Jump to
Press alt + / to open this menu
Join or Log Into Facebook  
Do you want to join Facebook?
Sign Up

ایلیا رام الله؛ عصاره و برآیندی از اساتید بزرگ معنوی و معلمان بزرگ باطنی

استاد ایلیا رام الله در ميان پيروان خود، به نام‌هاي متعددي خوانده شده. برخي از پيروان استاد او را «آواتار» به معني «تجسّم جريان حقيقت»، «روح مجسّم حق» و «تجسّم الهي» ناميده‌اند.

«بني سماء لقبي است كه از جانب ايشان به او داده شده. سنش حدود بيست و پنج سال است. تحصيلات او اندك و ناچيز است و بقول خودشان «يك روز همان اندك اندوخته را هم سوزاندم به فراموشي سپردم». درباره‌ي تولدش حكايت شگفت‌انگيزي نقل مي‌شود...

او در قالب‌هاي شخصيتي متعدد و گاه بظاهر متفاوتي در اجتماع ظاهر شده. شخصيتش بسيار اسرار آميز و چند پهلوست. به گونه‌اي كه گاهي بيننده را ميان ايمان و ترديد حركت مي‌دهد. او در پس حجاب‌هاي ارادي و در ناشناختگي زيسته، با آنكه بسادگي در ميان اجتماع زندگي كرده. نقش‌هاي ظاهري گوناگوني را در ميان دوستان و بستگان خود و حتي گاهي در ميان مريدان خود، ايفا كرده كه آنرا عامل پنهان ماندن از «نگاه غير» و راهي اساسي براي تعليم و القاء حضور خداوند مي‌داند.

آواتار از حلقه‌هاي متصل «ماها ...» معلّم اعظم حق و قطب الهي در زمين مي‌باشد. از «ماها ...» در نقاط مختلف جهان به نام‌هاي گوناگوني ياد مي‌شود. او تنها معلم جهاني است و در رأس نظام اساتيد حق و معلّمين راستين الهي در زمين قرار دارد ...

استاد رام‌الله يكي از اساتيد پنجگانه‌ي حق در عصر كنوني است.

از شاگردان آواتار درباره‌ي او حرف‌هاي بسيار عجيبي شنيده مي‌شود. تجاربي شگفت‌انگيز از اعمال خارق‌العاده مشاهدات و گزارشات متعددي درباره‌ي تجلّيات قدرت خدايي و شعور الهي او. اين تجربه كنندگان هنوز زنده و حاضرند. و البته يكي دو نفر هم نيستند. آنان از قدرت خلاّقه و همچنين نيروي ويرانگر كلام آواتار حكايت‌ها دارند و با اعتقاد كامل، و بر اساس دلايل و علائم روشن بر اين واقعيّت معترفند كه «آنچه او بگويد، همان مي‌شود، و اينكه «او خبر دارد». آنها به اين موضوع ايمان دارند كه «او از اراده‌ي الهي برخوردار است». اينها نتيجه‌ي نظرات و مشاهدات حلقه‌هاي استاد و مريدان نزديك اوست. اين مريدان از پيشگويي‌هاي و پيش بيني‌هاي بسياري از وقايع كوچك و بزرگ توسط «بني سماء» سخن مي‌گويند.

اما براي پيروان خارج از حلقه هم تجارب ديگري وجود داشته كه بسيار قابل توجه مي‌باشد. من جمله اينكه، آواتار توانسته عشق الهي و ايمان به خدا و غيب را در افراد مورد نظر خود احياء كند و حضور الهي را در زندگي افراد غافل، و به دور از مذهب و معنويت انتشار دهد. قدرت و انرژي عجيبي در كلام و حضور او جريان دارد. چيزي مانند «مغناطيس الهي» و «امواج نيرو بخش».

استاد مريدان خاصي دارد كه ايشان نيز داراي توانايي فوق العاده‌ي روحي مي‌باشند... او يك استراتژيست و تئوريسين الهي تمام عيار است. نظرات و ديدگاه‌هاي او درباره‌ي مسائل و موضوعاتي كه انسان و جامعه با آن رو به روست، بديع و خيره كننده است ...

تسلط آواتار در علوم باطني و موضوعات ماورايي، واقعاً حيرت انگيز بوده و شيوه‌اي تفكر، و روش‌هاي مشاهده و انديشيدن او به راستي استثنايي است.

با تمام اين حرف‌ها و با اينكه او بسيار پيچيده و اسرار آميز به نظر مي‌رسد امّا در عين حال به طرز عجيبي ساده و معمولي است.

