BUSINESS INFO
Founded on May 23, 2007
Mission
Reprezentare membri
MORE INFO
About
Asociaţia înfiinţată în 2007 reuneşte toti marii producatori de ciuperci si majoritatea cultivatorilor medii si mici din toate zonele ţării.
Company Overview
S T A T U T U L

...
ASOCIATIEI PRODUCATORILOR SI DISTRIBUITORILOR
DE CIUPERCI DIN R O M A N I AI. DENUMIREA, SEDIUL, DURATA SI FORMA JURIDICA

Art. 1.- Denumirea entitatii este ASOCIATIA PRODUCATORILOR SI DISTRIBUITORILOR DE CIUPERCI DIN ROMANIA, prescurtat A.P.D.C.R. si denumita in continuare in textul STATULUI, prin titlul abreviat sau prin prescurtarea ASOCIATIA.

Art. 2.- Sediul ASOCIATIEI se afla in Bucureşti, şoseaua Odăi, nr.6, Sector1.
Sediul va putea fi schimbat in baza hotararii adunarii generala extraordinare a ASOCIATIEI.

Art. 3. - Durata de functionare a ASOCIATIEI convenita de fondatori este nelimitata.

Art. 4. - APDCR este asociatie independenta, non-profit, neguvernamen-tala, fara caracter politic, care isi desfasoara activitatea in temeiul legii, al dispozitiilor ACTULUI CONSTITUTIV si ale STATUTULUI.

Art.5.- APDCR este persoana juridica de drept privat, fara scop patrimonial, reprezentand o structura de tip asociativ, personalitatea juridica fiind dobandita in conditiile inscrierii in Registrul asociatiilor si fundatiilor de la grefa judecatoriei din raza teritoriala in care ASOCIATIA isi are sediul. Actul de constituire este prezentul inscris juridic insusit si semnat de catre toti membrii fondatori in adunarea de constituire din data de 02.03.2007.


II. S C O P U L A S O C I A T I E I

Art.6. - ASOCIATIA PRODUCATORILOR SI DISTRIBUITORILOR DE CIUPERCI DIN ROMANIA are ca scop :

a) reprezentarea, sustinerea si apararea intereselor legitime ale membrilor in relatiile cu autoritatile publice, centrale si locale, cu sindicatele si cu alte persoane juridice de drept public sau privat si fizice, in raport cu scopul si obiectul lor de activitate, precum si promovarea unei imagini favorabile a ASOCIATIEI si a producatorilor si distribuitorilor de ciuperci din Romania pe plan national si international ;
b) realizarea unui dialog permanent cu Parlamentul, Guvernul Romaniei si cu organizatiile sindicale la nivel national pe probleme de interes economic general, inclusiv prin participarea la elaborarea proiectelor de acte normative care privesc activitatile din sfera de interes a ASOCIATIEI ;
c) promovarea, in cooperare cu celelalte structuri asociative la nivel national, a principiilor dezvoltarii economice durabile, ale progresului social si ale economiei de piata, intr-un climat de concurenta loiala ;
d) imbunatatirea mediului de afaceri din Romania si perfectionarea mecanismelor economice din domeniul de interes, cu stabilirea unor politici comerciale avantajoase pentru toti membrii ASOCIATIEI ;
e) reprezentarea membrilor sai in organizatiile internationale de profil ;
f) efectuarea de operatiuni financiare necesare realizarii propriului obiect de activitate, cu respectarea dispozitiilor legale.


III. O B I E C TI V E L E A S O C I AT I E I

Art.7.- (1) - ASOCIATIA PRODUCATORILOR SI DISTRIBUITORILOR DE CIUPERCI DIN ROMANIA indeplineste, in realizarea scopului stabilit, urmatoarele obiective :

