Posts

ช่วงนี้อยู่ในช่องของการปรับปรุงรายการให้ดีขึ้น หากท่านใดมีคำแนะนำเชิญแนะนำเข้ามาได้นะครับ เพราะเรามีการถ่ายทอดทางวิทยุชุมชนไปทั่้วประเทศ ครับ