Posts

ประกาศผลสอบคัดเลือก ห้องเรียนทั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

PDF : http://www.fth0.com/…/4…/news/48100535_1_20180404-194931.pdf

Cr. http://utp.ac.th/news-detail__216989

ประกาศผลรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว/มอบตัว
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

PDF : http://www.fth0.com/…/4…/news/48100535_1_20180404-095853.pdf

... See More
Photos
Posts

^^

Image may contain: 2 people, people smiling, text
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทั้งสายตรง เเละ สาย ม.6 หรือเทียบเท่า สนใจเข้าดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ หรือเบอร์โทรศัพ...ท์ตามประกาศเเนบ

** ติดตามประกาศ และ รายละเอียด การรับสมัคร และสมัครออนไลน์ ได้ทางเวบไซต์ ของมหาวิทยาลัยนครพนม https://www.npu.ac.th/ http://entry.npu.ac.th/entry/ **

See More

ขอเชิญชวนศิษย์เก่าทุกท่านร่วมงาน
''สืบสานตำนานห้วยน้ำเย็น''
ในวันที่ 14 สิงหาคมนี้ ครับผม

Image may contain: one or more people and text

@02

Image may contain: text
J knowledge Tutor is with Amonrat Yooying and 4 others.

โครงการดีๆ ที่ทุกคนรอคอย
"โครงการ เด็กดีมีที่เรียน"

ปีนี้รับกว่า 393 คน ตามคณะดังนี้

...

1.คณะทันตแพทยศาสตร์ 1-3 คน
2.คณะเทคนิคการแพทย์ 7 คน
3.คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1 คน
4.คณะวิทยาศาสตร์ 15 คน
5.คณะเกษตรศาสตร 9 คน
6.คณะวิศวกรรมศาสตร์ 16 คน
7.คณะศึกษาศาสตร์ 18 คน
8.คณะพยาบาลศาสตร 10 คน
9.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 53 คน
10.คณะเทคโนโลยี 12 คน
11.คณะสัตวแพทยศาสตร์ 2 คน
12.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2 คน
13.คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 6 คน
14.คณะเศรษฐศาสตร์ 5 คน
15.คณะศิลปกรรมศาสตร 6 คน
16.คณะนิติศาสตร์ 30 คน
17.วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 3 คน
18.วิทยาเขตหนองคาย 195 คน

คุณสมบัติของนักเรียนที่มีสิทธิ์สมัคร
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักบริหารงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน องค์การปกครองท้องถิ่น และหรือ อยู่ภายใต้ คณะ/หน่วยงาน ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด โดยจะต้องมีชื่ออยู่ใน ทะเบียนบ้านในเขตดังกล่าวไม่น้อยกว่า 1 ปี (นับถึงวันที่รับสมัครวันแรก)
2.มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่แต่ละคณะ/สาขาวิชาก าหนด
3.เป็นผู้นำในการช่วยเหลือ หรืออุทิศตนเพื่อส่วนรวม เช่น ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน
ประเทศชาติ โดยพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน ตามคุณสมบัติที่พึงประสงค์4
ประการ ดังนี้
3.1 มีความเป็นผู้น า
3.2 เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
3.3 มีส่วนร่วมหรือตระหนักในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
3.4 เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการป้องกันและรณรงค์สารเสพติดทุกชนิด
4 เปนผูมีสัญชาติไทย

ลิ้งค์สมัครและรายละเอียด: https://admissions.kku.ac.th/admissionDekD/
CR: การรับบุคคลเข้าศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
#แชร์วนไปให้เพื่อนรู้
------------------------------------------------------------
อย่าลืมกด "ติดดาว/See First" ไว้ เพื่อโหลดข้อสอบเก่าและเฉลยข้อสอบโควตามข. ปีล่าสุด!! พร้อมรับข่าวสารดีดีก่อนใครฟรี!!
#แชร์วนไป #แชร์ให้โลกรู้ #Entrance4.0 #ข้อสอบกลาง #มหาวิทยาลัยขอนแก่น #Admission #GAT #PAT #เนื้อหาข้อสอบ #motivation #GATPAT #โควตามข
#JKnowledge #ติวติดพิชิตฝัน #JSUMMERCAMP2017 #Dek61 #Dek62 #วิชาสามัญ

See More

สำหรับคะแนนสอบโอเน็ต

http://www.newonetresult.niets.or.th/…/FrEnquireStudentGrap…

ให้เข้าเว็บไซต์นี้แล้วปริ้นคะแนนตามเว็บนี้เลยน่ะครับ

...