a) promoveaza, sustine si apara interesele comune de ordin economic, tehnic si juridic precum si actiunile de cooperare ale membrilor sai ; acorda sprijin in elaborarea si aplicarea strategiei proprii, fara a se implica in activitatea acestora si fara a le afecta independenta ;
b) actioneaza pentru armonizarea intereselor producatorilor si ale distribuitorilor, pentru respectarea legalitatii, a eticii profesionale, precum si a normelor privind concurenta loiala in activitatea economica si in relatiile dintre membrii sai, care sa asigure sanse egale fiecaruia. ASOCIATIA promoveaza solidaritatea asociativa a membrilor sai in scopul participarii coerente si colective la dezvoltarea economica a tarii ;
c) participa activ la dialogul social si contribuie la valorificarea experientei, cunostintelor si informatiilor acumulate, menite sa faciliteze elaborarea deciziilor de interes in activitatea membrilor prin difuzarea de buletine informative, informarea prin e-mail, internet, mass-media si prin alte mijloace de comunicare ;
d) participa la tratative si la incheierea de acorduri in relatiile cu autoritatile publice precum si cu structurile tripartite de conducere si de dialog social constituite la nivel de ramura ;
e) efectueaza demersuri pe langa Guvernul Romaniei, cu precadere in raporturile cu Ministerul Agriculturii Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, pentru initierea, elaborarea si promovarea programelor de dezvoltare, restructurare, privatizare, lichidare, cooperare economica si participa in structurile de coordonare si gestionare a programelor cu Uniunea Europeana ;
f) inainteaza autoritatilor publice competente propuneri pentru acte normative in domeniul de interes propriu ;
g) colaboreaza cu asociatii, uniuni , federatii si confederatii similare din strainatate.

(2) - In vederea indeplinirii obiectului de activitate pentru care a fost infiintata, ASOCIATIA sprijina membrii sai prin masuri si solutii, dar fara a se rezuma la acestea, dupa cum urmeaza :

a) organizeaza manifestari de profil, colecteaza, prelucreaza si difuzeaza informatii de interes, prin editare de publicatii proprii de specialitate sau in colaborare cu altii, cu privire la :
- legislatia si politica economica, financiar-bancara si valutara, fiscala, comerciala si vamala ale statului roman si ale altor state a caror piata prezinta interes pentru membrii ASOCIATIEI ;
- orientarea si tendintele pietei, evolutia cercetarilor stiintifice si rezultatele acestora, standardele si normele tehnice, evolutia tehnologiilor in domeniu ;
- teoria si practica managementului in conditiile economiei de piata, inclusiv evaluarea resurselor umane ;
b) initiaza actiuni pentru sustinerea promovarii unor reglementari in domeniile de interes, acordand un sprijin nemijlocit si neconditionat privind initiativa legislativa ;
c) acorda asistenta manageriala, comerciala, fiscal, tehnica si juridica in vederea fundamentarii deciziilor in activitatea practica a membrilor, in sensul restructurarii si al adaptarii la conditiile economiei de piata ;
d) asigura consultanta si efectuarea de expertize, precum si alte servicii de specialitate pentru intocmirea ofertelor, participarea la licitatii, negocierea si incheierea contractelor interne si externe, dupa caz.

(3) - APDCR este, de asemenea, abilitata sa asigure :

a) realizarea unui larg schimb de informatii in vederea dezvoltarii relatiilor de colaborare si cooperare complexa intre membri pentru promovarea produsului fiecaruia ;
b) dezvoltarea unor politici comerciale specifice -inclusiv de vanzare in grup- ale membrilor pe terte piete ;
c) colaborarea intre membrii ASOCIATIEI si intre ASOCIATIE si organele de stat competente in vederea realizarii unei legislatii adecvate pentru protectia patrimoniului cooperatist si societar din domeniu ;
d) efectuarea unor studii de marketing si fezabilitate in interesul membrilor sai ;
e) apararea intereselor membrilor ASOCIATIEI in fata diferitelor persoane juridice si fizice, organe de stat sau autoritati ale unitatilor administrativ-teritoriale, in cazul in care aceste interese au un caracter comun ;
f) colaborarea cu alte organizatii similare din tara si din strainatate ;
g) interventia, la nevoie, cand ii sunt semnalate practici sau actiuni ale tertilor care pot fi considerate ilegale sau daunatoare activitatii desfasurate de membrii asociati ;
h) organizarea de actiuni pentru pregatirea si perfectionarea profesionala si manageriala a personalului care isi desfasoara activitatea in cadrul societatilor comerciale, societatilor si cooperativelor agricole membre ale ASOCIATIEI ;
i) crearea unei imagini favorabile membrilor prin optimizarea tehnicilor de transparenta si reclama comerciala, combaterea fenomenelor de concurenta neloiala si a tendintelor de monopol, organizarea de conferinte, seminarii, simpozioane, expozitii si alte manifestari de interes comun ;
j) facilitarea obtinerii de catre membrii sai a unor servicii in domeniile de consultanta, informatizare, studii de marketing si fezabilitate, asistenta de specialitate in fundamentarea deciziilor, asistenta juridica si utilizarea sistemelor informatice ;
k) promovarea unor practici comerciale corespunzatoare intereselor membrilor ASOCIATIEI pe terte piete.

