Regulamin konkursu “100 twarzy Stovitu. Odkryj 101.”
§1
DEFINICJE
1. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje mają przedstawione poniżej znaczenie:
1) Organizator – Agencja Marketingu Zintegrowanego AMBASADA MAREK z siedzibą w Łodzi (94-303 Łódź), przy ul. Konstantynowskiej 34 lok. 116/117, NIP: 727-248-50-21, REGON: 101045250;
2) Fundator nagród – STOVIT GROUP Sp. z o.o.;
3) Konkurs – konkurs organizowany pod nazwą „100 TWARZY STOVITU. ODKRYJ 101.”, którego zasady określa niniejszy Regulamin;
4) Regulamin – niniejszy regulamin Konkursu;
5) Uczestnik – osoba spełniająca wymagania określone w par. 3. ust. 1. i par. 4. ust. 1. Regulaminu;
6) Laureat – osoba, która wygrała nagrodę w Konkursie;
7) Nagroda – Nagrody wymienione w par. 5. Regulaminu, ufundowane przez Fundatora Nagród;
8) Zadanie konkursowe – zadanie konkursowe będące warunkiem prawidłowego udziału w Konkursie, z zastrzeżeniem zasad określonych w par. 4.;
9) Produkt promocyjny – produkty marki STOVIT objęte niniejszą promocją, tj.: wszystkie smaki Dżemów Stovit, wszystkie smaki Konfitur Stovit, wszystkie smaki Naturalnie owocowe Stovit, które znajdują się w sprzedaży na terenie Polski, w okresie trwania Konkursu;
10) Sprzedaż promocyjna – sprzedaż Produktów promocyjnych w okresie od 01.04.2017 r. do 30.04.2017 r.
11) Zgłoszenie – czynność określona w par. 4. ust. 1. Regulaminu.
§2
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie urządzanym pod nazwą „100 TWARZY STOVITU. ODKRYJ 101.”.
2. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Konkurs rozpoczyna się dn. 01.04.2017 r. i trwa do dn. 30.04.2017 r., przy czym czynności związane z rozpatrywaniem reklamacji zakończą się najpóźniej dn. 20.07.2017 r.
4. Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy w szczególności od przypadku w rozumieniu ustawy z dn. 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 471).
5. Organizator składa przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 i 921 Ustawy z dn. 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459).
§3
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. W Konkursie, na zasadach określonych w par. 4. Regulaminu, biorą udział, z zastrzeżeniem ust. 2. poniżej, wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne będące konsumentami w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego, które spełniają łącznie następujące warunki:
1) posiadają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;
3) zapoznały się z treścią niniejszego Regulaminu i biorąc udział w Konkursie akceptują jego postanowienia.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora, Fundatora nagród, jak również najbliżsi członkowie ich rodzin. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, opiekunów prawnych, dzieci oraz dzieci przysposobione. Organizator nie jest zobowiązany do pobierania i gromadzenia oświadczeń dotyczących tego zastrzeżenia, jednakże powzięcie przez Organizatora wiedzy o udziale osób wykluczonych z udziału w Konkursie na podstawie niniejszego punktu, powoduje bezwzględną utratę prawa do Nagród w Konkursie.
§4
ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z zasadami Konkursu określonymi w Regulaminie oraz w okresie od dn. 01.04.2017 r. do dn. 30.04.2017 r. spełnić następujące warunki:
1) dokonać jednorazowego zakupu minimum jednego Produktu promocyjnego marki STOVIT, określonych w par. 1. ust. 1. pkt 9. w czasie trwania Sprzedaży promocyjnej (od dn. 01.04.2017 r. do dn. 30.04.2017 r.). Zakup Produktów promocyjnych musi być potwierdzony na jednym dowodzie zakupu – paragonie fiskalnym lub fakturze VAT, wystawionym przez system kasowo-fiskalny, który należy zachować do końca trwania Konkursu;
2) wykonać zadanie konkursowe polegające na kreatywnym, oryginalnym, ciekawym i inspirującym dokończeniu zdania: „101. twarz Stovitu to...”;
3) przesłać swoją propozycję dokończenia zdania, o którym mowa w ust. 1. pkt 2. powyżej, w formie wiadomości SMS, wysyłając ją pod numer 7168, rozpoczynając treść SMS-a od słowa (prefiksu) – STOVIT, w terminie wskazanym w ust. 1.
