Posts

เมื่อ 22 ก.พ.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.41 สนภ.4 นทพ. จัดกำลังพล ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนในพื้นที่ ร่วม " โครงการอำเภอ ยิ้มเคลื่อนที่ (ปาดี มีสุข) " ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยมีการให้บริการ ตัดผมชายและให้ความรู้ในเรื่องการใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพ น้ำหมัก EM แก่ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ ณ วัดรัตนานุภาพ ต.โต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

เมื่อ 21 ก.พ.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.41 สนภ.4 นทพ. จัดกำลังพลที่เป็นคณะกรรมการระดับอำเภอและทีมขับเคลื่อนระดับตำบล ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่อำเภอสุไหงปาดี ร่วมพิธีเปิด Kick of การขับเคลื่อนโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน อำเภอสุไหงปาดี โดยมี นายเอกรัฐ หลีเส็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน พร้อมทั้งร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงในการปฏิบัติการขับเคลื่อน โครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน ในระดับตำบล ณ หอประชุมฉัตรวาริน ห้องประชุมแหวนเพชรอำเภอสุไหงปาดี ต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

Reviews
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่41 has no reviews yet.
Tell people what you think
Photos
Posts

เมื่อ 20 ก.พ.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย รอง ผบ.นพค.41 สนภ.4 นทพ. ร่วมกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลการกุศล ปาดีคัพ ครั้งที่ 1 โดยมี นายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน ณ สนามกีฬาหน้าโรงเรียนบ้านโคกตา ต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

เมื่อ 10 - 12 ก.พ.61 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.41 สนภ.4 นทพ. จัดโครงการ "พัฒนาเยาวชนเพื่อความมั่นคง ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้" ประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ. 2561 โดยนำคณะครู-นักเรียน จากโรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส ออกทัศนศึกษาหน่วยงานสำคัญต่าง ๆ ของทางราชการเพื่อเปิดโลกทัศน์ ในต่างพื้นที่ และรับความรู้ใหม่ ๆ รวมทั้งสอดแทรกหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเข้าเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายสรุป โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ.ครองชีพ ต.นาประขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง ศึกษาแหล่งธรรมชาติในหน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำพะโต๊ะ ต.ปากทรง อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร

เมื่อ 8 ก.พ.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.41 สนภ.4 นทพ. จัดกำลังพล ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วม "โครงการทำบุญเยี่ยมวัด ประชารัฐร่วมใจ" ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 โดยมีการสวดมนต์ นั่งสมาธิ ถวายสังฆทาน ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ และรับฟังพระธรรมเทศนา ณ วัดลอยประดิษฐ์ ต.โต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

เมื่อ 7 ก.พ.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.41 สนภ.4 นทพ. จัดกำลังพล ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วม "โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน" ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยมีการให้บริการ ตัดผมชายและให้ความรู้ในเรื่องการใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพ น้ำหมัก EM แก่ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ ณ โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

เมื่อ 6 ก.พ.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.41 สนภ.4 นทพ. จัดฝึกอบรม "โครงการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง ตามพื้นที่ชายแดน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 2 โดยการจัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด และแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดภายในชุมชนพร้อมทั้งให้ความรู้ในด้านปศุสัตว์ และการผสมเทียมโค ณ อบต.โฆษิต ต.โฆษิต อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

เมื่อ 31 ม.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ.ธิติวัฒน์ วาศกุลพิสิทธิ์ ผบ.นพค.41 สนภ.4 นทพ. เป็นประธานในพิธีส่งมอบโครงการเกษตรผสมผสานตามแนวทางพระราชทานเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้กับ ราษฏรในพื้นที่ตำบลโฆษิต จำนวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านสะหริ่ง หมู่1, บ้านฆอบอ หมู่2, บ้านปะลุกา หมู่3, บ้านโคกมือบา หมู่4, และบ้านปลักปลา หมู่5 โดยมี นางปิยนุช บุตรรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโฆษิต และราษฏรผู้เข้าร่วมโครงการเป็นผู้รับมอบ พร้องทั้งส่งมอบ ลานอเนกประสงค์ คสล.ขนาด 15x28 ม. และอุปกรณ์กีฬา ให้กับ ร.ร.บ้านสะหริ่ง ต.โฆษิต อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ณ ร.ร.บ้านสะหริ่ง ต.โฆษิต อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