(4) - Totodata, ASOCIATIA desfasoara activitati pe plan international, avand ca obiective :
- promovarea exporturilor, atragerea investitiilor straine de capital si largirea cooperarii internationale in domeniul de activitate care intereseaza pe membrii sai ;
- dezvoltarea schimbului de informatii si publicatii, a schimbului de experienta, a organizarii targurilor si expozitiilor si facilitarea de vizite de afaceri intre firme, asociatii, federatii si confederatii romanesti si straine, urmarind totodata proiectarea unei imagini favorabile a Romaniei in lume.

(5) - Obiectul de activitate al ASOCIATIEI poate fi modificat sau completat prin hotararea adunarii generale extraordinare a acesteia.


IV. P A T R I M O N I U L A S O C I A T I E I

Art. 8. - Activul patrimonial al ASOCIATIEI la momentul constituirii rezida in aportul in numerar al membrilor fondatori varsat in contul bancar deschis pe numele acesteia, cu intrunirea dispozitiilor legale.


V. MEMBRII ASOCIATIEI. DREPTURI SI OBLIGATII

Art. 9. - Persoanele care s-au intrunit in adunarea din data de 02.03.2007 pentru constituirea ASOCIATIEI PRODUCATORILOR SI DISTRIBUITORILOR DE CIUPERCI DIN ROMANIA sunt recunoscute ca membri fondatori ai acestui subiect de drept.

Art. 10. - Pot fi admise ca membri ai ASOCIATIEI societati comerciale, societati si cooperative agricole si alte persoane juridice de drept privat si persoane fizice autorizate romane, avand ca obiect principal sau secundar de activitate productia/distributia de ciuperci, precum si alte entitati care desfasoara activitati in directa legatura sau conexa cu domeniul vizat.

Art. 11. -Calitatea de membru al APDCR se poate dobandi in baza adeziunii, exprimata in scris, prin acceptarea si insusirea actelor constitutive ale ASOCIATIEI si cu acordul consiliului director.

Art. 12.- Fiecare membru al ASOCIATIEI are urmatoarele drepturi :

a) sa participe la lucrarile adunarii generale, cu drept de vot pentru adoptarea tuturor hotararilor, prin reprezentantul sau legal ;
b) sa aleaga si sa fie ales in structura organizatorica a ASOCIATIEI , in oricare dintre organele de conducere sau de specialitate ale acesteia, in conditiile prezentului statut ;
c) sa fie aparat impotriva concurentei neloiale si impotriva abuzurilor administrative si sindicale ;
d) sa participe la actiunile ASOCIATIEI in tara si in strainatate ;
e) sa primeasca informatiile de care dispune ASOCIATIA referitoare la problemele economice, comerciale, financiare, bancare, valutare, fiscale, vamale, juridice, tehnice, tehnologice si manageriale ;
f) sa primeasca publicatiile ASOCIATIEI contra cost sau gratuit, dupa caz, si sa publice in acestea, articole, comunicari, informatii si reclame ;
g) sa primeasca asistenta si consultanta in vederea fundamentarii deziilor proprii ;
h) sa beneficieze, cand este cazul, de toate celelalte facilitati rezultate in urma activitatilor desfasurate de ASOCIATIE.

Art. 13.- Fiecare membru al APDCR are urmatoarele obligatii :

a) sa participe activ la indeplinirea obiectivelor ASOCIATIEI ;
b) sa respecte normele de etica profesionala si tinuta morala in activitatea economica si comerciala si in relatiile cu ceilalti membri si cu tertii ;
c) sa militeze pentru cresterea prestigiului APDCR si al membrilor acesteia, in tara si in strainatate ;
d) sa participe la adunarea generala a ASOCIATIEI ;
e) sa respecte prevederile statutului si sa se supuna hotararilor adunarii generale ;
f) sa plateasca taxa de inscriere si cotizatia anuala fixata, dupa caz, precum si orice alte taxe si contributii stabilite prin hotarari ale adunarii generale si sa respecte termenele fixate pentru plata acestora ;
g) sa nu promoveze, prin intermediul ASOCIATIEI, interesele politice ale partidelor.

Art. 14.- (1) - Calitatea de membru inceteaza :

a) la cerere, pe data inregistrarii revocarii adeziunii la sediul principal al ASOCIATIEI ;
b) in situatia pierderii personalitatii juridice sau a calitatii de persoana fizica autorizata, dupa caz ;
c) prin excludere, in caz de :
- neplata a cotizatiei anuale, inlauntrul termenului si in cuantumul fixate prin hotararea adunarii generale ;
- nerespectarea, cu vinovatie, a obligatiilor ce ii revin, potrivit statutului ;

(2) - Incetarea calitatii de membru al ASOCIATIEI se hotaraste de adunarea generala extraordinara pentru cazurile de excludere. La luarea hotararilor nu poate vota cel a carui calitate de membru se pune in discutie. Consiliul director al ASOCITIEI poate hotari suspendarea calitatii de membru pana la proxima adunare generala, in cazul in care este intrunita una din conditiile prevazute la alin. (1) lit.c).


VI. A D U N A R E A G E N E R A L A

ART.15.-(1)- APDCR este condusa de adunarea generala ca organ suprem, constituit din reprezentantii legali ai membrilor ASOCIATIEI, fiecaruia recunoscandu-i-se dreptul la un vot.
(2)- Adunarea generala se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 4 luni de la inchiderea exercitiului financiar, in sesiune ordinara (adunarea generala ordinara) si ori de cate ori este necesar in sesiune extraordinara (adunare generala extraordinara ).
(3)- Adunarea generala va fi convocata de consiliul director de cate ori va fi nevoie, cu cel putin 15 zile inainte de termenul fixat.
(4)- Adunarea generala se va convoca de catre consiliul director si la cererea a cel putin o treime din numarul de membri, daca solicitarea cuprinde dispozitii care intra in atributiile adunarii, in termen de 30 de zile de la transmiterea solicitarii acestuia.
(5)- Convocarea va cuprinde locul, data si ora desfasurarii adunarii, precum si ordine de zi cu precizarea aspectelor care formeaza obiectul dezbaterilor si remiterea documentelor supuse acestora si se va efectua prin orice mijloc rapid de comunicare a informatiilor scrise.
(6)- Cand in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea actelor constitutive ale ASOCIATIEI, convocarea va trebui insotita de textul integral al amendamentelor.

Art. 16.- Adunarea generala ordinara are urmatoarele atributii :

a) aproba si modifica situatia financiara pe baza raportului anual asupra activitatii consiliului director, dupa caz, raportul cenzorului si bugetul de venituri si cheltuieli ;
b) stabileste strategia si obiectivele generale ale ASOCIATIEI si aproba programul de activitate pe exercitiul financiar urmator al acesteia ;
c) alege si revoca membrii consiliului director ;
d) alege si revoca cenzorul ;
e) fixeaza cuantumul taxei de inscriere, al cotizatiei anuale si al oricaror alte taxe si contributii stabilita in competenta adunarii generale ordinare.

Art. 17.- Adunarea generala extraordinara are urmatoarele atributii :

a) aproba modificarea dispozitiilor actelor constitutive ale ASOCIATIEI ;
b) aproba infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare constituite in structuri organizatorice teritoriale proprii ;
c) hotaraste infiintarea si administrarea in interesul ASOCIATIEI de unitati economice ;
d) hotaraste afilierea si asocierea in vederea constituirii in alte structuri de tip asociativ ;
e) hotaraste dizolvarea si lichidarea anticipata a ASOCIATIEI ;
f) aproba orice alta modificare a statutului ASOCIATIEI si ia orice alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare.

