Regulamin konkursu “Być kobietą, być kobietą”
§1. Zasady ogólne 1. Konkurs pt. „Być kobietą, być kobietą” (dalej: Konkurs) jest organizowany przez firmę Sertop sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, pod adresem ul. Przemysłowa 58,43-100 Tychy, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Sądu Rejonowego pod numerem 0000099079, NIP: 646 032 38 25,REGON: 270543286 zwaną dalej “Organizatorem”. 2. Konkurs przeprowadzony zostanie na stronie Organizatora w serwisie społecznościowym Facebook. 3. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 4. Niniejszy regulamin Konkursu (zwany dalej „Regulaminem") jest wiążący dla Organizatora, Wykonawcy i Uczestników Konkursu, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników Konkursu. 5. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna na stronie https://www.facebook.com/SERTOP oraz www.sertop.com.pl 6. Fundatorem nagród jest Organizator. 7. Organizator zapewnia udział w Konkursie i przyzna nagrody wyłącznie Uczestnikom Konkursu działającym zgodnie z niniejszym Regulaminem, przepisami prawa i spełniającym wymogi określone w Regulaminie. 8. Organizator zastrzega sobie możliwość, na każdym etapie trwania Konkursu, wykluczenia Uczestnika Konkursu, który działa w sposób sprzeczny z zasadami Konkursu opisanymi w niniejszym Regulaminie lub w sposób naruszający powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub narusza zasady określone w regulaminie serwisu społecznościowego Facebook. 9. Organizator informuje, że Konkurs nie jest organizowany z udziałem ani też sponsorowany czy wspierany przez właściciela serwisu społecznościowego Facebook. 10. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., jego użycie na potrzeby niniejszego Konkursu następuje zgodnie z postanowieniami Regulaminu serwisu społecznościowego Facebook. 11. Facebook Inc. nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora. 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z przyczyn leżących po stronie osób trzecich. 13. Celem Konkursu jest przesłanie pracy konkursowej - odpowiedzi na pytanie konkursowe “Dlaczego cudownie jest być kobietą?” w formie komentarza do wpisu konkursowego na Facebooku (dalej: Utwór). §2. Zasady Konkursu 1. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 1 do 8 marca 2018 roku. Utwory przesłane w tym terminie do godziny 23:59 w dniu 8 marca wezmą udział w Konkursie. 2. Konkurs ma na celu promowanie produktów marki SERTOP wśród konsumentów. 3. W Konkursie może wziąć udział każda osoba (dalej: Uczestnik), lecz zgłoszenie może wysłać tylko i wyłącznie osoba pełnoletnia posiadająca swój profil osobowy w serwisie Facebook.com. 4. W celu udziału w Konkursie Uczestnik przesyła Utwór poprzez komentarz umieszczony pod wpisem konkursowym na stronie marki na Facebooku. 5. Pracę konkursową stanowi odpowiedź na pytanie konkursowe “Dlaczego cudownie jest być kobietą?” w formie komentarza do wpisu konkursowego na Facebooku (dalej: Utwór). 6. W Konkursie zostanie przyznane 5 równorzędnych nagród – „zegar biologiczny kobiety” o wartości 39,83 netto każda (dalej: Nagroda) 7. Do wartości każdej Nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie, liczonemu od ubruttowionej o należny podatek dochodowy wartości danej Nagrody (tj. w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej Nagrody). 8. Zdobywca Nagrody zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie. 9. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem laureatowi nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek należny z tytułu wygranej. 10. Nagrody zostaną przyznane w ciągu 10 dni roboczych, po zakończeniu trwania Konkursu. 11. O przyznaniu nagród w konkursie decyduje Komisja Konkursowa – czyli organ ustanowiony przez Organizatora w celu zapewnienia należytego przeprowadzenia czynności związanych z Konkursem. W skład Komisji Konkursowej wchodzą pracownicy firmy SERTOP sp. z o.o. z siedzibą w Tychach. 12. Jeden Uczestnik może przesłać w Konkursie jeden Utwór. 13. Lista Zwycięzców Konkursu, zawierająca imiona i nazwiska, którymi posługują się oni na swoich profilach w serwisie Facebook, zostanie opublikowana przez Komisję Konkursową na Fanpage’u 09 marca br. 15. W przypadku, gdy spośród przesłanych Zgłoszeń nie będzie możliwe wyłonienie liczby Zwycięzców odpowiadającej liczbie przewidzianych do wydania Nagród (np. z uwagi na zbyt niską liczbę Utworów), Komisja Konkursowa może przyznać niższą liczbę nagród. 16. Zwycięzca zobowiązany jest potwierdzić odebranie informacji o przyznaniu nagrody poprzez wysłanie wiadomości do strony marki Sertop na Facebooku (facebook.com/SertopTychy/) w ciągu pięciu dni roboczych od dnia zawiadomienia o wygranej. W wiadomości wysłanej przez Uczestnika Konkursu należy zawrzeć: imię, nazwisko, adres zamieszkania, dokładny adres do korespondencji. W przypadku niedopełnienia obowiązków informacyjnych w określonym terminie zwycięzca traci prawo do nagrody. 17. Nagrody zostaną przesłane Pocztą Polską na adres podany przez zwycięzcę w terminie 21 dni roboczych od daty podania przez niego danych adresowych. 18. Uczestnikowi nie przysługuje prawo przeniesienia na osobę trzecią roszczenia o wydanie nagrody. 19. Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, usługi ani też równowartość pieniężną. 20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody zwycięzcy z przyczyn od niego niezależnych lub zdarzeń siły wyższej. 21. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia wpisów niezwiązanych z tematyką konkursu, obraźliwych lub wulgarnych oraz gdy ma podejrzenia, że umieszczony wpis narusza prawa autorskie osób trzecich. §3. Polityka prywatności 1. Uczestnik przystępując do Konkursu akceptuje warunki niniejszego Regulaminu. 2. Dane osobowe uczestnika są chronione zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną(Dz. U. Nr 144, poz. 1204). 3. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Dane te będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu. Podanie danych osobowych podczas udziału w Konkursie jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu. Uczestnicy Konkursu mają prawo dostępu do swoich danych oraz ich aktualizacji na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Użytkownicy, którzy chcą uzyskać dostęp do swoich danych powinni kontaktować się na adres email:facebook@sertop.com.pl. 4. Dane osobowe Uczestników nie zostaną ujawnione osobom lub instytucjom trzecim. § 4. Reklamacje 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy winni zgłaszać Organizatorowi na piśmie (pocztą) w czasie trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie 4 dni od zakończenia Konkursu. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego. 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika i ewentualnie numer telefonu kontaktowego, a także dokładny opis i powód reklamacji. 3. Reklamacja winna być zgłoszona na adres Organizatora: SERTOP sp. z o.o. Tychy, ul. Przemysłowa 58, 43-100 Tychy, z dopiskiem „Reklamacja” 4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 3-ch dni roboczych, od daty ich otrzymania przez Organizatora. 5. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie Regulaminu. 6. Reklamujący Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym, wysłanym na adres wskazany w reklamacji w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji. §5. Postanowienia końcowe i informacje techniczne 1. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. 2009.201.1540 ze zm). 2. Z udziału Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, w szczególności pracownicy biorący udział w opracowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo)wyżej wymienionych osób.