Videos
VTR - สำมะโนอุตสาหกรรม 2560
5
Photos
Posts

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 น.
นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดสระบุรี เพื่อมอบทุนการศึกษา เบี้ยยังชีพผู้พิการ ผู้มีรายได้น้อย และมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่ประชาชน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และนายไพบูลย์ หนิมสุข ผู้อำนวยการกลุ่มสถิติปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถิติจังหวัดสระบุรี ร่วมกิจกรรม ฯ ณ ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลดาวเรือง อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.20 น.
นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมืองสระบุรี และตรวจเยี่ยมการทำประชาคมหมู่บ้านตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน (Kick Off) ครั้งที่1 โดยมีนางจิราภรณ์ สุนทรานนท์ สถิติจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมพิธีฯ
ณ วัดโคกหนามแท่ง ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมืองสระบุรี

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น.
นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าวการจัดงาน”มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและผลิตภัณฑ์ชุมชน” ณ ห้องไพลิน ชั้น3 โรงแรมสระบุรีอินน์ อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และนางจิราภรณ์ สุนทรานนท์ สถิติจังหวัดสระบุรี ร่วมกิจกรรมฯ

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.30 น.
นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี,นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี,หัวหน้าส่วนราชการ และนางจิราภรณ์ สุนทรานนท์ สถิติจังหวัดสระบุรี ร่วมประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยยั่งยืนในระดับพื้นที่ ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video conference) ณ ห้องประชุม POC ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น.
นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนและรับฟังความคิดเห็นต่อยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดสระบุรี พ.ศ.2562-2564 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และนางสาวภัทรปภา บุญรอด นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ ร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมทานตะวันชั้น4 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี