Photos
Posts

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ที่อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต นางอัญชลี วานิช เทพบุตรประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดภูเก็ตและสมาชิกสตรีภูเก็ต พร้อมด้วยนางนฤดี เกตุพันธุ์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต นายกิตติกร ประทีป ณ ถลาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดภูเก็ตและคณะที่ปรึกษา คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอทั้ง 3 อำเภอของจังหวัดภูเก็ต/และพุทธศาสนิกชนจังหวัดภูเก็ตได้ร่วมกันอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 1 ไตร จากก...องพระราชพิธีสำนักพระราชวัง มาประดิษฐานที่อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ
ทั้งนี้ในวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2559 จะจัดพิธีสมโภชองพระกฐิน โดยคณะเจ้าภาพจะจัดให้มีขบวนอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน จากอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ (หลังใหม่) ท่าอากาศยานภูเก็ต ไปยังวัดมงคลวราราม (วัดในยาง) ตั้งแต่เวลา 17.00 น. และจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในวันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2559 เวลา 10.09 น. จึงขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเกียรติอนุโมทนาในกุศลครั้งนี้ และขอความร่วมมือแต่งกายด้วยเครื่องแบบปกติขาว ชุดพื้นเมือง หรือชุดสุภาพ

See More
Posts

วันออกพรรษา พ.ศ.2559 ตรงกับ วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2559 / วันอาทิตย์ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีวอก

วันออกพรรษา : ถือเป็นโอกาสอันดีที่พุทธศาสนิกชนจะเข้าวัดเพื่อบำเพ็ญกุศลแก่พระสงฆ์ที่ตั้งใจจำพรรษาและตั้งใจปฏิบัติธรรมมาตลอดจนครบไตรมาสพรรษากาลในวันออกพรรษา และวันถัดจากวันออกพรรษา 1 วัน ก็ได้มีการทำบุญตักบาตรครั้งใหญ่ เรียกว่า ตักบาตรเทโว หรือ ตักบาตรเทโวโรหณะ เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในพุทธประวัติ นอกจากนี้ ช่วงเวลาออกพรรษายังถือเป็นเวลากฐินกาลตามพระวินัยปิฎกเถรวาท เ...ป็นช่วงเวลาที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยจะเข้าร่วมบำเพ็ญกุศลเนื่องในงานกฐินประจำปีในวัดต่าง ๆ ด้วย โดยถือว่าเป็นงานบำเพ็ญกุศลที่ได้บุญกุศลมาก

สลากภัต (บาลี: สลากภตฺต) เป็นศัพท์ในพระวินัยปิฎก เป็นชื่อเรียกวิธีถวายทานแก่พระสงฆ์วิธีหนึ่ง โดยการจับสลากเพื่อแจกภัตตาหารหรือปัจจัยวัตถุที่ได้รับจากผู้ศรัทธาถวาย เพื่ออนุเคราะห์แก่ผู้ศรัทธาที่มีปัจจัยวัตถุจำกัดและไม่สามารถถวายแก่พระสงฆ์ทั้งหมดได้

โดยสลากภัตนับเนื่องในสังฆทานที่มีอานิสงส์มาก เพราะถือว่าแม้จะตั้งสลากถวายกับพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งที่จับสลากได้ ย่อมเท่ากับถวายกับพระสงฆ์ทั้งหมด เพราะสลากที่จับนั้นพระสงฆ์ทุกรูปในอารามนั้นมีสิทธิ์ได้ นอกจากนั้นสลากภัตยังเป็นหลักการในพระวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงวางไว้เพื่อสร้างจิตสำนึกความเท่าเทียมกันและสร้างความเป็นอันหนึ่งเดียวกันแก่คณะสงฆ์

See More

วันเข้าพรรษา ฤดูแห่งน้ำ เวลาแห่งบุญ

Image may contain: indoor

20 กรกฎาคม 2559 คือวันสำคัญทางพุทธศาสนานั่นก็คือ "วันเข้าพรรษา" ซึ่งเป็นวันที่พระสงฆ์เถรวาทจะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง ตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้ โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น หรือที่เรียกติดปากกันโดยทั่วไปว่า "จำพรรษา" นั่นเอง

ประวัติวันเข้าพรรษา

"เข้าพรรษา" แปลว่า "พักฝน" หมายถึง พระภิกษุสงฆ์ต้องอยู่ประจำ ณ วัดใดวัดหนึ่งระหว่างฤดูฝน โดยเหตุที่พระภิกษุในสมัยพุทธกาล มีหน้าที่จะต้องจาริกโปรดสัตว์ และเผยแผ่พระธ...