2. Prawidłowe Zgłoszenie udziału w Konkursie, dla swej ważności i skuteczności, polega na spełnieniu warunków określonych w par. 4. ust. 1. pkt 1. - 3. powyżej, a poprzedzone musi być udokumentowanym jednorazowym zakupem przynajmniej jednego Produktu promocyjnego.
3. Przykład poprawnego Zgłoszenia za pośrednictwem wiadomości SMS z rozwiązaniem zadania konkursowego: STOVIT.odpowiedź Uczestnika Konkursu.
4. Zgłoszenie Uczestnika:
1) powinno być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika;
2) nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku;
3) nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub sprzecznych z prawem;
4) nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów i/lub produktów z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących Zleceniodawcy czy Produktu promocyjnego.
5. Uczestnik jest zobowiązany zachować oryginał dowodu zakupu Produktu promocyjnego (za dowód zakupu Organizator uznaje wyłącznie paragon fiskalny lub fakturę VAT wydany przez system kasowo-fiskalny) w celu potwierdzenia uprawnień do ewentualnej nagrody w Konkursie, z zastrzeżeniem, że data na dowodzie zakupu Produktów promocyjnych nie jest późniejsza, niż data zakończenia Sprzedaży promocyjnej.
6. Koszt przesłania wiadomości SMS pod numer 7168 z rozwiązaniem Zadania konkursowego wynosi 1,23 zł z VAT (1,00 zł + VAT) niezależnie od operatora. Numer, o którym mowa powyżej, dostępny jest u wszystkich operatorów GSM działających na polskim rynku i korzystających z polskich zasobów numeracji, zarówno w systemie pre-paid jak i post-paid. Opłata w wysokości 1,23 zł z VAT (1,00 zł + VAT) zostanie pobrana niezależnie od tego, czy Zgłoszenie udziału w Konkursie będzie prawidłowe, czy też nie.
7. Długość wiadomości SMS ze zgłoszeniem może wynosić maksymalnie 160 znaków, przy czym jednorazowe wysłanie przez Uczestnika SMS-a przekraczającego łączną liczbę znaków w standardzie wiadomości SMS (160 znaków) powoduje, iż pod uwagę brana będzie wyłącznie pierwsza poprawnie wysłana wiadomość SMS, a pozostały ciąg znaków nie będzie Uczestnika kwalifikował do Konkursu i nie będzie brany pod uwagę podczas weryfikacji prawa do nagród. W przypadku, gdy ilość znaków w wiadomości SMS przekroczy liczbę 160 znaków, zostanie naliczona kolejna opłata w wysokości 1,23 zł z VAT za każdą następną rozpoczętą wiadomość SMS, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego. W przypadku przesyłania wiadomości zawierającej polskie znaki (np.: ą, ę, ł) z wykorzystaniem aparatu telefonicznego kodującego polskie znaki (tryb UNICODE), długość jednej wiadomości SMS wynosi maksymalnie 75 znaków alfanumerycznych.
8. Fakt otrzymania przez Organizatora Zgłoszenia Uczestnika jest każdorazowo potwierdzony przez Organizatora bezpłatnym SMS-em zwrotnym o treści: „Konkurs 100 TWARZY STOVITU. ODKRYJ 101.: Dziekujemy, Twoje zgloszenie zostalo zarejestrowane. Konkurs trwa do dnia 30.04.2017. Reg: goo.gl/Ahh0JQ”, wysłanym na numer telefonu, z którego nadana została wiadomość SMS niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 48 godzin.