Art. 18. (1)- Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale -ordinare sau extraordinare- este necesara prezenta a cel putin o treime din numarul total al membrilor ASOCIATIEI, iar hotararile sa fie luate cu votul reprezentand majoritatea absoluta a membrilor prezenti.
(2)- Membrii APDCR nu vor putea fi reprezentati in adunarile lor generale decat prin reprezentantii lor legali sau ai altor membri ai ASOCIATIEI in baza unei imputerniciri scrise emanate de la administratorul persoanei juridice sau de la persoana fizica autorizata reprezentata, dupa caz.
(3) - Procurile vor fi depuse in original la secretariatul adunarii, care va face mentiune despre aceasta in procesul-verbal de sedinta, fiind retinute de ASOCIATIE.

Art. 19. (1)- Hotararile adunarii generale se iau prin vot deschis.
(2)- Prin exceptie de la prevederile alin.(1), votul secret este obligatoriu pentru alegerea si revocarea membrilor consiliului director si ale cenzorului.

Art. 20.- Indeplinirea formalitatilor de convocare, data, ora si locul adunarii generale, membrii prezenti si reprezentantii, ordinea de zi, dezbaterile succinte si hotararile luate se vor constata intr-un proces-verbal semnat de presedintele si secretarul adunarii generale, desemnat din randul membrilor prezenti.


VII. C O N S I L I U L D I R E C T O R

Art. 21.- Consiliul director este autoritatea reprezentativa a ASOCIATIEI care asigura conducerea activitatii executive a ASOCIATIEI pe durata unui mandat de 4 ani.

Art. 22.- In componenta consiliului director intra :
- presedintele ;
- patru vicepresedinti ;

Art. 23. (1)- Consiliul director stabileste masuri operative pentru aducerea la indeplinire a hotararilor adunarii generale ale ASOCIATIEI.
(2)- Consiliul director asigura managementul de administrare si managementul financiar.

Art. 24. (1)- Consiliul director este coordonat de presedintele APDCR.
(2)- Presedintele APDCR angajeaza ASOCIATIA in raporturile economice, financiare si juridice cu terte persoane juridice si fizice, romane si straine, in baza mandatului incredintat de adunarea generala sau de consiliul director. El are competenta sa aprobe, cu respectarea ordinii de drept si a prevederilor prezentului statut, masurile necesare pentru aducerea la indeplinire a hotararilor adunarii generale si ale consiliului director pentru o buna si normala desfasurare a activitatii ASOCIATIEI.

(3)- Presedintele ASOCIATIEI are si urmatoarele atributii :
- convoaca consiliul director al APDCR ;
- conduce lucrarile adunarii generale si ale consiliului director ;
(4)- Presedintele raspunde pentru activitatea sa in fata adunarii generale.

Art. 25.- Consiliul director poate folosi, in desfasurarea activitatii proprii, colective de specialisti si experti, in functie de necesitati si mijloacele financiare disponibile.

Art. 26.- La propunerea consiliului director, adunarea generala poate alege şi un presedinte de onoare din randul personalitatilor cu reputatie si contributie recunoscuta in domeniu. Presedintele de onoare are statut de invitat permanent la lucrarile adunarilor generale si ale consiliului director, cu drept de vot consultativ.

Art. 27.- Consiliul director are, in principal, urmatoarele atributii :

a) asigura realizarea strategiei generale stabilite prin statut si punerea in executare a hotararilor adunarii generale ;
b) aproba organigrama si politica de personal ale ASOCIATIEI ; angajeaza, suspenda din activitate si concediaza personalul;
c) coordoneaza si controleaza activitatea aparatului executiv al ASOCIATIEI
d) stabileste relatii de colaborare cu federatii si confederatii din tara si din strainatate ;
e) realizeaza executia prevederilor bugetare si propune adunarii generale extraordinare rectificarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli ;
f) hotaraste societatea bancara la care ASOCIATIA isi deschide unul sau mai multe conturi ;
g) initiaza masuri si stabileste solutii cu privire la dezvoltarea si eficientizarea activitatii ASOCIATIEI, înaintează adunarii generale propuneri vizand participari cu capital, cumparari sau inchirieri de spatii, concesionari de terenuri, contractari de credite, asigurari si altele asemenea, in conditiile stipulate in statut si in conformitate cu dispozitiile legii ;
h) indeplineste orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de adunarea generala.

