Photos
Posts

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเปือย เพื่อให้กำลังใจแก่ครูและนักเรียนในการจัดการศึกษา >>> เวลา ๑๕.๓๐ น.วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเปือย กลุ่มเมืองพระธาตุเรืองรอง ตำบลคูซอด อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อให้กำลังใจแก่คณะครู นักเรียนในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การพัฒนาและเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น ขอขอบคุณคณะครู นักเรียนที่ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเวาะ เพื่อให้กำลังใจแก่ครูและนักเรียนในการจัดการศึกษา >>> เวลา ๑๔.๐๐ น. วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเวาะ กลุ่มเมืองพระธาตุเรืองรอง ตำบลคูซอด อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อให้กำลังใจแก่คณะครู นักเรียนพร้อมทั้งมอบนโยบาย จุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การพัฒนาและเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น รวมทั้งการเตรียมความพร้อมในการสอบ NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ขอขอบคุณนายสนอง วิเศษสังข์ ผอ.โรงเรียนบ้านเวาะ และคณะครู นักเรียนที่ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน

Posts

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการที่ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ >>> เวลา ๑๑.๐๐ น.วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ นางสาวรุ้งทิพย์ เมืองโคตร นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนายประยูร ทองมาก นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ นางสาวชุติมา ศรีสันติเวศน์ ...นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มาตรวจราชการที่จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในส่วนของงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ และสถานศึกษาในสังกัด โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายสุเทพ ศรบุญทอง นายโชติ บุญทน นายชาณุวัติ ศรเพชร รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ นายกษิดิศ ช่วงไธสง ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางศศินันท์ พรมประเสริฐ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นายอนันต์ ถมทองทวี นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ เข้าร่วมประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานพร้อมจัดเตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อรับการตรวจสอบสำหรับคณะกรรมการตรวจติดตามฯ

See More

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต๑ เป็นประธานในพิธีเปิดสนามเด็กเล่น BBL ร.ร.อนุบาลยางชุมน้อย
>>> เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ที่โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดสนามเด็กเล่นตามหลักพัฒนาสมอง(BBL) “เล่นตามรอยพระยุคลบาท” โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย ซึ่งได้รับการคัดเลือกจาก สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ให้เป็นโรงเรียนเครือข่ายต้นแบบสนามเด็กเล่นตามหลักพัฒนาสมอง(BBL...) “เล่นตามรอยพระยุคลบาท”โดยทางโรงเรียนได้ดำเนินการจัดทำสนามประกอบด้วยฐานจำนวนทั้งสิ้น ๒๐ ฐาน ประกอบด้วย ฐานบันไดลิง ฐานบันไดเชือก ฐานปีนปุ่ม ฐานคานทรงตัว ฐานไต่ต่างระดับ ฐานกระดานลื่น ฐานลานเล่านิทาน ฐานสระหัดเด็กน้อย ฐานห้องสมุดลิง ฐานวารีแปลงร่าง ฐานวิศวกรน้อย ฐานมุมธรรมชาติ ฐานชิงช้า ฐานทรายสร้างสรรค์ ฐานแปลงผักปลอดสารพิษ ฐานซอกซอนใยแมงมุม ฐานเจ็ดสะพานเคอนิกส์เบิร์ค ฐานจับ ตัก ตวง เท ฐานนักโบราณคดีน้อย และฐานไหลไปไหนนะ(ฤกษ์ดีน้ำไหลริน) ในการดำเนินการจัดทำสนามเด็กเล่นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กทุกคนได้เล่นได้สนุกสนานตามฐานกิจกรรมต่างๆทำให้เด็กๆเกิดความสุขเกิดจินตนาการจากการเล่นเด็กจะเกิดการเรียนรู้และเมื่อเกิดความสำเร็จจะทำให้เกิดความพึงพอใจ มีความสุข ภาคภูมิใจและอยากที่จะเล่นซ้ำ ซึ่งคือวงจรมหัศจรรย์ของการเรียนรู้ สำหรับโรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล๒ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียนจำนวน ๗๙๘ คน ข้าราชการครู ๓๙ คน มีนายสรวิทย์ นามวงษ์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ในพิธีเปิดสนามเด็กเล่นมีนายนวลใจ บุษบงก์ นายกเทศมนตรีตำบลยางชุมน้อย นายเยี่ยม ธรรมบุตร ผอ.โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม นายชาติชาย นามวงศ์ ผอ.โรงเรียนบ้านโนนคูณ ประธานกลุ่มCEOยางชุมน้อย นายเสริมพงษ์ บุษบงก์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ นายสถิตย์ สีหะวงษ์ อดีตศึกษานิเทศก์ นายกฤษณา โมคศิริ ศิลปินจิตอาสา(ศิษย์เก่าโรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย) นายสมโภชน์ หลักฐาน ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ นายทองคำ จันทร์โสภา นางพิมพ์ฐิศา ศีลาสาร นางนลินี บุษบงก์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มCEOยางชุมน้อย คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดสนามเด็กเล่นตามหลักพัฒนาสมอง(BBL)พร้อมทั้งได้ขึ้นชมยังฐานต่างๆในครั้งนี้