9. Jednorazowe nabycie dowolnego Produktu promocyjnego uprawnia Uczestnika do wysłania jednego Zgłoszenia za pośrednictwem wiadomości SMS. Uczestnik może dokonać kilkakrotnego Zgłoszenia w Konkursie, pod warunkiem, że będzie posiadał liczbę dowodów zakupu odpowiadającą ilości Zgłoszeń. Zastrzega się, iż większa liczba Produktów promocyjnych na jednym dowodzie zakupu (paragonie fiskalnym lub fakturze VAT), nie uprawnia do wysłania większej ilości Zgłoszeń.
10. W Konkursie nie będą uwzględniane Zgłoszenia:
1) które nie spełniają warunków określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności warunków wskazanych w ust. 1. – 9. powyżej;
2) które nie zaczynają się od właściwego prefiksu, tj. prefiksu STOVIT;
3) wysłane w inny sposób niż z telefonu komórkowego;
4) w których Zgłoszenia naruszają autorskie prawa majątkowe, dobre obyczaje;
5) w których Zgłoszenia zawierają wulgaryzmy, treści obraźliwe oraz niebędące odpowiedzią na zadanie konkursowe.
§5
NAGRODY
1. W Konkursie Organizator przewidział łącznie 703 (siedemset trzy) Nagrody:
1) Nagroda Główna – 1 (jeden) aparat lustrzanka Nikon D5300 z obiektywem o wartości jednostkowej 3 200,00 zł brutto, wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 356,00 zł brutto, przeznaczoną na pokrycie podatku dochodowego, zgodnie z ust. 3 i 4. poniżej. Łączna wartość Nagrody Głównej wynosi 3 556,00 zł brutto.
2) Nagroda I Stopnia – 1 (jeden) voucher o wartości 2 000,00 brutto do wykorzystania w Dolinie Charlotty Resort & Spa - hotelu SPA, ważny do końca 2017 r., wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 222,00 zł brutto, przeznaczoną na pokrycie podatku dochodowego, zgodnie z ust. 3 i 4. poniżej. Łączna wartość Nagrody I Stopnia wynosi 2222,00 zł brutto.
3) Nagroda II Stopnia – 1 (jeden) rower miejski Chillovelo o wartości jednostkowej 1 700,00 zł brutto wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 189,00 zł brutto, przeznaczoną na pokrycie podatku dochodowego, zgodnie z ust. 3 i 4. poniżej. Łączna wartość Nagrody II Stopnia wynosi 1 889,00 zł brutto.
4) Nagroda III Stopnia – 200 (dwieście) słoiczków z logotypem STOVIT o wartości jednostkowej 15,38 zł brutto wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 2,00 zł brutto, przeznaczoną na pokrycie podatku dochodowego, zgodnie z ust. 3 i 4. poniżej. Łączna wartość Nagrody III Stopnia wynosi 17,38 zł brutto.
5) Nagroda IV Stopnia – 500 (pięćset) biletów do kina Helios o wartości jednostkowej 19,00 zł brutto wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 2,00 zł brutto, przeznaczoną na pokrycie podatku dochodowego, zgodnie z ust. 3 i 4. poniżej. Łączna wartość Nagrody IV Stopnia wynosi 21,00 zł brutto.
Warunki realizacji Nagrody I Stopnia i Nagrody IV Stopnia stanowią Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
2. Łączna wartość puli Nagród w Konkursie wynosi 21 643,00 zł brutto.
3. Przychód uzyskany z tytułu Nagród uzyskanych w ramach Konkursu podlega opodatkowaniu ryczałtowemu w wysokości 10% wartości Nagrody, zgodnie z art. 30. ust. 1. pkt 2. Ustawy z dn. 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032).
4. Płatnikiem podatku, o którym mowa powyżej, jest Organizator. Przed wydaniem Nagrody, Organizator pobierze od każdego Laureata Nagrody kwotę podatku i odprowadzi ją na konto właściwego Urzędu Skarbowego zgodnie z przepisami prawa podatkowego. Kwota podatku zostanie pobrana z kwoty dodatkowej nagrody pieniężnej, o której mowa w ust. 1. powyżej, do czego Uczestnik upoważnia Organizatora.
