Indirimbo Zimana is on Facebook.
To connect with Indirimbo, sign up for Facebook today.
About Indirimbo
  • No additional details to show
Favorite Quotes
  • Mwigishanye, muhugurane muri zaburi n'indirimbo n'ibihimbano by' umwaka, fifatanye n'ishimwe, muririmbir'Imana mu mitima yanyu. Abakol. 3:16
Contact Information
  • No contact info to show