Posts

İnsan varlığının esası eylemdir.

[B.Pascal]

Söyleyeceğimi anlamazlar diye susmak yakışmaz filozofa.

Photos
Posts

Anlam hayat için esastır.

[V.Frankl]

Anlam, sözcüğün söz içindeki diğer ögelerle bağlantılı olarak zihinde yarattığı kavramlardan her biridir. Anlam; dil dizgesinin, çerçevesi kesin sınırlarla çizilemeyen, sonsuz ilişkiler örgüsüne ve bağlantısına sahip bir düzeyidir. Sözcüklerin kullanıldıkları bağlam kadar anlamı vardır, denilebilir.

Dünyanın anlamı dünyanın dışında yatsa gerek. Dünyanın içinde her şey nasılsa öyledir, her şey nasıl olup-bitiyorsa öyle olup-biter; içinde hiçbir değer yoktur –olsaydı bile, hiçbir değer taşımazdı.
Değer taşıyan bir değer varsa, bütün olup-bitmenin, öyle olmanın
dışında yatsa gerek. Çünkü olup-bitme, öyle olma, rastlantısaldır.
Onu rastlantısal-olmayan kılan, dünyanın içinde yatamaz, çünkü öyle olsaydı, bu da yeniden rastlantısal olurdu. Bu, dünyanın dışında yatsa gerek.

İnsan,anlam arayan ve anlamla yaşayan bir varlıktır. Anlam onun için bir ihtiyaçtır. Anlam arayışı da bu ihtiyacın bir dışavurumudur.

Amaçlı olan, belli bir değere, belli bir iyiye ulaşılmasına katkıda bulunan her neyse odur. Anlam ve amacın farklı çağrışımları vardır. Anlam; mana ya da tutarlığa göndermede bulunmaktadır. Amaç ise niyet, hedef ve işleve göndermede bulunmaktadır. Bir şeyin amacını sorguladığımızda rolünü ya da işlevini sormuş oluruz.Ne yapar? Hedefi ne? Bununla birlikte, sıradan kullanımında hayatın amacı ve anlamı birbirinin yerine kullanılabilir.

Anlamın dışarıda bir yerlerde olduğunu ve kişinin onu keşfettiğine inanmak çok daha rahatlatıcıdır. Her problem için yalnızca bir yanıt vardır; doğru yanıt ve her çözümün yalnızca bir anlamı vardır; bu da gerçek anlamdır. Anlam verilmekten çok bulunacak bir şeydir. İnsan onu icat edemez, keşfetmelidir.

Dil toplumsal bir olgudur ve dilsel göstergenin birincil anlamına (düzanlam) toplumdaki değerinin dışında öznel bir anlam yüklemek, konuşulan dili anlaşılmaz kılacaktır). Kişi kurmaca dünyadaki göstergeleri, kendi bilgi birikimine göre adlandırır ve bu dilsel
göstergeleri gerçek dünyadaki bildiği göndergeleri ile eşleştirerek anlamlandırır. Bu belirleme, okurun kurmaca dünyadaki metin ile gerçek dünyadaki bilgileri arasındaki ilişkiyi belirtir. Metnin anlamı ile yaşam arasındaki ilişki, metinde kullanılan göstergelerin oluşturduğu bağımsız metin içi düzen ile okurun düş gücü arasındaki karşılıklı alışverişle belirlenir.

İnsan ötesinde bir şeyden, doğaüstü veya diğer başka soyut kesinlikten kuşku duyuldukça, insanoğlunun kozmik anlam sistemini kucaklaması o kadar zorlaşmıştır.

Anlam bir şeyin kendisi dışındaki diğer şeylerle bağlantılı olmasından kaynaklanır. Bu yüzden hayatlarımız diğer kişilerle ve şeylerle bağlantılı olmamız sayesinde anlamlıdır. Bununla birlikte nihai anlam, ancak bizim dışımızda sınırsız bir değere sahip olan bir şeyle nihai bir bağlantı olması halinde ortaya çıkar. Anlam kendimiz dışındaki değerli şeylerle bütünleştiren bir bağ oluşturduğunda değer kazanır. Sınırsız değerle herhangi bir bağlantının kendisi de değerlidir.

Dilthey’e göre; insan, herhangi bir işaret olmaksızın hayat için bir yön bulma göreviyle karşı karşıyadır. İnsan bir amaç bulur ve
değerli bir hayat için ona sıkıca sarılır. Fakat kişi bu amacı kendisinin biçimlendirdiğini sürekli olarak hatırlarsa bu amaç rahatsızlığı etkin bir biçimde hafifletmez.V. Frankl, kişisel olarak yapılandırılmış veya icat edilmiş hayat anlamını Hint fakirinin kendisinin havaya attığı ipe tırmanışına benzetir. Anlamın dışarıda bir yerlerde olduğunu... ve kişinin onu keşfettiğine inanmak çok daha rahatlatıcıdır. V. Frankl, anlamın bir soru yönelten ve yanıt isteyen durumun kastettiği şey olduğunda ısrar etmektedir. Her problem için yalnızca bir yanıt vardır; doğru yanıt ve her çözümün yalnızca bir anlamı vardır; bu da gerçek anlamdır. Anlam verilmekten çok bulunacak bir şeydir. İnsan onu icat edemez, keşfetmelidir.

See More

Bütün Anlamlar ve dolayısıyla bütün sözler gönülden doğar. Genelde anlamları dil ile anlatan gönül, bazen bunları dile başvurmadan
da anlatabilir.

[Mevlana]

Kullandığımız kelimeler ve bazı cümle kalıpları, kullanıldıkları yere ve kültürel alt gruplara göre farklı anlamlar taşıyabilmektedirler. Üstelik bu anlam farklılıkları zaman içinde sürekli olarak değişikliğe uğramaktadırlar. Toplum, aynı kelimeleri sürekli olarak yeni anlamlarla yüklemekte, belirli dönemlere belirli “moda anlamlar” damga vurabilmektedir. Toplum, yaşayan bir “ortamı” ifade edebilmek için bir yandan yeni kelimelerle dili zenginleştirirken, bir yandan da varolan kelimelerin anlamını değiştirerek ortama uyum sağlamaya çalışmaktadır.

Anlamı nedir? Sorusundaki anlam, kavramların anlamıdır. Anlamın ortamı dildir, dildeki sözlerdir, söz düzenleridir. Bir şeyi o şey yapan şey, anlamdır. Neliğe ilişkin soru, anlamına ilişkin sorudan başka bir şey değildir.

Bazen o kadar yalnız olursun ki bu çok manalı gelir...

[Charles Bukowski]

İnsan, anlam arayan ve anlamla yaşayan bir varlıktır. Anlam onun için bir ihtiyaçtır. Anlam arayışı da bu ihtiyacın bir dışavurumudur.