§6
ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD W KONKURSIE
1. Wyboru najciekawszych Zgłoszeń dokona specjalnie w tym celu powołana przez Organizatora trzyosobowa komisja konkursowa (zwana dalej „Komisją”), w której skład wejdą przedstawiciele Organizatora i Fundatora Nagród.
2. Do zadań Komisji należy:
1) zapewnienie uczestnictwa w ocenie przez Komisję wszystkim prawidłowym Zgłoszeniom;
2) rozstrzygnięcie Konkursu (ocena Zgłoszeń przesłanych przez Uczestników) zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności;
3) ogłoszenie listy laureatów Konkursu, które otrzymały prawo do Nagrody;
4) prowadzenie postępowań reklamacyjnych.
3. Spośród wszystkich prawidłowych Zgłoszeń Uczestników, nadesłanych za pośrednictwem wiadomości SMS i zarejestrowanych w systemie SMS Organizatora w okresie od dn. 01.04.2017 r. do dn. 30.04.2017 r. włącznie, Komisja dokona wyboru 1 (jednego) Zgłoszenia Uczestnika (zwanego dalej „Laureatem Konkursu”), która w ocenie Komisji będzie najlepsza i po spełnieniu warunków niniejszego regulaminu, uzyska prawo do Nagrody Głównej. Dodatkowo Komisja dokona wyboru 1 (jednego) Zgłoszenia Uczestnika, który po spełnieniu warunków niniejszego Regulaminu, uzyska prawo do Nagrody I Stopnia, 1 (jednego) Zgłoszenia Uczestnika, który po spełnieniu warunków Regulaminu, uzyska prawo do Nagrody II Stopnia oraz 700 (siedmiuset) Zgłoszeń Uczestników, którzy po spełnieniu warunków niniejszego Regulaminu, uzyskają prawo do Nagrody III i IV Stopnia. Pierwsze 200 (dwieście) Zgłoszeń zostanie nagrodzone Nagrodą III Stopnia, a pozostałe 500 (pięćset) zostanie nagrodzone Nagrodą IV Stopnia.
4. Niezależnie od postanowień ust. 3. powyżej, Komisja wybierze dodatkowo po 2 (dwa) Zgłoszenia, przesłane przez Uczestników (zwanych dalej „Laureatami Rezerwowymi”) do Nagrody Głównej, Nagrody I Stopnia i Nagrody II Stopnia, którzy w przypadku braku możliwości kontaktu telefonicznego z Laureatem Konkursu lub niespełnienia przez Laureata Konkursu warunków niniejszego Regulaminu, mogą uzyskać prawo do danych Nagród.
5. Organizator nie przewiduje wyłonienia Laureatów Rezerwowych do Nagród III i IV Stopnia.
6. Komisja dokona rozstrzygnięcia Konkursu w terminie do dn. 19.05.2017 r.
7. Przy ocenie i wyborze najlepszych Zgłoszeń Komisja będzie stosowała następujące kryteria:
1) oryginalność;
2) walory artystyczne;
3) pomysłowość;
4) powiązanie z promowaną marką – STOVIT;
5) słownictwo i stylistykę;
6) kreatywność;
7) formę i treść.
8. Decyzja Komisji w zakresie wyboru Zgłoszenia jest ostateczna i wiążąca. Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji oraz do dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.