See More

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลซำ จัดเข้าค่ายวิชาการนักเรียนเพื่อเตรียมการทดสอบ NT
>>> วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ที่ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ อบต.ซำ อ.เมืองศรีสะเกษ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมนักเรียนตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบ NT ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ซึ่งมีนักเรียนจาก ร.ร.บ้านหนองแคน(คุรุราษฎร์สามัคคี) ร.ร.บ้านซำโพธิ์ ร.ร.บ้านแทงวิทยา ร.ร.บ้านหนอ...งแข้หนองหว้าป่าสะแบง และร.ร.บ้านหนองสาดโนนเจริญ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๕๓ คน เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(Nation Test : NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ซึ่งจะทดสอบในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก อบต.ซำ จำนวน ๒๘๐,๐๐๐ บาท สำหรับวิทยากรให้ความรู้ประกอบด้วย นายเสรี กาหลง นางกรรณิกา ขุขันธิน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ และคณะครูในกลุ่มครือข่ายฯร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้โดยมีนายไพบูลย์ บุตรมี ผอ.โรงเรียนบ้านหนองแคน(คุรุราษฎร์สามัคคี)ในนามตัวแทนครอบครัวตำบลซำ ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลซำ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดค่ายกิจกรรมในครั้งนี้ และมีนายรณรงค์ หนองคู ปลัด อบต.ซำ ในนามผู้แทนนางสาววราลักษณ์ จำปาขีด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซำ นายธนวัฒน์ ประจักจิต กำนันตำบลซำ นายหนูชิต รจนัย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๙ นายอุดม โพธิ์ชัย ผอ.โรงเรียนบ้านแทงวิทยา ในนามประธานกลุ่ม CEO เมืองสวนสมเด็จ นางวันดี พรหมมา ผอ.โรงเรียนบ้านซำโพธิ์ นางราชมาลี ต้อนรับ ผอ.โรงเรียนบ้านหนองแข้หนองหว้าป่าสะแบง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษากลุ่ม CEO เมืองสวนสมเด็จ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียนในครั้งนี้

See More

การแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.ประจำปีการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศุนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี
>>> ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรม...และความคิดสร้างสรรค์ สู่การพัฒนาชุมชน”ระหว่างวันที่ 11 – 13 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต และสถานศึกษาใน จ.ปทุมธานี และจ.นนทบุรี สพฐ. โดย นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในนามของคณะกรรมการจัดงานกล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการ วิชาชีพ ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ มีทักษะในระดับคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถนำไปใช้ประเมินค่า พร้อมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งใน และนอกห้องเรียน ที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ สู่การพัฒนาชุมชน” รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลเพื่อก้าวเข้าสู่ Thailand 4.0 ตามนโยบายรัฐบาล ส่วนการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.นั้น เป็นการแข่งขันของนักเรียนทั้ง 4 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ขยายโอกาส) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ.ได้กำหนดให้ผู้เข้าแข่งขันจะต้องสร้างประกอบเครื่องบินด้วยตนเองทุกทีม การประกอบเครื่องบินจะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกฝนประสบการณ์ ทำให้นักเรียนมีทักษะ ความรู้ ความชำนาญ และได้รับประสบการณ์ตรงจากการประกอบเครื่องบิน กิจกรรมการแข่งขันได้แก่ เครื่องร่อนแบบเดินตาม ระดับชั้น ป.1-3 ,เครื่องร่อน และเครื่องบินพลังยาง ซึ่งจัดการแข่งขัน วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารยิมเนเซียม 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

