Photos
Videos
บทเพลงจากบัณฑิตน้อย
32
1
การแสดงวันนี้
48
6
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์2
50
5
Posts

วันอังคาร ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนวัดอัยยิการามได้จัดกิจกรรม Day Camp การเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สำรอง ป.3 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิต ฝึกระเบียบวินัยและความอดทน

วันจันทร์ ที่ 19 มีนาคม 2561 โรงเรียนวัดอัยยิการามได้จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ (Day Camp) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

Posts

การแสดงรอบกองไฟ ป.4/4

It looks like you may be having problems playing this video. If so, please try restarting your browser.
Close
189 Views

การแสดงรอบกองไฟ ป.4/5

It looks like you may be having problems playing this video. If so, please try restarting your browser.
Close
200 Views

การแสดงรอบกองไฟ ป.4/3

It looks like you may be having problems playing this video. If so, please try restarting your browser.
Close
172 Views

การแสดงรอบกองไฟ ป.4/1

It looks like you may be having problems playing this video. If so, please try restarting your browser.
Close
74 Views

ค่ายลูกเสือสามัญ ป.4

It looks like you may be having problems playing this video. If so, please try restarting your browser.
Close
166 Views

วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 โรงเรียนวัดอัยยิการามได้รับการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

ค่ายลูกเสือ ป.2

It looks like you may be having problems playing this video. If so, please try restarting your browser.
Close
237 Views

วันพุธ ที่ 14 มีนาคม 2561 โรงเรียนวัดอัยยิการามได้จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ออกกำลังกายและเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ

ร่วมส่งแรงใจเชียร์นักกีฬาตัวน้อย

It looks like you may be having problems playing this video. If so, please try restarting your browser.
Close
470 Views

วันจันทร์ ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนวัดอัยยิการาม ได้จัดกิจกรรมบัณฑิตน้อย เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในการเรียนให้แก่นักเรียน และให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาต่อในอนาคต

บทเพลงจากบัณฑิตน้อย

It looks like you may be having problems playing this video. If so, please try restarting your browser.
Close
284 Views

การแสดงวันนี้

It looks like you may be having problems playing this video. If so, please try restarting your browser.
Close
421 Views