9. Weryfikacja prawa do poszczególnych Nagród prowadzona jest w następujący sposób:
1) najpóźniej do dn. 30.05.2017 r., tj. w okresie 7 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia Konkursu przez Komisję, Laureaci Nagrody Głównej, Nagrody I Stopnia i Nagrody II Stopnia, otrzymają w imieniu Organizatora telefon na numer, z którego dokonali Zgłoszenia do Konkursu z odpowiedzią wybraną przez Komisję. W tym samym terminie, Laureaci Nagród III i IV Stopnia otrzymają w imieniu Organizatora wiadomość SMS na numer, z którego dokonali Zgłoszenia do Konkursu z odpowiedzią wybraną przez Komisję;
2) Organizator podejmie trzy próby kontaktu telefonicznego z Laureatami Nagrody Głównej, Nagrody I Stopnia i Nagrody II Stopnia, w odstępach czasu co najmniej dwugodzinnych, w ciągu dwóch następujących po sobie dni oraz wyśle jedną wiadomość SMS do Laureatów Nagród III i IV Stopnia;
3) Laureat podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w pkt 1. powyżej, zostanie poproszony o potwierdzenie uczestnictwa w Konkursie, jak również powiadomiony o uzyskaniu prawa do Nagrody oraz poproszony o podanie swoich danych osobowych i adresowych koniecznych do wydania Nagrody (imię, nazwisko, adres zamieszkania wraz z ulicą i numerem domu/mieszkania, kodem pocztowym i miejscowością,) oraz dodatkowo zostanie poinformowany o konieczności przesłania czytelnej kopii w formie elektronicznej (jpg, pdf, skan) dowodu zakupu Produktów promocyjnych z okresu Sprzedaży promocyjnej i oświadczenia Laureata, zgodnie z procedurą określoną w ust. 11. i 12. poniżej, które umożliwią przekazanie Nagrody. Jeśli adres zamieszkania nie będzie równocześnie adresem do wysyłki Nagrody, Laureat Konkursu powinien o tym powiadomić Organizatora;
4) Laureaci Nagród III i IV Stopnia zostaną powiadomieni o uzyskaniu prawa do Nagrody za pośrednictwem wiadomość SMS, o której mowa w pkt 1. powyżej oraz poproszeni o przesłanie swoich danych osobowych i adresowych koniecznych do wydania Nagrody (imię, nazwisko, adres zamieszkania wraz z ulicą i numerem domu/mieszkania, kodem pocztowym i miejscowością,), oraz dodatkowo zostaną poinformowani o konieczności przesłania czytelnej kopii w formie elektronicznej (jpg, pdf, skan) dowodu zakupu Produktów promocyjnych z okresu Sprzedaży promocyjnej i oświadczenia Laureata, zgodnie z procedurą określoną w ust. 11. i 12. poniżej, które umożliwią przekazanie Nagrody. Jeśli adres zamieszkania nie będzie równocześnie adresem do wysyłki Nagrody, Laureat Konkursu powinien o tym powiadomić Organizatora.
10. Przez nieudaną próbę telefonicznego skontaktowania się traktowane będzie:
1) nieodebranie połączenia przez co najmniej 10 sygnałów;
2) włączenie się poczty głosowej;
3) brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np.: przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny).
11. W korespondencji skierowanej do Organizatora Laureat Konkursu winien jest uzupełnić oraz własnoręcznie podpisać Oświadczenie, które stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. W Oświadczeniu, o którym mowa powyżej, należy podać dane osobowe niezbędne do dostarczenia Nagrody, numer telefonu, z którego Laureat Konkursu dokonał Zgłoszenia do Konkursu. Oświadczenie nieopatrzone podpisem Laureata Konkursu Organizator uzna za nieważne.
12. Każdy Laureat Konkursu winien jest wysłać wymagane dokumenty (ust. 9. pkt 3. oraz ust. 11.) na adres e-mail: promocje@ambasadamarek.pl w ciągu 4 dni roboczych od daty przedstawienia takiego żądania przez Organizatora. O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu wiadomości e-mail na serwer Organizatora.
13. Laureat Konkursu traci prawo do Nagrody, jeżeli:
1) nie powiedzie się żadna z trzech prób kontaktu telefonicznego, lub;
2) nie dopełni w terminie któregoś z warunków Regulaminu, lub;
3) nie prześle stosownego dowodu zakupu Produktów promocyjnych, lub;
4) z przyczyny leżącej po swojej stronie nie będzie mógł odebrać Nagrody, lub;
5) odmówi podania swoich danych koniecznych do przesłania Nagrody, lub;
6) przesłany dowód zakupu będzie podrobiony lub uszkodzony w sposób uniemożliwiający jego odczytanie, lub;
7) przesłany dowód zakupu będzie miał późniejszą datę niż data zakończenia Sprzedaży promocyjnej określona w par. 1. ust. 1. pkt 10.;
8) przesłany dowód zakupu będzie dotyczył innego produktu niż Produkt promocyjny.
