Photos
Posts

Бойко Борисов увековечи титанич­ния си интелек­туален потен­циал и ошашави буд­ната преводаческа съвест на нацията. “Трите папи“ засен­чиха дори самодивите в ба...ладата за Хаджи Димитър. Едната папа го превърже, друга по главата го погалва, трета го целуне бърже, а Бойко я гледа мила, зас­мена

See More
Национален кооперативен всекидневник
zemia-news.bg

Кукла, забулена с розово фере­дже, се продава в родни дет­ски магазини, съобщи Нова телевизия. Въп­реки араб­с­кия си произ­ход, кук­лата носи хрис­тиян­ско име... Николета. Според описанието на кутията целта на Николета е един­с­т­вено „да раз­вие чув­с­т­вото за обич”… Към какво обаче? Към фере­джето? Към ислямизма? Към ИДИЛ?! Европа усети гор­чивия плод, който се ражда от подобни уж безобидни дет­ски игри, а у нас — наопаки

See More
Национален кооперативен всекидневник
zemia-news.bg
Posts

Обръщението на част от клуб „Димитър Благоев” към район­ната организация на БСП в „Красно село” до членовете и сим­патизан­тите, нарочно или не, съз­даде сериоз...на инт­рига в БСП. Част от хората, уж под­писали пис­мото, заявиха пуб­лично, че са били под­ведени, че им е било обяс­нено, че това е документ за дис­кусия, а не муниция в опита за медиен отс­т­рел на пред­седателя на БСП, както реално се случи

See More
Национален кооперативен всекидневник
zemia-news.bg

Как­вото посееш в младостта, това ще пожънеш в зрелостта, казва знаменития нор­вежки драматург Хен­рик Ибсен. Някои от младите хора у нас обаче умеят да сеят ед...ин­с­т­вено страх, раз­руха и болка, като въобще не се замис­лят какво ще пожънат след това

See More
Национален кооперативен всекидневник
zemia-news.bg

Тези дни един пиш­ман земеделец, който не раз­бира нищо от армия, но сложен за военен минис­тър, си поз­воли да посегне на хляба на войс­ката. Издаде заповед, с...поред която се намалява с два лева днев­ният пор­цион на кур­сан­тите. Оправ­данието му е много елемен­тарно — било поев­тиняло свин­с­кото. Браво, Нен­чев, така се икономис­ват народни пари

See More
Национален кооперативен всекидневник
zemia-news.bg

Мес­т­ните избори 2015 станаха поред­ното доказател­с­тво за бонапар­тизъм: имат си ярък Бонапарт (Б. Борисов), коварен и упорит Фуше (Цв. Цветанов), верни и благодарни феодали (минис­три и кметове), които ядат пасти (европейски фон­дове), докато за останалите хлябът е сух (мал­ката пица на Дян­ков). И всички те вкупом сами се хвалят, че са най-добрите, един­с­т­вено доб­рите в тази дър­жава

Национален кооперативен всекидневник
zemia-news.bg

След като в сряда властта клекна пред полицаите, идва време за въп­роси и отговори. На първо място: какво се случи във втор­ник и сряда, когато най-многобройната въоръжена сила в страната — полицаите, блокираха „спон­танно“ ключови места в много бъл­гар­ски градове и дали това може да бъде окачес­т­вено като граж­дан­ски протест?

Национален кооперативен всекидневник
zemia-news.bg

Наясно сме, че преди всички избори ни гощават с кебапчета-партийни, независими, въобще всякакви. На тези мес­тни избори обаче кебап­четата отс­тъпиха лидер­с­кото си място

Национален кооперативен всекидневник
zemia-news.bg

Димитър Димит­ров – кан­дидат за кмет на район “Красна поляна”, под­к­репен от АБВ

Вече няколко дни из тат­ковината ни броди слухът, че лидерът на ДСБ Радан Кънев обмис­лял да става кан­дидат за президент. Уви, това не е виц, въп­реки, че звучи точно така. С идеята дяс­ната ръка и любим ученик на Иван Кос­тов да стане президент се доказва научно, че е въз­можно (поне на теория) да има и по-неадекватен, слаб и непод­гот­вен президент, фун­к­ция на чужди геополитически и икономически интереси от Росен Плев­нелиев

Национален кооперативен всекидневник
zemia-news.bg

Не знам дали друга община се е борила така, за да върне доверието на хората.
Раз­работихме Интег­риран план за град­ско въз­с­тановяване и раз­витие и в него обособихме зона за икономически рас­теж
О. р. Ген. Инж. Кольо Милев, кан­дидат за кмет на община Сливен, издиг­нат от БСП Лява Бъл­гария

Не трябва да гледате само вашата страна, гледайте и моя проб­лем. Няма хубава коруп­ция, хубави нарушения. Когато има проб­лем, тук си зат­рай­ваме. Българо-американските отношение са морал. Не е само да изкараме един или сто долара, а бъл­гарите да повяр­ват, че изб­раният път е верен, защото нашият регион влиза от война на война”. Това бяха само част от кон­с­татациите, които премиерът Бойко Борисов нап­рави по време на българо-американска биз­нес дис­кусия

Национален кооперативен всекидневник
zemia-news.bg

Гор­дея се с пос­тиг­натото и знам, че има още много работа за вър­шене. Винаги съм зас­тавал пред моите съг­раж­дани с кон­к­ретни идеи и ясни приоритети

Интервю с Денчо Боя­джиев – кан­дидат за кмет на Раз­г­рад

Национален кооперативен всекидневник
zemia-news.bg

Какво правим с наказанията за убийс­тво на пътя, които до голяма степен са съиз­мерими с прес­тъп­ленията против парич­ната и кредит­ната сис­тема? Парите и живота еднакво важни ли са? Освен, че законът не прави раз­лика между хулиган­ско убийс­тво и смърт, причинена от пиян шофьор

Национален кооперативен всекидневник
zemia-news.bg

Много е важно да бъдем обединени и да вървим към едно по-добро бъдеще, заяви председателят на ПД „Социалдемократи”
Елена Нонева е родена е през 1964 г. Завър­шила е право и работи като адвокат. Пред­седател на Политическо движение „Социал­демок­рати“.

Национал­ните проб­леми в икономиката и социал­ната политика са ярко проек­тирани в нашия град. По мак­роикономически показатели Силис­тра е на едно от пос­лед­ните места в страната
Станис­лав Стой­ков – Кан­дидат на БСП Лява Бъл­гария за кмет на Община Силис­тра

Национален кооперативен всекидневник
zemia-news.bg

Странен срамен театър се разиг­рава тези дни в България.Управниците й, вместо да се грижат за ней­ната сигур­ност, извед­нъж решиха, че чужди самолети могат да пазят въз­душ­ното ни прос­т­ран­с­тво. Медиите обявиха,че мотивите към поп­рав­ките в Закона за отб­раната и въоръжените сили, които дават правото други дър­жави да ни охраняват, са под­писани лично от премиера Бойко Борисов

Национален кооперативен всекидневник
zemia-news.bg