Photos
Videos
آخر خندست رقص این مهدی جوووووون
Posts

پادشاهی 2 شاهین گرفت آنها را به مربی پرندگان سپرد تا آموزش شکار ببینند.

اما یکی از آنها از روی شاخه ای که نشسته بود پرواز نمیکرد.
پادشاه اعلام کرد هرکس شاهین را درمان کند پاداش خوبی میگیرد.

...

کشاورزی موفق شد! پادشاه از او پرسید:
چگونه درمانش کردی؟
کشاورز گفت: شاخه ای که به آن وابسته شده بود را بریدم
و با کمی گریس چربش کردم و در کون شاهین بدبخت فرو کردم تا زین پس هرجا شاخه دید در جا بال بزند🔫😐😂

See More

پشت در توالت عمومی منتظر بودم پیره مرده
در بیاد خیلی طول کشید
داد زدم حاجی بسه دیگه
ملت رو الاف کردیا
قیچیش کن دیگه سنگ کلیه گرفتیم

...

گفت پسرم قیچی همرام نیست خودت بیا گازش بگیر قطع بشه

پیرمرد کثافت

تا خود خونه هی تف میکردم

See More
Posts

ﯾﮑﯽﺍﺯﺗﻔﺮﯾﺤﺎﺕ ﺳﺎﻟﻤﻢ ﺍﯾﻨﻪﮐﻪ ﻣﯿﺮﻡ ﺯﯾﺮﭘﺴﺖ دخترﺍﯾﯿﮑﻪ ﺩﻭﺳﺖپسر ﺩﺍﺭﻥ، ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﻢ: ﻭﺍﯼ ﻋﺰﯾﺰﻡ ﺧﯿﻠﯽ ﺭﻭﺯﺧﻮﺑﯽ ﺑﻮﺩ، ﻣﺮﺳﯽ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯽ!
ﺗﺎ دخترﻩ ﺑﺨﻮﺍﺩ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻨﺪﯾﻪ 4 ﺗﺎ ﻣﺸﺖ ﻭ ﻟﮕﺪ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﮐﺎﺕ ﮐﺮﺩﻥ !!!!
ﺩﮐﺘﺮﻡ ﺭﻓﺘﻢ ﮔﻔﺘﻦ ﺧﻮﺏ ﻧﻤﯿﺸﯽ😭

پسر خالم 4 سالشه ازش پرسیدم:
پوریا جون بنظر تو توی زندگی قیافه مهمتره یا پول یا عشق؟؟
.
.
....
.
.
.
.
.
.
.
برگشت گفت:
واسه تو که هیچکدومو نداری چه فرقی میکنه؟!؟!
.
.
الان دارم کتاب "مقابله با افسردگی حاد" اثر ماری کریستین رو میخونم تحت درمانم😔

See More

، یارو ﺗﻮ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺩﺍﺩ ﻣﯿﺰﺩﻩ : ﮔﻮﺭ ﭘﺪﺭ ﭘﺪﺭﺳﻮﺧﺘﻪ ﯼ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﺭﮊﯾﻤﺶ.
ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺶ ﻣﯿﮕﻦ : ﭼﺮﺍ ﺑﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻓﺤﺶ ﻣﯿﺪﯼ ؟؟؟؟؟
ﻣﯿﮕﻪ : ﮐﯽ ﺑﺎ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﻮﺩ؟! ﺍﺳﻢ ﺯﻧﻢ ﺩﻭﻟﺘﻪ, ﺭﮊﯾﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ, ﻏﺬﺍنمیپزه!