14. W przypadku utraty prawa do Nagrody Głównej, Nagrody I Stopnia lub Nagrody II Stopnia przez Laureata Konkursu, Organizator podejmie próby kontaktu telefonicznego kolejno z Laureatami Rezerwowymi, na zasadach określonych w ust. 9. powyżej, a jeśli i te próby będą nieudane lub jeśli Laureaci Rezerwowi nie spełnią warunków niezbędnych do wydania Nagrody, określonych w niniejszym Regulaminie, Nagroda pozostanie w dyspozycji Organizatora Konkursu.
15. Dany Uczestnik może wygrać w Konkursie tylko jedną Nagrodę, przy czym zastrzega się, iż jeśli Komisja przyzna danemu Uczestnikowi Nagrodę, a jego inne Zgłoszenie z odpowiedzią zostanie wybrane przez Komisję do kolejnej Nagrody, traci on prawo do kolejnej Nagrody, a Nagroda zostanie przez Komisję przyznana kolejnemu Uczestnikowi, którego Zgłoszenie zostanie wybrane przez Komisję, pod warunkiem, że podczas weryfikacji prawa do Nagrody nie okaże się, iż jest to ten sam Uczestnik.
16. Komisja sporządzi protokół z podaniem wyników Konkursu. Uczestnik Konkursu może zapoznać się z protokołem na swoje żądanie w siedzibie Organizatora.
§7
WYDANIE NAGRÓD
1. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.stovit.com.pl oraz na: facebook.com/DzemyStovit, do dn. 16.06.2017 r.
2. Nagrody wydawane są w następujący sposób:
1) Nagroda Główna, Nagroda I Stopnia, Nagroda II Stopnia i Nagrody III Stopnia przesyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej, na adres Laureata Konkursu podany podczas weryfikacji, najpóźniej do dn. 30.06.2016 r.
2) Nagrody IV Stopnia wydawane są w wybranym przez Laureata kinie sieci Helios (lista kin dostępna na stronie www.helios.pl). Po dopełnieniu formalności związanych z otrzymaniem prawa do Nagrody, zgodnie z ust. 11. – 13. powyżej, Laureat, na adres skrzynki elektronicznej, z której przesłał do Organizatora Oświadczenie Laureata, otrzyma w wiadomości e-mail unikalny kod alfanumeryczny uprawniający do odbioru Nagrody IV Stopnia. Warunkiem otrzymania kodu alfanumerycznego jest wcześniejsza deklaracja wyboru jednego spośród dostępnych na stronie internetowej www.helios.pl, kina sieci Helios.
3. Kurier działający na rzecz Organizatora, wraz z przesyłką zawierającą Nagrodę w Konkursie, będzie miał ze sobą sporządzony w dwóch egzemplarzach protokół odbioru Nagrody (zwany dalej „PON”), który przed odbiorem Nagrody Laureat Konkursu winien jest podpisać. W przypadku odmowy przez Laureata Konkursu podpisania PON, kurier ma prawo nie wydać Nagrody i skieruje ją na sortownię firmy kurierskiej, do dalszej decyzji Organizatora. Protokół odbioru Nagrody dla laureatów Nagród IV Stopnia będzie przesyłany drogą elektroniczną. PON stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
4. W przypadku problemów z doręczeniem przesyłki z Nagrodą, Organizator przewidział specjalny adres kontaktowy dla Laureatów Konkursu, tj.: promocje@ambasadamarek.pl, gdzie mogą oni zgłaszać wszelkie sprawy związane z odbiorem Nagrody. Na pisemne żądanie Laureata, wysłane na wskazany powyżej adres e-mail, Organizator przewidział możliwość udostępnienia mu numeru listu przewozowego dla skierowanej do niego Nagrody. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia Nagrody w obecności kuriera doręczającego, Laureat Konkursu winien jest na miejscu zażądać spisania protokołu szkody oraz niezwłocznie w terminie 48 godzin wysłać na adres e-mail wskazany powyżej stosowną informację do Organizatora Konkursu. Możliwość opisana powyżej nie zmienia prawa Laureata Konkursu do złożenia reklamacji w trybie opisanym w par. 8. poniżej.
