BUSINESS INFO
Business Details
Parking
Parking Lot parking
CONTACT INFO
Call 02-4210119
ราชวินิตบางแคปานขำ (รนป.)
categories
STORY
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ เป็นโรงเรียนสหศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โดยเป็น 1 ใน 7 โรงเรียนที่มีคำว่า ราชวินิต เป็นชื่อของโรงเรียน โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ เคยอยู่ในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรุงเทพมหานคร เขต 3 ปัจจุบันอยู่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
โรงเรียนบางแคปานขำวิทยา ตั้งขึ้นเมื่อ วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2522 ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธ...ิการ สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา ซึ่งได้รับบริจาคที่ดินจาก “คุณวิมล ปานขำ“ ที่มีความประสงค์ให้ลูกหลานของประชาชนในหมู่บ้านเศรษฐกิจ ได้มีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาต่อจากระดับประถมศึกษา ทั้งนี้ขอให้โรงเรียนที่ตั้งขึ้นมามีคำว่า “ปานขำ” อยู่ในชื่อของโรงเรียนด้วย ต่อมา วันที่ 15 เมษายน 2536 ได้รับพระราชทานอนุญาตตามหนังสือ ที่ รล 003/ 5102 จากสำนักเลขาธิการ พระบรมมหาราชวัง ให้เปลี่ยนมาใช้ชื่อโรงเรียนว่า โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ[2]
ปี พ.ศ. 2522 เปิดรับสมัครนักเรียนเป็นปีแรก โดยรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 3 ห้อง อาศัยที่เรียนจากโรงเรียนวัดม่วง เขตหนองแขม (เขตบางแคในปัจจุบัน) กทม. และได้รับความอนุเคราะห์ทางด้านอุปกรณ์การเรียน การรับสมัครและการเรียนการสอน จากโรงเรียนปัญญาวรคุณ
ปี พ.ศ. 2523 โรงเรียนบางแคปานขำวิทยา ได้ย้ายมาอยู่ที่แขวงบางแคเหนือ เขตภาษีเจริญ (เขตบางแคในปัจจุบัน) กทม.
ปี พ.ศ. 2526 ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่นของกรมสามัญศึกษา (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปัจจุบัน)
ปี พ.ศ. 2536 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชานุญาต เปลี่ยนชื่อให้เป็น โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ

ตราสัญลักษณ์
เป็นรูปพระมหาพิชัยมงกุฎเปล่งรัศมี มีเลขลำดับรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบันอยู่ภายใน ใต้พระมหาพิชัยมงกุฎเป็นอักษรย่อของโรงเรียน ร.น.ป. ด้านล่างรองรับด้วยโบว์ ภายในมีภาษาบาลีว่า คุณวา จตฺตโน คุณํ
อักษรย่อโรงเรียน
ร.น.ป.
คติธรรมประจำโรงเรียน
คุณวา จตฺตโน คุณํ (ผู้มีความดี จงรักษาความดีของตนไว้)
ปรัชญาของโรงเรียน
อุดมวิชา ศรัทธาคุณธรรม กิจกรรมเสริมส่ง
คำขวัญของโรงเรียน
รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
พระพุทธรูปประจำโรงเรียน
พระพุทธธรรมวโรภาสสถิตราชวินิต
ต้นไม้ประจำโรงเรียน
ต้นพระศรีมหาโพธิ์
สีประจำโรงเรียน
สีเขียว - เหลือง
See More