Continue Reading
Image may contain: night
Image may contain: candles

วันอาสาฬหบูชา 2559 ตรงกับวันอังคารที่ 19 กรกฎาคม โดยวันอาสาฬหบูชา คือวันที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงธรรมเทศนา หรือหลักธรรมที่ทรงตรัสรู้เป็นครั้งแรก

สำหรับพุทธศาสนิกชนทุกคน คงทราบกันดีว่า ทุกวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี จะตรงกับวันสำคัญทางพุทธศาสนาอีกหนึ่งวัน นั่นคือ "วันอาสาฬหบูชา" ซึ่งในปี 2559 วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันอังคารที่ 19 กรกฎาคม (ขึ้น 15 คํ่า เดือน 8) แต่หลายท่านอาจจะยังไม่ทราบความเป็นมาเกี่ยวกับวันอาสาฬหบูชาเท่าใดนัก ดังนั้นวันนี้เรามีประวัติวันอาสาฬหบูช...

Continue Reading
Image may contain: 1 person, text

สวัสดีวันเสาร์
ตราบใดที่เรายังคง "กำ" ไม่ยอม "ปล่อย" ตราบนั้น อายุของความทุกข์ก็จะยังคงยืดเยื้อยาวนานออกไป ปล่อยลงปลงได้กันเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น ความทุกข์จะหมดอายุขัย...

แอดมิน:TT

Image may contain: 1 person, smiling

วันวิสาขบูชา หรือ วิศาขบูชา เป็น "วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาสากล" ของชาวพุทธทุกนิกายทั่วโลก, วันหยุดราชการ ในหลายประเทศ และ วันสำคัญของโลก ตามมติเอกฉันท์ของที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ เพราะเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนา 3 เหตุการณ์ด้วยกัน คือ เป็นวันคล้ายวันประสูติ, ตรัสรู้ และปรินิพพาน แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

โดยทั้งสามเหตุการณ์นั้นได้เกิดตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือในวันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขมาส (ต่างปีกัน) ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 20 พฤษภาคม...

Continue Reading

ความพอดีของคนเราอยู่ตรงไหน


... คนเราทุกคนเกิดมาต้องดิ้นรนเสาะแสวงหาความพอดีให้กับตัวเองตลอดเวลา แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จในแต่ละชีวิต ขาดไปบ้าง เกินไปบ้าง พยายามเสาะแสวงหาไปตลอดชีวิต และก้อไม่มีใครพบความพอดีให้กับตนเองได้ง่าย ๆ หรือไม่เคยพบเคยเห็นเคยรู้มาก่อนตลอดชีวิตของตนเองว่าความพอดีของตนเองที่ตนเองต้องการนั้นมันอยู่ที่ไหน บางครั้งก็พบอยู่บ้างแต่ก็เป็นความพอดีชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้น ไม่จีรังยั่งยืนตามที่คนเราต้องการและก็ไม่เข้าใจว่าความพอดีที่เราได้ม...

Continue Reading
Landmark & Historical PlaceBan Nai Yang, Thailand
17,703 people checked in here

วันวิสาขบูชา 2558 ประวัติวันวิสาขบูชา

วันวิสาขบูชา 2558 วันนี้เรามี ประวัติวันวิสาขบูชา ความสําคัญวันวิสาขบูชาและการปฏิบัติตนในวันวิสาขบูชามาฝาก

วันวิสาขบูชา 2558 ตรงกับวันที่ 1 มิถุนายน ซึ่งปกติวันวิสาขบูชา ตรงกับขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 แต่ปีนี้เป็นปีอธิกมาส คือ มีเดือน 8 สองหนก็เลื่อนเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7 นั่นเอง และเชื่อว่าทุกคนรู้จักชื่อวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอย่างวันวิสาขบูชากันดีอยู่แล้ว แต่จะมีสักกี่คนที่ทราบความเป็นมา และความสำคัญของ วันวิสาขบูชา ถ้างั้นอ...

Continue Reading
Image may contain: indoor