เมื่อ 31 ม.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.41 สนภ.4 นทพ. ร่วมกิจกรรม"น้ำชา กาแฟยามเช้า" เพื่อร่วมพบปะ พูดคุย หารือ แลกเปลี่ยน ประสานงาน กับหน.ส่วนราชการในพื้นที่ จ.นราธิวาส โดยมี ผวจ.นราธิวาส เป็นประธาน และได้สนับสนุน ซาลาเปา ขนมจีบ ร่วมกิจกรรมด้วย ณ ลานต้นไทร จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส

เมื่อ 25 ม.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.41 สนภ.4 นทพ. ดำเนินการโครงการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง ตามพื้นที่ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 1 โดยการจัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภัยของยาเสพติด พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ณ อบต.เกาะสะท้อน ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

เมื่อ 22 ม.ค.61 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.41 สนภ.4 นทพ. ให้การต้อนรับ พล.อ.วรยุทธ ด้วงกลัด หัวหน้าคณะทำงานติดตามและกำกับดูแลการดำเนินงานด้านสวัสดิการ บก.ทท. ในโอกาสที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมและรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานด้านสวัสดิการของหน่วย จากนั้นได้เยี่ยมชมห้องออกกำลังกาย โรงประกอบเลี้ยง และบ้านพักกำลังพล ณ นพค.41สนภ.4 นทพ. บ้านเจาะวา ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

เมื่อ 13 ม.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.41 สนภ.4 นทพ. ร่วมกับ กรม ร.3 พล.นย.ทร. ค่ายจุฬาภรณ์ วส.912 สนภ.4 นทพ. และ อบต.สุไหงปาดี จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยมีกิจกรรมสันทนาการ, การแสดงหน้าเวที ของเด็กและเยาวชน พร้อมทั้งสนับสนุนไอศกรีม, ของรางวัล, อุปกรณ์การเรียน และของเล่นสำหรับเด็ก ให้แก่เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ ค่ายจุฬาภรณ์ , วส.912 สนภ.4 นทพ. อ.เมือง และ อบต.สุไหงปาดี ต.สไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

เมื่อ 7 ม.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ.ธิติวัฒน์ วาศกุลพิสิทธิ์ ผบ.นพค.41 สนภ.4 นทพ. ร่วมพิธีฉลองอายุวัฒนมงคลครบ 80 ปี พระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดประชุมชลธารา/เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส โดยมี พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีพร้อมกันนี้ ได้จัดกำลังพล กลุ่มสตรีพัฒนา41 ให้บริการกระเพาะปลา น้ำดื่มสมุนไพร ให้กับประชาชนที่มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย ณ วัดประชุมชลธารา ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

เมื่อ 6 ม.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ.ศิวะ กาญจนีย์ รอง ผบ.นพค.41 สนภ.4 นทพ. พร้อมด้วย นายทหารสัญญาบัตร นพค.41 สนภ.4 นทพ. ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ครู นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีแสดงมุฑิตาจิต/พิธีฉลองอายุวัฒนมงคลครบ 80 ปี พระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดประชุมชลธารา/เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส และกิจกรรมสืบสาน และอนุรักษ์วัฒนธรรมคนแหลงเจ๊ะเห ณ วัดประชุมชลธารา ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

เมื่อ 3 ม.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ.ธิติวัฒน์ วาศกุลพิสิทธิ์ ผบ.นพค.41 สนภ.4 นทพ. ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนในห้วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561 ตั้งแต่วันที่ 28 ธ.ค.60 - 3 ม.ค.61 ณ บริเวณสี่แยกบ้านเจาะวา ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส ประกอบด้วย
1.กำลังพล จำนวน 15 นาย นายทหารสัญญาบัตร จำนวน 2 นาย นายทหารประทวน จำนวน 13 นาย
2.ผู้ใช้บริการ : ยานพาหนะ 51 คัน / คน 98 คน / ซ่อม 0 / อื่นๆ 0
3.การให้บริการ : บริการจุดพักรถ / น้ำดื่ม /ผ้าเย็น / กาแฟ / ขนม / ลูกอม /แนะนำเส้นทาง

เมื่อ 3 ม.ค.61 บก.ทท.(นทพ.)โดย นพค.41สนภ.4 นทพ. จัดกำลังพลร่วมต้อนรับ พล.อ.ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ผบ.ทสส.พร้อมด้วยคณะในโอกาสที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมและบำรุงขวัญหน่วยปฏิบัติงานในพื้นที่ จชต. ณ ท่าอากาศยานนราธิวาส ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส