Jump to
Press alt + / to open this menu
Join or Log Into Facebook  
Do you want to join Facebook?
Sign Up

Правила за провеждане на Фото Конкурса “Изрази всяко свое Аз с Rowenta Volum’24”

Фото конкурсът "Изрази всяко свое Аз с Rowenta Volum’24" (наричан “Конкурсът” за краткост) се организира и провежда от агенция „Лотос Адвъртайзинг” ЕООД (наричанa „Организатор” по-долу), с ЕИК 115569574, с Възложител: „Groupe SEB Slovenskospol. s r.o.”, ЕИК SK2020336120, наричани по-долу за краткост „Възложител”. В Конкурса не могат да участват лица от журито, както и лица, работещи за Организатора, за Възложителя и/или са свързани с тях лица.


1. Участници:

В конкурса могат да участват всички дами на възраст над 18 години, живеещи на територията на Република България, които притежават пресата за обем Rowenta Volum’24.


2. Етапи и Срокове на Конкурса:

Етап 1 – 23.09.2015 г. - 10.01.2016 г. - Набиране на снимков материал


Етап 2 – 11.01.2016 г. -13.01.2016 г. – Селектиране на 4 (четири) финалистки


Етап 3 – 19.01.2016 г. - Провеждане на Специално събитие и официално представяне на новите 4 (четири) момичета Rowenta

 


3. Условия за участие и изисквания към снимките за участие в Конкурса:

3.1. Всички снимки се изпращат в лично съобщение на официалната Фейсбук страница на Rowenta Bulgaria, с ел. адрес: www.facebook.com/RowentaBG, както и като писмо, изпратено на e-mail адрес: rowenta.bulgaria@gmail.com. Снимките се преглеждат и одобряват от квалифицирани модератори/администратори преди да бъдат публично публикувани във feed-а на Фейсбук събитието “Изрази всяко свое Аз с Rowenta Volum’24”, с ел. адрес: https://www.facebook.com/events/1654265391491038/ 

3.2. Критерии за допускане до участие на снимките:

 • Всеки участник може да се включи в Конкурса, като изпрати не повече от 4 (четири) броя снимки,  с избраната от него визия, като снимките трябва да са от типа “преди” и “след”.

 • В поне една снимка от типа “след”, е необходимо да присъства и самия продукт - пресата за обем Rowenta Volum’24.

 • Всеки участник трябва да изпрати своите снимки по един от двата начина, посочени в т.3.1. в периода от 23.10.2015 г. до 23:59ч. на 10.01.2016 г. Участникът е длъжен да посочи трите си имена, местопребиваване, e-mail адрес и телефон за контакт, при изпращане на снимките.

 • Всички снимки трябва да бъдат свързани с темата на Конкурса „Изрази всяко свое Аз с Rowenta Volum’24”.

 • Снимките могат да бъдат както черно-бели, така и цветни, без ограничение на използваните технологии на заснемане.

 • За участие в конкурса се допускат само и единствено снимки, които са авторски и не са обект на чужди авторски права.

3.3. Няма да бъдат допускани до участие снимки, които попадат в следните категории:

 • Снимки, на които участникът е със слънчеви очила и/или не се вижда лицето му;

 • Снимки, на които е заснето само тялото на участника и/или само части от него;

 • На които участникът е с приятели и/или група от хора, от която не се отличава като лице;

 • Прекалено тъмни или светли снимки;

 • Снимки/Колажи, при които са използвани програми за фото обработка;

 • Снимки с наличие на водни знаци;

 • Снимки, които не отговарят на регламента и темата на Конкурса.

 • Снимки, класифицирани като порнографско съдържание;

 • Снимки, генерирани от участниците и/или трети лица, които се смятат за неподходящи, неуместни и/или несъвместими с Конкурса. Това включва съдържание, което е обидно, дискриминационно, сексистско, или несъответстващо на Правилата на провеждане на Конкурса. В тези случаи, решението на Организаторa на Конкурса е окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане;

 

3.4. Определяне на печелившите:


3.4.1. След приключване на Етап 1 - набиране на снимковия материал, по време на Етап 2, жури – в лицето на Георги Петков и двама представители - от страната на Възложителя и на Организатора, следва да определят 4 финалистки, които ще бъдат допуснати до Етап 3 на Конкурса, а именно Специално събитие. Всяка от финалистките ще бъде уведомена по телефон и с писмо на посочените от нея съответно телефонен номер и ел. адрес за контакт в рамките на 24 часа след избирането й.

 

3.4.2. Четирите финалистки трябва да потвърдят участието си на Специалното събитие, което ще се проведе на 19-тиянуари в град София. В случай, че се откажат, е необходимо да уведомят Организатора на e-mail адрес: rowenta.bulgaria@gmail.com или на телефона за връзка, който ще им бъде предоставен от Организатора в рамките на 24 часа след уведомяването им.

 

3.4.3. Четирите победителки, определени след гласуване от журито на Конкурса, ще бъдат обявени официално като “Момичетата Rowenta” за 2016-та година на самото Събитие, а наградата ще бъде професионална стайлинг консултация от звездния екип на Георги Петков.


3.4.4. “Момичетата на Rowenta“ за 2016-та година ще имат следните задължения:

 • Да бъдат на разположение и да участват (при наличието на такива) в кампании на Rowenta в периода от месец декември 2015 г. до месец декември 2016 г. (включително);

 • Да бъдат заснемани (фотографирани, филмирани) при и по повод участието им в различни инициативи на марката;

 • Да дават интервюта в писмена и/или устна форма при поискване от представител на Rowenta;

 • Да дават интервюта и ще осигурят всички необходими цитати при необходимост;

 • Да участват в заснемането на фотосесия, която да се публикува онлайн и/или в принт издания;

 • Да участват в медийни събития.

 • Да изпълнява всички други задължения, които ще бъдат предвидени в Договора, подписан с всяка от победителките.

4. Авторски права и други:

4.1. С изпращането на снимките си участникът декларира, че притежава авторските права върху тях и дава изричното си съгласие те да бъдат използвани и публикувани за целите на Конкурса. Всички имуществени и прехвърлими неимуществени авторски права върху портретните изображения, изпратени за участие в конкурса, остават изцяло в полза на Възложителя, като същият има правото да ползва, преработва и разпространява неограничено по своя преценка Изображенията на всякакъв вид носител, в печатни и електронни медии, включително и след изтичане на кампанията за целите на марката. Изображенията ще се разпространяват и извън територията на България.  Участниците изрично се съгласяват, че за преотстъпването и използването  на тези авторски права не им се дължи възнаграждение.

4.2. Участниците отстъпват на Организатора и Възложителя, без възнаграждение и без ограничение, правото на използване на всички фотографии, които в резултат на участието им в Конкурса, са или ще бъдат използвани за:

 • участие в Специалното събитие на 19-ти януари 2016 г.;

 • публикуване в печатни и електронни медии, като част от комуникационната кампания на проекта;

 • публикуване и/или качване на Интернет сайтовете, използвани от GROUPE SEB Central Europe Kft, както и на официалните профили на Rowenta Bulgaria в социалните мрежи - Facebook, Pinterest, YouTube;

 • популяризиране на Конкурса и на Събитието за целите на кампанията;

 • публикуване в каталог и/или други рекламни материали, без ограничение на срока на ползване.

4.3. Възложителят има право да използва самостоятелно всички снимки, свързани с участието в Кампанията, както и да отстъпи по свое усмотрение това право на трето лице без за това да дължи възнаграждение към участниците. Използването включва, без изброяването да е изчерпателно, изключителното право за многократно излъчване и разпространение във всички печатни и електронни медии.

4.4. Участниците разрешават използването на фотоматериалите чрез излъчването им по безжичен път, чрез сателит, предаването и препредаването им по кабел на други организации и чрез Интернет и с други технически средства и технологии и всички възможни платформи за разпространение на програмите, включително и мобилни платформи на трети лица, дублиране, субтитриране, преработка, приспособяване и внасяне на всякакъв вид промени и отстъпване на правото на използване  

4.5. Без изброяването да е изчерпателно, Възложителят ще има право да използва, публикува, възпроизвежда, създава производни на, дистрибутира, представя или излага публично, чрез цифрови или друг вид медии, известни понастоящем или бъдещи, такива Изображения във всякаква форма, включваща без да се ограничава до използване като част от композиция или с изопачен характер или форма, без ограничения по отношение на текст, промени или модификации, с реалното или фиктивно име на Изпълнителя, с илюстративна, промотивна, артистична, редакционна, рекламна, търговска, издателска или всякакъв друг вид стопанска цел.

4.6. Възложителят има право да използва съответните снимки по всякакъв възможен начин и да разрешава използването им от трети лица, без за това да е необходимо допълнително съгласие на  участника, за неограничен период от време, както на територията на Р. България, така и на територията на всяка трета страна.


5.  Лични данни:

5.1. “Лотос Адвъртайзинг” ЕООД е регистриран като администратор на лични данни и поема задължението, съгласно правилата на Закона за защита на личните данни, да събира и обработва личните данни, предоставени от участниците в Конкурса, съгласно правилата на Закона. С изпращането на снимки за участието си в Конкурса ще се счита, че участникът дава изричното си съгласие личните му данни и образът му да могат да бъдат използвани за цели, свързани с играта.

5.2. Всеки Участник може да получи достъп до личните си данни, както и да помоли за тяхната промяна или заличаване. Участник, който пожелае да бъдат заличени личните му данни преди определянето на печелившите, се изключва от Конкурса.

5.3. С участието си в настоящия Конкурс участниците се съгласяват, че техните имена, снимка или други лични данни биха могли да станат публични и да бъдат използвани в аудио, печатни или видео материали от Организатора, във връзка с Конкурса.  

5.4. Включвайки се в настоящия Конкурс, участниците дават съгласието си личните им данни (име, телефон, e-mail или други), да бъдат администрирани за цели, свързани с участието в този Конкурс, както и с цел промотиране на бъдещи активности на бранда, рекламни цели и други подобни.Успех!

Rowenta България