Posts

วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.00 น. โครงการชลประทานสมุทรสาคร สำนักงานชลประทานที่ 11 โดยนายชุติมันต์ สกุลพราหมณ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสมุทรสาคร มอบหมายให้นายธานี มีชัย หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา พร้อม เจ้าหน้าที่ จำนวน 4 ราย เข้าร่วมโครงการ "จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ณ บริเวณคลองเปรมประชากร ชุมชนคลองจุฬา กทม. โดยมีภาระกิจเข้าร่วมระดมพล และปล่อยแถวแยกย้ายไปปฏิบัติงานตามกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย

วันอังคารที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. โครงการชลประทานสมุทรสาคร สำนักงานชลประทานที่ 11 โดยนายชุติมันต์ สกุลพราหมณ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสมุทรสาคร พร้อมจนท. ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปความเป็นมาของโครงการแก้มลิงคลองมหาชัย – คลองสนามชัย อันเนื่องมาจากพระราดำริ ให้กับคณะศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งได้ร่วมกับหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ(นานาชาติ) เพื่อให้นิสิตมีองค์ความรู้ครอบคลุมทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติ และสามารถนำความรู้ในห้องเรียนมาประยุกต์วิเคราะห์กับสถานการณ์จริงในปัจจุบันได้ โดยมี ผศ.ดร. จาริต ติงศภัทิย์ และนายวิชญ์ วัชรคิรินทร์ เป็นผู้ดูแลคณะและล่ามช่วยแปลภาษา

Image may contain: 15 people, people smiling, people standing, sky, outdoor and nature
Image may contain: 3 people, people sitting and indoor
Image may contain: 3 people, people sitting and indoor
Image may contain: 4 people, people smiling, people standing and outdoor
Videos
โครงการแก้มลิง คลองมหาชัย-คลองสนามชัย เร่งสูบระบายเป็นการพร่องน้ำ เพื่อเตรียมรับสถานการณ์น้ำท่วม
2
Photos
Posts

วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. โครงการชลประทานสมุทรสาคร สำนักงานชลประทานที่ 11 โดยนายชุติมันต์ สกุลพราหมณ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสมุทรสาคร มอบหมายให้นายธานี มีชัย หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ร่วมกับ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร โดยมีนายโชติพัฒน์ สิชฌรังษี ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบและเสนอข้อคิดเห็นการขออนุญาตปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมตรวจสอบสถานที่การขออนุญาตการก่อสร้างท่าเทียบเรือหรือสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำ จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อพิจารณาให้ความเห็นในด้านแผนพัฒนาจังหวัด ผังเมือง และการรักษาสภาพแวดล้อมของจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 12 จุด ที่ตำบลบางหญ้าแพรก ตำบลคอกกระบือ ตำบลบ้านเกาะ ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร ตำบลดอนไก่ดี ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน ตำบลหลักสาม ตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายชุติมันต์ สกุลพราหมณ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสมุทรสาคร และเจ้าหน้าที่โครงการฯ ร่วมต้อนรับ ว่าที่ร้อยโทรักชัย จันทรเมฆินทร์ ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสมุทรสาคร ผู้นำกลุ่มตรวจติดตามและสังเกตการณ์ พร้อมคณะ จำนวน 20 คน เพื่อตรวจติดตามและสังเกตการณ์โครงการงบรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ พื้นที่ก่อสร้างงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำพื้นที่ตำบลสวนส้ม อาคารบังคับน้ำคลองสุขสำราญ อาคารบังคับน้ำคลองสามง่าม ตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายน้ำมนต์ งามปัญญา นายช่างชลประทานอาวุโส โครงการชลประทานสมุทรสาคร เข้าร่วมประชุมแผนงานงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการเสนอต่อคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดสมุทรสาครต่อไป ณ ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ (401) ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร

Image may contain: one or more people, people sitting, eyeglasses, table and indoor
Image may contain: one or more people and people sitting
Image may contain: 2 people, people sitting and indoor
Image may contain: 3 people, people smiling, people sitting and indoor

วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 นายชุติมันต์ สกุลพราหมณ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสมุทรสาคร พร้อมด้วย นายวิรัช สาทรานุวัฒน์ นายช่างชลประทานอาวุโส ได้ลงพื้นที่ร่วมกับกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาของกรมชลประทาน (นำโดย บริษัท ซิกม่า ไฮโดร คอนซัลแตนท์ จำกัด) ทำการสำรวจความคิดเห็นของชุมชนเกี่ยวกับการก่อสร้าง ประตูระบายน้ำคลองสุนัขหอน(ด้านแม่น้ำท่าจีนและกลางคลอง) โดยภาคเช้าลงพื้นที่บริเวณ วัดปัจจันตาราม ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร และภาคบ่ายในพื้นที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจีน ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร

Image may contain: 2 people, people sitting and indoor
Image may contain: 4 people, people smiling, people sitting and indoor
Image may contain: 5 people, people sitting, screen and indoor
Image may contain: 3 people, people sitting and indoor

วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. นายวิรัช สาทรานุวัฒน์ นายช่างชลประทานอาวุโส โครงการชลประทานสมุทรสาคร เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อปฏิบัติการแก้ไขปัญหาผักตบชวา ระดับจังหวัด เพื่อติดตามผลการดำเนินการตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทย และร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง ในการแก้ไขปัญหาผักตบชวา (MOU) ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครกับส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบกำจัดผักตบชวา ณ ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ (401) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร

Image may contain: 9 people, people standing and indoor
Image may contain: one or more people
Image may contain: 4 people, people smiling, people standing, people sitting and indoor
Image may contain: 3 people, people sitting

วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 น. นางสาวณัฐนรี ช้วนรักธรรม วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ โครงการชลประทานสมุทรสาคร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อสร้างการรับรู้และติดตามงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสมุทรสาคร

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 น. นางสาวณัฐนรี ช้วนรักธรรม วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ โครงการชลประทานสมุทรสาคร เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่ ปลานิล กุ้งขาว ปลายี่สกเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อชี้แจงให้ความรู้กับเกษตรกรในโครงการดังกล่าว ณ บ้านเลขที่ 74/1 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 13:30 น. นายจิรชัย มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายชุติมันต์ สกุลพราหมณ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสมุทรสาคร นายมนัส สุดพวง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม เข้าร่วมประชุมหารือแก้ไขปัญหาผลกระทบจากน้ำเค็มรุกล้ำพื้นที่ทางการเกษตร ของชาวสวนกล้วยไม้และผลไม้อื่นๆ ในพื้นที่ อำเภอกระทุ่มแบนและอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาครฝั่งตะวันตก ณ ห้องประชุมผู้ประกอบการกล้วยไม้ไทย จำกัด ตำบลหนองนกไข่ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 09:30 น. นายวิรัช สาทรานุวัฒน์ นายช่างชลประทานอาวุโส โครงการชลประทานสมุทรสาคร บูรณาการปัญหาวิกฤตน้ำเค็ม/น้ำเสียในพื้นที่ ร่วมกับนายสมาน ชุ่มเพี้ยน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอำแพง พร้อมด้วยชาวบ้าน/เกษตรกร/ผู้ใหญ่บ้าน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอำแพง ตำบลอำแพง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

Image may contain: 1 person
Image may contain: 2 people, people smiling
Image may contain: 1 person
Image may contain: 3 people

วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายน้ำมนต์ งามปัญญา นายช่างชลประทานอาวุโส โครงการชลประทานสมุทรสาคร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลสถิติและสารสนเทศของประเทศ ณ ห้องประชุมท่าจีน(502) ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร

Image may contain: 7 people
No automatic alt text available.
Image may contain: 5 people
Image may contain: 2 people

วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. นางสาวณัฐนรี ช้วนรักธรรม วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ โครงการชลประทานสมุทรสาคร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ SC เพื่อตรวจติดตามงานนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายสุรจิตต์ อินทรชิต ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 5 เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร

วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.30 น. นายชุติมันต ์สกุลพราหมณ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสมุทรสาคร (เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11) และนายวิรัช สาทรานุวัฒน์ นายช่างชลประทานอาวุโส ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกแปลงต้นแบบระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ระดับเขตตรวจราชการที่ 5 ซึ่งมี นายสุรจิตต์ อินทรชิต หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
สรุปคะแนนปรับใหม่...ของแต่ละจังหวัดเป็นดังนี้
-เพชรบุรี (ข้าว) 44 คะแนน
-ประจวบคีรีขันธ์ (สับปะรด)83คะแนน
-สมุทรสงคราม (ส้มโอ)50คะแนน
-สมุทรสาคร (มะพร้าวน้ำหอม)55คะแนน

See More
Image may contain: 4 people
Image may contain: 3 people
Image may contain: 1 person