Jump to
Press alt + / to open this menu
Join or Log Into Facebook  
Do you want to join Facebook?
Sign Up

QUEEN RULES

 

 • กิจกรรมดังกล่าวเริ่มตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม – 15 มีนาคม 2554
 • ผู้เข้าร่วมประกวด The Battle VAIO Queens Season 2 : Casting Call จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ คือ เพศหญิงโดยกำเนิด บุคลิกดี มีไหวพริบ ที่มีอายุระหว่าง 15-25 ปี (แต่อายุไม่ถึง 26 ปีในวันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2554)
 • กรณีที่ผู้ร่วมประกวดมีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง
 • ผู้เข้าร่วมประกวดต้องไม่เคยประกอบอาชีพหรือมีความประพฤติอัน เป็นที่รังเกียจของสังคม อาทิ การถ่ายหรือบันทึกภาพที่ล่อแหลมต่อศีลธรรมอันดีของสังคม
 • ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้ร่วมประกวดที่มีคุณสมบัติ น่าสนใจและทำการติดต่อผู้ร่วมประกวดนั้นๆ เป็นรายบุคคลเพื่อแจ้งรายละเอียดการเดินทางมาทำการคัดเลือกตัว (Casting) ตามสถานที่และวันเวลาที่ทีมงานกำหนดอีกลำดับหนึ่ง อาจเป็นวันใดวันหนึ่งในระหว่างวันที่ 16 – 30 มีนาคม 2554 หากผู้ร่วมประกวดไม่สามารถมาแสดงตัวในวันเวลาที่ทีมงานกำหนดจะถือว่าเป็นการ ลละสิทธิ์ในการรับรางวัลใดๆ ทั้งสิ้น
 • การตัดสิน จะตัดสินจากกรอกข้อมูลลงทะเบียนทุกอย่าง อย่างถูกต้องและครบถ้วน และจะมีการตรวจสอบข้อมูลก่อนการประกาศรางวัล หากตรวจสอบว่าผู้เข้ารอบหรือผู้ชนะมีข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือผิดไปจากความเป็นจริงที่ตรวจสอบได้ ทางคณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • รูปถ่ายที่ส่งมาต้องมีหลักฐานที่สามารถแสดงความเป็นเจ้าของ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
 • รูปถ่ายที่ส่งเข้าร่วมสนุกกับกิจกรรม เป็นภาพที่ไม่ได้ทำการละเมิดลิขสิทธิ์ ภาพลามกอนาจาร หรือผิดกฏหมายใดๆ ทั้งนี้ หากเกิดความเสียหาย อันเนื่องมาจากภาพที่ใช้ร่วมกิจกรรม บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
 • รูปถ่ายที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดจะถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท โซนี่ ไทย จำกัด โดยทางบริษัท โซนี่ ไทย จำกัด มีสิทธิ์จะนำภาพไปเผยแพร่ในสื่อต่างๆ ได้
 • ห้ามใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์เพื่อกิจกรรมใดที่ไม่ชอบ ด้วยกฎหมายหรือ ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนและศีลธรรมอันดี โดยไม่เป็นการจำกัดความหมายโดยทั่วๆ ไปของข้อความข้างต้น ห้ามท่านดำเนินการต่อไปนี้ในเมื่อใช้เวบไซต์นี้
  1. แสดงข้อความหรือเนื้อหาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หมิ่นประมาท ข่มขู่ กล่าวร้ายก่อความแตกแยก ลามก อนาจาร หรือข้อความ หรือข้อมูล ซึ่งละเมิดสิทธิของผู้อื่น หรือเป็นข้อมูลหรือข้อความที่เป็นความผิดทางอาญา หรือละเมิดกฎหมาย ข้อระเบียบ หรือแนวทางปฏิบัติใด ๆ ของท้องถิ่น หรือกฎหมายระหว่างประเทศใด ๆ
  2. อัพโหลดหรือทำซ้ำข้อมูลที่ได้รับความคุ้มครองใน ทรัพย์สินทางปัญญาโดยไม่ได้ รับอนุญาตจากเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าว ท่านสามารถอัพโหลดไฟล์เข้ามาในไซต์ได้เฉพาะไฟล์ที่เป็นสาธารณสมบัติ และไฟล์ซึ่งเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาได้ยินยอมอย่างชัดแจ้งให้ท่านทำการทำ สำเนาและเผยแพร่ต่อโดยการออนไลน์รวมทั้งไฟล์ของซอฟต์แวร์หรือคลังโปรแกรม ต่างๆ
  3. อัพโหลดไฟล์ที่มีไวรัสคอมพิวเตอร์ ไฟล์เสีย หรือโปรแกรมที่มีปัญหา
 • ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการตัดคะแนนทั้งหมด หากตรวจสอบพบว่า มีการเพิ่มคะแนน ด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้อง และไม่ใช่ช่องทางที่จัดเตรียมไว้เพื่อทำกิจกรรมโดยเฉพาะ
 • เมื่อมีการลงทะเบียน จะถือว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทำความเข้าใจ และยอมรับในกติกาโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น
 • ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ของรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1 ท่าน มีสิทธิ์รับได้เพียง 1 รางวัลเท่านั้น
 • หากทีมงานตรวจสอบพบความทุจริต ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์รับของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • การตัดสินของคณะกรรมการเมื่อวันที่ประกาศผลถือเป็นที่สิ้นสุดโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น
 • ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกฎ กติกาและของรางวัลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

การติดต่อขอรับรางวัล

 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทุกรายการผ่านทางเว็บไซต์ http://vaio.sony.co.th/vaioqueens และVAIO Mania Fan Page (http://www.facebook.com/VAIOmania)
 • ทีมงานจะดำเนินติดต่อกลับผู้โชคดีจากกิจกรรม เกี่ยวกับรายละเอียดการรับของรางวัลภายหลังจากการประกาศรายชื่อผู้โชคดี
 • ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกของรางวัล หากไม่สามารถติดต่อผู้ชนะได้ภายใน 10 วัน และขอมอบสิทธิ์ให้ผู้มีโอกาสได้รับรางวัลท่านถัดไป
 • ขอสงวนสิทธิ์สำหรับพนักงานบริษัท โซนี่ ไทย จำกัด และ บริษัทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมไม่มีสิทธิ์ในการรับรางวัลใดๆ ทั้งสิ้น
 • ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ของรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1 ท่าน มีสิทธิ์รับได้เพียง 1 รางวัลเท่านั้น
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องเสียภาษี 5% ของมูลค่าของรางวัล
 • ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นในทุกรณี

http://vaio.sony.co.th/vaioqueens/rule-and-prize/