See More

การแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.ประจำปีการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศุนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี
>>> ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรม...และความคิดสร้างสรรค์ สู่การพัฒนาชุมชน” ระหว่างวันที่ 11 – 13 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต และสถานศึกษาใน จ.ปทุมธานี และจ.นนทบุรี สพฐ. โดย นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในนามของคณะกรรมการจัดงานกล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการ วิชาชีพ ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ มีทักษะในระดับคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถนำไปใช้ประเมินค่า พร้อมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งใน และนอกห้องเรียน ที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ สู่การพัฒนาชุมชน” รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลเพื่อก้าวเข้าสู่ Thailand 4.0 ตามนโยบายรัฐบาล ส่วนการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. นั้น เป็นการแข่งขันของนักเรียนทั้ง 4 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ขยายโอกาส) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ.ได้กำหนดให้ผู้เข้าแข่งขันจะต้องสร้างประกอบเครื่องบินด้วยตนเองทุกทีม การประกอบเครื่องบินจะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกฝนประสบการณ์ ทำให้นักเรียนมีทักษะ ความรู้ ความชำนาญ และได้รับประสบการณ์ตรงจากการประกอบเครื่องบิน กิจกรรมการแข่งขันได้แก่ เครื่องร่อนแบบเดินตาม ระดับชั้น ป.1-3 ,เครื่องร่อน และเครื่องบินพลังยาง ซึ่งจัดการแข่งขัน วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารยิมเนเซียม 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

See More

การแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.ประจำปีการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศุนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี
>>> ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรม...และความคิดสร้างสรรค์ สู่การพัฒนาชุมชน” ระหว่างวันที่ 11 – 13 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต และสถานศึกษาใน จ.ปทุมธานี และจ.นนทบุรี สพฐ. โดย นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในนามของคณะกรรมการจัดงาน กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการ วิชาชีพ ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ มีทักษะในระดับคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถนำไปใช้ประเมินค่า พร้อมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งใน และนอกห้องเรียน ที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ สู่การพัฒนาชุมชน” รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลเพื่อก้าวเข้าสู่ Thailand 4.0 ตามนโยบายรัฐบาล ส่วนการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. นั้น เป็นการแข่งขันของนักเรียนทั้ง 4 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ขยายโอกาส) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ.ได้กำหนดให้ผู้เข้าแข่งขันจะต้องสร้างประกอบเครื่องบินด้วยตนเองทุกทีม การประกอบเครื่องบินจะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกฝนประสบการณ์ ทำให้นักเรียนมีทักษะ ความรู้ ความชำนาญ และได้รับประสบการณ์ตรงจากการประกอบเครื่องบิน กิจกรรมการแข่งขันได้แก่ เครื่องร่อนแบบเดินตาม ระดับชั้น ป.1-3 ,เครื่องร่อน และเครื่องบินพลังยาง ซึ่งจัดการแข่งขัน วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารยิมเนเซียม 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

See More

การแข่งขันทักษะลูกเสือ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
>>> วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ที่สนามโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต จ.ปทุมธานี ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ เยี่ยมให้กำลังใจคณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านสบาย อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ ที่เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยมีนายวัฒนะ ทองสุ ผอ.โรงเรียนบ้านสบาย และคณะให้การต้อนรับ ซึ่งผลการแข่งขันได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ ระดับประเทศ

สพฐ.จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ ๑๑-๑๓ ก.พ.๒๕๖๑ >>> วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ที่ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระ...ดับชาติ ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ภายใต้แนวคิด“ นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์สู่การพัฒนาชุมชน” โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในนามคณะกรรมการจัดงานฯกล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการ วิชาชีพ ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ มีทักษะในระดับคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถนำไปใช้ประเมินค่า พร้อมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน ที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลเพื่อก้าวเข้าสู่ Thailand ๔.๐ ตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งการจัดงานได้ดำเนินการจัดต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๕๕ นับเป็นเวลา ๑๐๕ ปี โดยกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้จัดงาน และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับโอนภารกิจให้จัดงานนี้ขึ้นในครั้งที่ ๕๗ ปีการศึกษา ๒๕๕๐ จวบจนปัจจุบันเป็นครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ซึ่งกำหนดจัดงานขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ที่ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต และสถานศึกษาในจังหวัดปทุมธานี โดยการนำนักเรียน ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองลำดับที่ ๑-๓ จากการแข่งขันในระดับภาคทั้ง ๔ ภูมิภาค มานำเสนอและแข่งขันทักษะฝีมือใน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ๑ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รวมแล้วมากกว่า ๖๐๐ กิจกรรม ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี โดยการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในครั้งนี้ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นำนักเรียนในสังกัดที่เป็นตัวแทนในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน ๒๔ กิจกรรมไปเข้าร่วมประกวดแข่งขันฯ และโรงเรียนบ้านเทิน ได้นำอาหาร“ทุ่งเทินบะหมี่เกี๊ยว”ไปจำหน่ายพร้อมทั้งการสาธิตกระบวนการผลิตในงานระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