ที่มาข้อมูล : คุณอภินันท์ (ขอบพระคุณครับ)
แอด 02

See More
newonetresult.niets.or.th
No automatic alt text available.
โรงเรียนอุเทนพัฒนา

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครเรียน
->>
1. ใบปพ.1
2. สำเนาทะเบียนบ้านของ ตัวเอง ของพ่อแม่
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของตัวเอง ของพ่อแม่...
4. รูปถ่าย 1.5 นิ้ว 3 แผ่น
5. คะแนนโอเน็ต

ที่มา : คุณครูหมิว (ขอขอบพระคุณครับ)
@02

See More

ข่าวจาก www.utp.ac.th
แจ้งการเปิดเรียนภาคการศึกษาที่ 1/60
ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560

ที่มา : http://utp.ac.th/news-detail_4277_209724...
แอด 02

See More
No automatic alt text available.

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครเรียน
->>
1. ใบปพ.1
2. สำเนาทะเบียนบ้านของ ตัวเอง ของพ่อแม่
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของตัวเอง ของพ่อแม่...
4. รูปถ่าย 1.5 นิ้ว 3 แผ่น
5. คะแนนโอเน็ต

ที่มา : คุณครูหมิว (ขอขอบพระคุณครับ)
@02

See More
No automatic alt text available.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ม.ขอนแก่น และ ม.เครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2560
ที่ https://admissions.kku.ac.th/result

สำหรับกำ...หนดการ วันเวลา และสถานทีสอบสัมภาษณ์
ของ ม.ขอนแก่น และ ม.เครือข่าย น้องๆสามารถดูได้ที่
https://admissions.kku.ac.th/Main/interviewinfo

See More
admissions.kku.ac.th

ขอโทษน้องๆที่ไม่ได้มาแชร์ข่าวการศึกษา

รับตรงมหาวิทยาลัยนครพนม ปี 2560
รอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด. (ปีนี้ไม่มีรับตรงกลุ่มสนุก 3 จังหวัด แต่จะเป็นรับตรงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัดแทน)
...ะหว่างวันที่ 1 – 30 กันยายน 2559
#คณะครุศาสตร์ 5 ปี
- การศึกษาปฐมวัย 10 คน
- วิทยาศาสตร์ 22 คน
- ภาษาอังกฤษ 20 คน
- คอมพิวเตอร์ 10 คน
- สังคมศึกษา 10 คน
- ภาษาไทย 10 คน
#คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
- รัฐประศาสนศาสตร์ 20 คน
- การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 10 คน
- นิติศาสตร์ 10 คน
- ภาษาอังกฤษ 10 คน
#คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- การบัญชี 20 คน
- การจัดการ 10 คน
- เทคโนโลยีสารสนเทศ 10 คน
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10 คน
- การจัดการกีฬา 20 คน
- นิเทศศาสตร์ 10 คน
#คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 20 คน
- วิศวกรรมอุตสาหการ 25 คน
- วิศวกรรมโยธา 20 คน
- วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 15 คน
#คณะวิทยาศาสตร์
- เคมี 18 คน
- ฟิสิกส์ 18 คน
- ชีววิทยา 20 คน
#คณะเกษตรและเทคโนโลยี
- พืชศาสตร์ 30 คน
- สัตวศาสตร์ 30 คน
- การประมง 30 คน
- เครื่องจักรกลเกษตร 30 คน
- เทคโนโลยีอาหาร 30 คน
#วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
- การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 60 คน
- การโรงแรมและภัตตาคาร 60 คน
#วิทยาลัยการบินนานาชาติ
- การบริหารการบิน 30 คน
#วิทยาลัยธาตุพนม
- เทคโนโลยีพลังงาน 10 คน
สอบวัดความรู้ 17 - 18 ตุลาคม 2559
ประกาศผลสอบ 28 ตุลาคม 2559
สมัครผ่านออนไลน์ http://entry.npu.ac.th/entry/
ค่าสมัคร 200 บาท (การบิน 300 บาท)
#เอกสารประกอบการสมัคร (โดยการอัพโหลดหลักฐาน)
1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
2 สำเนาบัตรประจ าตัวประชาชน
3 สำเนาทะเบียนบ้าน
4 สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล(ถ้ามี)
5 สำเนาใบเสร็จรับเงิน
6 เอกสารแสดงคุณวุฒิการศึกษา
- สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ. 1) ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4- 5
(รวม 4 ภาคเรียน) หรือระเบียนแสดงผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3)
- สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (ปพ. 7)
ดูรายละเอียดที่
http://www.npu.ac.th/view_files.php?files_id=1472442715

See More