در ارتباط با سايرين او ساده زندگي مي‌كند، ساده مي‌گويد، ساده رفتار مي‌كند و به سادگي تعليم مي‌دهد.

او درباره‌ي خود ادعايي نداشته و خود را بعنوان خدمتگزار خداوند معرفي كرده. او به معمولي بودن خود بسيار اشاره مي‌كند و همه‌ي علائم خارق‌العاده را به «روح خدا» نسبت مي‌دهد.

او از «روح خدا» به عنوان حامي، پشتيبان و راهنماي خود ياد مي‌كند. مريدان نزديكتر مي‌گويند كه «روح خدا» در او حلول كرده و جاري است». هر چند استاد در اين گونه موارد «سكوت» اختيار مي‌كند.

مطابق علائم و نشانه‌ايي كه در متون باطني شرق وجود دارد او يك «آواتار» و در عين حال «سات گورو» مي‌باشد.

درباره‌ي اينكه او كيست، نظرات مختلفي ابراز شده مثلاً اينكه او «فلان فرد است» ولي او همه‌ي اين حرف‌ها را موهوم و موهوم پرستي و زائد و بيهوده خوانده.

يكبار در پاسخ به اين سوال كه شما كه هستيد فرموده: «من كسي ديگر نيستم. من خودم هستم، همانم كه هستم.»

استاد در مناطق مختلف پيرواني دارد كه شمار آنان به هزاران تن مي‌رسد. اما او پيروان راستين خود را بسيار اندك مي‌داند. آواتار به انسان‌هاي گمراه و در انحرف، به افرادي كه در ظلمت و تاريك گرفتارند و كساني كه در جهل و ناداني‌اند، توجه خاصي دارد. در واقع اكثر مخاطبانش، از همين اقشارند كه البته اينان اكثريت مردم را تشكيل مي‌دهند.

استاد اشاره دارد كه دنياي اينان را كاملاً مشاهده كرده و بخوبي مي‌شناسد. همين باعث شده كه ارتباط او با چنين مردماني بسيار عميق و قدرتمند باشد.

همچنين او از افراد متكبّر، متعصّب، بدبين و مردد، و اشخاص عالم‌نما گريزان است.

تعليمات آواتار، «هنر زندگي متعالي» و همچنين، «حركت الهي» ناميده مي‌شود. جوهر تعاليم او، دريافت حضور الهي و آشكاري عشق به خداوند است كه به آن «عاشقانه زيستن در حضور الهي» گفته مي‌شود. تعاليم استاد رام‌الله، بر اصولي معين و پايه‌هايي معلوم قرار دارد.

هنر زندگي متعالي، نه شريعتي جديد است و نه طريقتي تازه، «تفسير و مفهوم كلام خداوند زنده در زمان كنوني» است.

اساس تعلميات استاد رام‌الله «حقيقت گرايي» (هستي گرايي، حضورگرايي، ...) به جاي موهوم‌گرايي است. و اين همان، خداگرايي (خدا پرستي، خداخواهي، خدامحوري، خداتوجهي، خدابيني، و خداشيفتگي...) در برابر خودگرايي (خودپرستي، خودخواهي، خودبيني، خودشيفتگي و خودمحوري...) است. در هنر زندگي متعالي بر كيفيت و باطن گرايي در برابر ظاهر گرايي، و زنده‌پرستي در برابر مرده‌پرستي تأكيد مي‌شود.

استاد رام‌الله چكيده‌ي كلام و آموزش‌هاي خود را در «وحده‌ لا اله ‌الّا هو»[1] بيان مي‌كند و وظيفه‌ي خود را تعليم و تحقق آن مي‌داند. او بر پيوند و نزديكي ميان اديان، ملت‌ها و جريانات گوناگون تأكيد دارد.

...

بشر به انقلاب آگاهي و تحوّلي باطني، به شدت نيازمند است. تحولي بزرگ كه به آشكاري حقيقت و حضور الهي در جهان منجر خواهد شد. خداوند به اين نياز حياتي بشر، پاسخگوست و او را از مرگ و رنج و بيماري، نجات مي‌دهد. نجات و تعالي بشر، در بازگشت به حضور الهي و رهاييش در وصل به اوست.»

«جمعي از دوستداران استاد رام‌الله»

 

[1] - در ذهنيت بسياري از فرهنگ‌ها و ملل نسبت به عبارت «لا اله الّا الله» حالتي متعصبانه و نسبتاً منفي وجود دارد.. شايد تأكيد بر «لا اله الّا هو» به همين دليل باشد.