See More

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ประชุมมอบนโยบายให้กับข้าราชการครูกลุ่มCEOเมืองสวนสมเด็จ >>> วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ ศรีสะเกษ อ.เมืองศรีสะเกษ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายแก่ข้าราชการครูในกลุ่มCEOเมืองสวนสมเด็จ เพื่อให้ข้าราชการครูได้รับทราบแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อสร้างความเข้าใจในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ...รวมทั้งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อเสนอแนะและรับทราบปัญหาของคณะครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มฯ ซึ่งมีผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนจาก ๑๖ โรงเรียนเข้าร่วมประชุมรวมจำนวนทั้งสิ้น ๑๒๐ คน โดยมีนายอุดม โพธิ์ชัย ผอ.โรงเรียนบ้านแทงวิทยา ในนามประธานคณะกรรมการกลุ่มฯ กล่าวรายงานสรุปผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนภายในกลุ่มCEOเมืองสวนสมเด็จ

See More
Boonchuay Rodniam added 81 new photos to the album: ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ร.ร.บ้านหัววัวหนองนารี — with สมโภชน์ หลักฐาน and 2 others.

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ร.ร.บ้านหัววัวหนองนารี
เมื่อเวลา ๑๓.๓๐ น.วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษ...าประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ประธานศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ เพื่อเป็นกำลังใจและแจ้งให้ทุกสนามสอบปฏิบัติตามนโยบายแนวทางในการดำเนินงานให้เป็นมาตรฐานตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กำหนด ซึ่งว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ กล่าวว่า สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) ได้จัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ เพื่อนำผลการสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนและสามารถนำผลการสอบของนักเรียนแต่ละคนไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆให้สอดคล้องต่อความสนใจ ความต้องการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของนักเรียนต่อไปในอนาคต รวมทั้งเพื่อนำไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนในระดับชาติ ในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ได้กำชับให้คณะกรรมการประจำสนามสอบได้ดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามตารางสอบที่กำหนดและกำกับการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความบริสุทธิ์ยุติธรรม โปร่งใส มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ รวมทั้งรักษาเอกสารความลับของทางราชการอย่างเคร่งครัดต่อไปด้วย โดยมีนายพัฒนศักดิ์ บางใบ ผอ.โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี และคณะผู้บริหารสถานศึกษาที่มาเป็นคณะกรรมการประจำศูนย์สอบร่วมให้การต้อนรับ

See More
Boonchuay Rodniam added 38 new photos — with Giftzy Natrada and 7 others.

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ร.ร.อนุบาลกันทรารมย์
>>> เมื่อเวลา ๑๑.๐๐ น.วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึ...กษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ประธานศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ เพื่อเป็นกำลังใจและแจ้งให้ทุกสนามสอบปฏิบัติตามนโยบายแนวทางในการดำเนินงานให้เป็นมาตรฐานตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กำหนด ซึ่งว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ กล่าวว่า สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน)ได้จัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ เพื่อนำผลการสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนและสามารถนำผลการสอบของนักเรียนแต่ละคนไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆให้สอดคล้องต่อความสนใจ ความต้องการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของนักเรียนต่อไปในอนาคต รวมทั้งเพื่อนำไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนในระดับชาติ ในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ได้กำชับให้คณะกรรมการประจำสนามสอบได้ดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามตารางสอบที่กำหนดและกำกับการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความบริสุทธิ์ยุติธรรม โปร่งใส มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ รวมทั้งรักษาเอกสารความลับของทางราชการอย่างเคร่งครัดต่อไปด้วย โดยมีนายสุรชาติ ทอนศรี ผอ.โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ และคณะผู้บริหารสถานศึกษาที่มาเป็นคณะกรรมการประจำศูนย์สอบร่วมให้การต้อนรับ

See More
Boonchuay Rodniam added 58 new photos to the album: ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ ๒๙ศรีสะเกษ — with Ton Taweesak and Komsi Sommoot.

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ ๒๙ศรีสะเกษ
เมื่อเวลา ๑๐.๒๐ น.วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้น...ที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ประธานศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ ศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ เพื่อเป็นกำลังใจและแจ้งให้ทุกสนามสอบปฏิบัติตามนโยบายแนวทางในการดำเนินงานให้เป็นมาตรฐานตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กำหนด ซึ่งว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ กล่าวว่า สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) ได้จัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ เพื่อนำผลการสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนและสามารถนำผลการสอบของนักเรียนแต่ละคนไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆให้สอดคล้องต่อความสนใจ ความต้องการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของนักเรียนต่อไปในอนาคต รวมทั้งเพื่อนำไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนในระดับชาติ ในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ได้กำชับให้คณะกรรมการประจำสนามสอบได้ดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามตารางสอบที่กำหนดและกำกับการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความบริสุทธิ์ยุติธรรม โปร่งใส มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ รวมทั้งรักษาเอกสารความลับของทางราชการอย่างเคร่งครัดต่อไปด้วย โดยมีนายกุลชาติ ชลเทพ ผอ.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๒๙ และคณะผู้บริหารสถานศึกษาที่มาเป็นคณะกรรมการประจำศูนย์สอบร่วมให้การต้อนรับ

See More
Boonchuay Rodniam added 48 new photos to the album: ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ร.ร.บ้านดวนใหญ่ — with นาวินท์ ดวนใหญ่ and 2 others.

