่โดยระบบผู้แทน ได้รับรางวัลการประเมินผลการดำเนินการการจัดการอันดับที่ 1 ในเมืองปูซาน มุ่งเน้นการจัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ เช่น โครงการสนับสนุนข้าวแก่คนยากจน โครงการ happy care สนับสนุนโยเกิร์ตให้แก่ผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียว การปรับปรุงสภาพแวดล้อมบริเวณป้ายรถเมล์ การมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของสมาชิกที่เรียนดีแต่ยากจน การสนับสนุนการเรียนรู้วัฒนธรรมต่างๆ เป็นต้น

See More

ตามที่ ชสอ. กำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญ ในวันเสาร์ ที่ 9 มิถุนายน 2561 และที่ประชุมใหญ่จะมีการพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2560

และเพื่อให้การเตรียมการจ่ายเงินปันผลและหรือเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สหกรณ์ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จึงใคร่ขอให้สมาชิกกรอกใบแจ้งความประสงค์ในการรับเงินปันผลและหรือเงินเฉลี่ยคืนและส่งกลับคืนยัง ชสอ. ภายในวันที่ 30 เมษายน 2561

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายเงินทุน ชสอ. ...
โทรศัพท์ 0 2496 1199 ต่อ 108
โทรสาร 0 2496 1177, 0 2496 1188

See More
Image may contain: text
No automatic alt text available.
การสัมมนารับฟังความคิดเห็น “(ร่าง) พระราชบัญญัติคณะกรรมการกำกับกิจการสหกรณ์การเงินขนาดใหญ่ พ.ศ. .... ” วันที่ ...
youtube.com

วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2561 ชสอ. จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น (ร่าง) พ.ร.บ.คณะกรรมการกำกับกิจการสหกรณ์การเงินขนาดใหญ่ พ.ศ. .... โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี บรรยายพิเศษ เกี่ยวกับเนื้อหาการจัดทำ (ร่าง) พ.ร.บ.คณะกรรมการฯ

ซึ่งที่ประชุมได้ให้ข้อคิดเห็นอย่างหลากหลาย ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล แจ้งว่า พรบ.ดังกล่าวจะต้องออกมาให้ตรงต่อความต้องการของผู้ปฏิบัติ ดังนั้น หากผู้ปฏิบัติต้องการให้เป็นไปในทิศทางใด ร่างดังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยนได้หมด โดย พร้อมรับฟังข้อคิดเห็นทุกข้อ เพื่อนำมาใช้ในการแก้ไขและเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติได้ตรวจสอบร่างหลังจากที่ได้แก้ไขแล้วต่อไปด้วย

ตั้งองค์กรกำกับสหกรณ์!!! ชสอ.เห็นชอบคลอด(ร่าง)พรบ.คคก.กำกับกิจการสหกรณ์ฯ ลดเสี่ยงทำธุรกรรมการเงิน

“กอบศักดิ์” หนุนคลอด(ร่าง)พรบ.คณะกรรมการกำกับกิจการสหกรณ์การเงินขนาดใหญ่ เล็งตั้งองค์กรกำกับ-กองทุนประกั...
siamrath.co.th

งานประกาศผล "นวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ประจำปี 2560"
สามารถชมคลิปการนำเสนอ ภาพบรรยากาศภายในงาน และดาวน์โหลดเอกสาร ได้ ตามลิงค์ด้านล่าง

https://sites.google.com/site/memberfsct/innovation-2560

จัดทำขึ้นเพื่อใช้เกี่ยวกับงานของฝ่ายวางแผน ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (18.11.13)
sites.google.com