§8
ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
1. O wniesieniu reklamacji decyduje data wpływu do Organizatora.
2. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane w trakcie trwania Konkursu, najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników Konkursu, a reklamacje dotyczące Nagród, najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od dnia doręczenia Nagrody.
3. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne dla wszystkich Uczestników Konkursu. W przypadku nie uwzględnienia zgłoszonej reklamacji, osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym.
4. Reklamacje rozpatruje Organizator. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika Konkursu, przyczynę reklamacji oraz podpis osoby składającej reklamację.
5. Rozpatrywanie reklamacji trwa 7 dni roboczych liczonych od dnia jej otrzymania (włączając w to zawiadomienie Uczestnika o wyniku reklamacji).
§9
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW
1. Dane osobowe Laureatów Konkursu są pobierane i przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu i realizacji jego założeń, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922).
2. Każdy z Laureatów Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu oraz wydania Nagród.
3. Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszego Konkursu jest Organizator: Agencja Marketingu Zintegrowanego AMBASADA MAREK z siedzibą w Łodzi (94-303 Łódź), przy ul. Konstantynowskiej 34 lok. 116/117, NIP: 727-248-50-21, REGON: 101045250.
§10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnik Konkursu, w razie zwycięstwa w Konkursie, zobowiązuje się do podpisania Oświadczenia Laureata Konkursu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu i przeniesienia na Organizatora całości praw autorskich majątkowych do swojego Zgłoszenia. Uczestnikom Konkursu nie przysługuje z tego tytułu żadne dodatkowe wynagrodzenie, poza przyznaną nagrodą. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje wraz z przeniesieniem praw zależnych do Zgłoszenia, w tym z prawem do wykonywania opracowań w zakresie rozporządzania i korzystania ze Zgłoszenia bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na następujących polach eksploatacji:
1) utrwalenie i zwielokrotnienie - wytworzenie dowolną techniką jego egzemplarzy w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową;
2) wprowadzenie do obrotu, najem, użyczenie, publiczne rozpowszechnianie oryginału lub egzemplarzy, na których go utrwalono, poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
3) wykorzystanie całości lub pojedynczych elementów Zgłoszenia w celu wprowadzenia Zgłoszenia do obrotu, w sposób określony w pkt 2.;
4) wykorzystanie całości lub pojedynczych elementów Zgłoszenia w celu stworzenia dowolnych materiałów reklamowych (reklamy prasowe, ulotki, plakaty o dowolnych rozmiarach, materiały okolicznościowe) oraz korzystania z nich, a w szczególności wprowadzania do obrotu, w sposób określony w pkt 2.;
5) rozpowszechnianie i udostępnianie Zgłoszenia w sieci Internet poprzez wprowadzenie do pamięci komputera bez względu na ilość nadań, emisji, wytworzonych egzemplarzy.
2. Każdy Uczestnik przystępując do Konkursu zapewnia, że przesłane przez niego Zgłoszenia są wynikiem jego twórczości, co oznacza, że nie naruszają jakichkolwiek praw osobistych lub majątkowych osób trzecich, a zwłaszcza praw autorskich. W przypadku, gdy Zgłoszenia przesłane do Organizatora przez Uczestnika Konkursu będą naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich w rozumieniu przyjętym powyżej, Uczestnik zobowiązuje się do pokrycia wszelkich roszczeń osób trzecich skierowanych przeciwko Organizatorowi.
3. Organizator przeniesie całość nabytych praw autorskich majątkowych do przesłanych Odpowiedzi na rzecz Fundatora Nagród, tj. STOVIT GROUP Sp. z o.o.
4. Regulamin Konkursu dostępny jest pod adresem: www.stovit.com.pl oraz na: facebook.com/DzemyStovit, jak również w siedzibie Organizatora.
5. Laureatom Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego). Laureat Konkursu nie może przenieść praw do Nagrody na osoby trzecie.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.