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ร.ร.บ้านดวนใหญ่
>>> เมื่อเวลา ๑๔.๐๐ น.วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปร...ะถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ประธานศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ เพื่อเป็นกำลังใจและแจ้งให้ทุกสนามสอบปฏิบัติตามนโยบายแนวทางในการดำเนินงานให้เป็นมาตรฐานตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กำหนด ซึ่งว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ กล่าวว่า สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) ได้จัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ เพื่อนำผลการสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนและสามารถนำผลการสอบของนักเรียนแต่ละคนไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆให้สอดคล้องต่อความสนใจ ความต้องการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของนักเรียนต่อไปในอนาคต รวมทั้งเพื่อนำไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนในระดับชาติ ในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ได้กำชับให้คณะกรรมการประจำสนามสอบได้ดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามตารางสอบที่กำหนดและกำกับการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความบริสุทธิ์ยุติธรรม โปร่งใส มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ รวมทั้งรักษาเอกสารความลับของทางราชการอย่างเคร่งครัดต่อไปด้วย โดยมีนายนาวินท์ ดวนใหญ่ ผอ.โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) และคณะผู้บริหารสถานศึกษาที่มาเป็นคณะกรรมการประจำศูนย์สอบร่วมให้การต้อนรับ

See More
Boonchuay Rodniam added 55 new photos to the album: ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ร.ร.อนุบาลพยุห์ — with Ton Taweesak.

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ร.ร.อนุบาลพยุห์
>>> เมื่อเวลา ๑๓.๐๐ น.วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปร...ะถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ประธานศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่โรงเรียนอนุบาลพยุห์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ เพื่อเป็นกำลังใจและแจ้งให้ทุกสนามสอบปฏิบัติตามนโยบายแนวทางในการดำเนินงานให้เป็นมาตรฐานตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กำหนด ซึ่งว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ กล่าวว่า สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) ได้จัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ เพื่อนำผลการสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนและสามารถนำผลการสอบของนักเรียนแต่ละคนไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆให้สอดคล้องต่อความสนใจ ความต้องการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของนักเรียนต่อไปในอนาคต รวมทั้งเพื่อนำไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนในระดับชาติ ในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ได้กำชับให้คณะกรรมการประจำสนามสอบได้ดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามตารางสอบที่กำหนดและกำกับการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความบริสุทธิ์ยุติธรรม โปร่งใส มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ รวมทั้งรักษาเอกสารความลับของทางราชการอย่างเคร่งครัดต่อไปด้วย โดยมีนายทองไข พรหมประดิษฐ์ ผอ.โรงเรียนอนุบาลพยุห์ และคณะผู้บริหารสถานศึกษาที่มาเป็นคณะกรรมการประจำศูนย์สอบร่วมให้การต้อนรับ

See More
Boonchuay Rodniam added 34 new photos — with Surapol Plumechingchai and Ton Taweesak.

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ร.ร.บ้านเปือยประชาสามัคคี
>>> เมื่อเวลา ๑๓.๐๐ น.วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่...การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ประธานศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่โรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ เพื่อเป็นกำลังใจและแจ้งให้ทุกสนามสอบปฏิบัติตามนโยบายแนวทางในการดำเนินงานให้เป็นมาตรฐานตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กำหนด ซึ่งว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ กล่าวว่า สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) ได้จัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ เพื่อนำผลการสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนและสามารถนำผลการสอบของนักเรียนแต่ละคนไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆให้สอดคล้องต่อความสนใจ ความต้องการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของนักเรียนต่อไปในอนาคต รวมทั้งเพื่อนำไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนในระดับชาติ ในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ได้กำชับให้คณะกรรมการประจำสนามสอบได้ดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามตารางสอบที่กำหนดและกำกับการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความบริสุทธิ์ยุติธรรม โปร่งใส มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ รวมทั้งรักษาเอกสารความลับของทางราชการอย่างเคร่งครัดต่อไปด้วย โดยมีนายสมยศ สงโสด ผอ.โรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี และคณะผู้บริหารสถานศึกษาที่มาเป็นคณะกรรมการประจำศูนย์สอบร่วมให้การต้อนรับ

See More