تو خیییییییییلی با کلاسی ...قبول👍
ولی من عادت دارم کلاسارو بپیچونم👉
صدا ...دوربین ....حرکت................
گمشووووووووووو
No Cp

ﻓﺮﻭﺭﺩﻳﻦ : ﺍﺩﺍﻣﺲ ﺧﺮﺳﻰ - ﻧﺘﺮﺱ ﻭ ﺭﺍﺣﺖ ﻭ ﺧﻮﺍﺳﺘﻨﻰ
- ﻛﻢ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﻭ ﺑﺪ ﺑﻴﻦ
ﺍﺭﺩﻳﺒﻬﺸﺖ : ﻟﻰ ﻟﻰ ﭘﻮﺕ - ﺭﻭﻳﺎﻳﻰ ﻭ ﺑﺎﺣﺎﻝ - ﺧﻮﺩ ﺷﻴﻔﺘﻪ
ﻭ ﺩﻣﺪﻣﻰ
ﺧﺮﺩﺍﺩ : ﺑﺎﺩﻭﻡ ﺯﻣﻴﻨﻰ - ﻣﻨﻄﻘﻰ ﻭ ﻣﻨﻀﺒﻂ - ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﻧﺎ...
ﭘﺬﻳﺮ ﻭ ﻳﻜﺪﻧﺪﻩ
ﺗﻴﺮ : ﺑﺴﺘﻨﻰ ﻗﻴﻔﻰ - ﻟﺬﺕ ﺑﺨﺶ ﻭ ﺣﺴﺎﺱ - ﺯﻭﺩ ﺭﻧﺞ ﻭ
ﻧﺎﺯﻙ ﻧﺎﺭﻧﺠﻰ
ﻣﺮﺩﺍﺩ : ﭘﺎﺳﺘﻴﻞ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﺍﻯ - ﻭﺳﻮﺳﻪ ﺍﻧﮕﻴﺰ ﻭ ﭘﺮ ﺍﻧﺮﮊﻯ -
ﭘﺮﺧﺎﺵ ﮔﺮ ﻭ ﺑﻰ ﺍﻋﺘﻨﺎ
ﺷﻬﺮﻳﻮﺭ : ﺍﺑﻨﺒﺎﺕ ﭼﻮﺑﻰ ﺑﻰ ﺷﻴﻠﻪ ﭘﻴﻠﻪ ﻭ ﺑﺎﻣﺤﺒﺖ - ﭘﺮ
ﺗﻮﻗﻊ ﻭ ﻛﻢ ﺗﻼﺵ
ﻣﻬﺮ : ﻣﺴﻘﻄﻰ - ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﻰ ﻭ ﺻﺎﻑ ﻭ ﺳﺎﺩﻩ - ﺳﺮ ﺩﺭ
ﮔﻢ ﻭ ﺧﻨﺜﻰ
ﺍﺑﺎﻥ : ﺍﻟﺒﺎﻟﻮ ﺧﺸﻚ - ﺩﻟﺮﺑﺎ ﻭ ﺟﺪﻯ -ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺟﻮ ﻭ ﺍﻳﺮﺍﺩﻯ
ﺍﺫﺭ : ﻛﺮﺍﻧﭽﻰ ﻓﻠﻔﻠﻰ - ﺟﺴﻮﺭ ﻭ ﻣﻘﺎﻭﻡ - ﺧﻮﺩ ﻣﺤﻮﺭ ﻭ
ﺑﻴﺨﻴﺎﻝ
ﺩﻯ : ﭘﺸﻤﻚ - ﺩﺳﺖ ﻧﻴﺎﻓﺘﻨﻰ ﻭ ﺭﺍﺳﺘﮕﻮ - ﭘﺮ ﺍﺩﻋﺎ ﻭ ﺧﻮﺩ
ﭘﺴﻨﺪ
ﺑﻬﻤﻦ : ﺑﺴﺘﻨﻰ ﺯﻣﺴﺘﻮﻧﻰ - ﺷﻴﻚ ﻭ ﺑﺎﻫـﻮﺵ - ﺭﻳﺎﺳﺖ ﻃﻠﺐ
ﻭ ﻛﻢ ﺣﺮﻑ
ﺍﺳﻔﻨﺪ : ﺷﻜﻼﺕ ﺗﻠﺦ - ﺩﺍﻧﺎ ﻭ ﺩﻟﺴﻮﺯ - ﮔﺮﻡ ﻭﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻲ
ﻭﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻰ

See More

برناﻣﻪ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ یک مهندس پروژه در آمریکا:
.1 ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﻣﯿﺸﻢ .
2 . ﺳﻮﺍﺭ ﻻﻣﺒﻮﺭﮔﯿﻨﯿﻢ ﻣﯿﺸﻢ .
3 . ﻣﯿﺮﻡ ﺳﺮ ﮐﺎﺭ
4 . ﻋﺼﺮ ﺑﺎ ﻋﺸﻘﻢ ﻣﯿﺮﻡ ﺑﯿﺮﻭﻥ...
.
.
ﻣﻨﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎﺭﺍ ﺭﻭ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﻭﻟﯽ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ :
2
3
4
1

نخند
بذار تو حال خودم باشم !

See More

طرف نوشته :
من کسی ام که با هر نفسم 10 نفر میمیرند!
براش نوشتم :
خب چرا مسواک نمیزنی ؟؟
بیشعور بلاکم کرد!

بچه که بودیم وقتی یه نفر میگفت “عزیزم” سریع میگفتیم برات پشکل بریزم؟بعدشم هار هار میخندیدیم غافل از اینکه…..رسما خودمون رو به بُز تشبیه کردیم!یه همچین بچه های داغونی بودیم

همین ﺭﻭﺯﺍست ﮐﻪ ﺭﻭﯼ ﻣﻮﺩم ها مثل قوطی سیگارا ﻋﮑﺲ ﻣﺜﺎﻧﻪ ﯾﻪ ﺁﺩﻡ ﺳﺎﻟﻢ ﺭﻭ ﮐﻨﺎﺭ ﻋﮑﺲ ﻣﺜﺎﻧﻪ ﯾﻪ ﻣﻌﺘﺎﺩ ﺍﯾﻨﺘﺮنتی بذارن و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﻦ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻠﺖ ﻫﺸﺪﺍﺭ ﺑﺪﻥ!!!!

ﺧﺪﺍﯾﯿﺶ ﺩﺳﺘﺸﻮﯾﯽ ﺩﺍﺭﯾﺪ ﺑﺮﯾﺪ ﻧﺬﺍﺭﯾﺪ ﺑﻤﻮﻧﻪ ....

اینایی که هر جا میرن
می گن «میخوام چاق بشم نمی تونم»

اینا نمی خوان چاق بشن ، فقط میخوان چاقا رو بسوزونن !

...

کصافطای لاغر

See More

آخر وقت بود ، میخواستم برم خونه،یکی از خانومای همکارم اس ام اس داد"منو میگیرین " ؟؟ منم جواب دادم" آره، فقط من زن دارم، با این مساله کنار میای"؟ جواب داد" آقای محترم، من ماشینم خراب شده میخواستم کمک کنید، شارژم کمه ، گفتم شما منو بگیرین.....
الان 5 روزه از خجالت نمیرم سر کار....!!!😳😳😳

خدا لعنت کنه این کسایی رو که این پستای کمبود شوهرو میذارن ، آدم اینجوری قاطی میکنه!!!😉

اینایی که به الهه میگن الى!
به ابراهیم میگن ابى!
به کامران میگن کامی!
به نازنین میگن نازى!
به آزاده میگن آزى!...
و کلاً تنبلیشون میاد یه اسمُ کامل بگن!
از همینجا آرزومندیم که:
همسرى خوب و زیبا و پاکدامن به نام : “گوهر”
نصیبشون بشه )

See More

ﺩﺍﻧﺸﻨﻤﺪﺍﻥ ﻣﺘﻌﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻐﺰ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻭ
ﺍﺗﻨﻬﺎﯼ ﮐﻤﻼﺕ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﮑﯿﻨﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﯿﻤﻨﻪ ﮐﻪ شما ﺍﻻﻥ 6 ﺗﺎ
ﮐﻠﻤﻪ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺭﻭ ﺩﺭﺳﺖ ﺧﻮﻧﺪين !!!!!!!!!!!!!!!!

پیرزن دوچرخه سوار در ایران

Image may contain: one or more people and outdoor