Photos
Posts

....اغات قدوسی غربی که کم کم متاسفانه درحال نابودی است هوای پاک و دل انگیز کوچه های قدوسی غربی .

Image may contain: tree, sky, outdoor and nature

خیابان قدوسی غربی چیست?
.....
خیابانی است که زمستان در سرمای شدید مردش ساعت سه شب!!!!توی صف بابابستنی هستن ..... در تابستان هم تا صبح در صف بابا بستنی هستند ....گفتنی است نیمی از اهالی منطقه همواره در صف بابا بستنی هستند . چه بسیار اشناییا و دوستی ها و ازدواجهایی که از صف بابا بستنی شروع شد..... #ترافیک #تجمع @قدوسی غربی

Image may contain: outdoor
Posts