Art.28.- Consiliul director se intruneste o data pe trimestru si ori de cate ori este nevoie, fiind convocat de presedinte, direct sau la propunerea oricaruia dintre vicepresedinti. Consiliul director trebuie sa fie convocat, in scris, cu cel putin 5 zile inainte de data sedintei. El lucreaza statutar in prezenta a cel putin 3 dintre membrii sai, iar deciziile se adopta cu votul majoritatii celor prezenti. In caz de paritate, votul presedintelui este decisiv. Hotararile luate se consemneaza intr-un registru al consiliului director.


VIII. C E N Z O R U L

Art. 29.-(1)- In exercitarea competentei sale, cenzorul verifica gestiunea ASOCIATIEI si prezinta anual consiliului director si adunarii generale rapoarte asupra activitatii desfasurate, constatarile si propunerile proprii.
(2)- Cenzorul este expert contabil, fiind ales de adunarea generala pe timp de 4 ani.
(3)- Cenzorul participa anual la intrunirea adunarii generale ordinare, la incheierea exercitiului financiar, si ori de cate ori este nevoie, la cererea consiliului director sau din proprie initiativa.
(4)- Cenzorul poate participa la sedintele consiliului director, fara drept de vot.
(5)- Cenzorul indeplineste si orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de adunarea generala, dupa cum urmeaza :
a) verifica indeplinirea conditiilor statutare privind prezenta si votul exprimat in adunarile generale ale ASOCIATIEI ;
b) verifica executia bugetara, analizeaza si se pronunta asupra propunerilor pentru proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul urmator si a acelora vizand rectificarea bugetului aferent anului in curs ;
c) efectueaza controlul pentru platile in numerar, dispunand inspectii inopinate casei ;
d) ia parte la adunarile generale, putand cere sa se introduca in ordinea de zi si/sau in procesul-verbal de sedinta propunerile pe care le va crede de cuviinta ca fiind necesare ;
e) vegheaza ca dispozitiile legii, ale actului constitutiv si ale statutului sa fie indeplinite de membrii consiliului director si lichidatori, dupa caz.
(6)- Prin derogare de la dispozitiile alin. (2), adunarea generala va putea hotari contractarea auditului financiar, urmand ca situatiile financiare ale ASOCIATIEI sa fie auditate de catre auditori financiari -persoana juridica sau fizica- in conditiile legii.


IX. M I J L O A C E L E F I N A N C I A R E

Art. 30.- Patrimoniul APDCR se compune din veniturile realizate si sursele atrase, ca si din bunurile imobile necesare in vederea realizarii scopului pentru care este infiintata ASOCIATIA si care sunt dobandite in conditiile legii. Patrimoniul ASOCIATIEI se foloseste numai in interesul acesteia, potrivit scopului pentru care a fost constituita.

Art. 31.-(1)- Activitatea economico-financiara a ASOCIATIEI se desfasoara pe baza bugetului de venituri si cheltuieli aprobat de adunarea generala .
(2)- Veniturile ASOCIATIEI provin din taxele de inscriere, cotizatiile membrilor, sponsorizari, acte de mecenat, activitati specifice, donatii, vanzarea publicatiilor proprii si din alte surse stabilite de adunarea generala, rezultate din indeplinirea obiectivelor conform statutului si in conditiile legii.
(3)- Inregistrarea in contabilitate a veniturilor se va face in conformitate cu legislatia in vigoare. Veniturile APDCR se folosesc pentru finantarea activitatilor prevazute in actul constitutiv si in statut, fiind destinate realizarii scopului si indeplinirii obiectivelor pentru care a fost infiintata si nu vor putea fi repartizate membrilor ASOCIATIEI. ASOCIATIA trebuie sa acopere toate cheltuielile din ceea ce va incasa ( taxe, cotizatii si orice alte venituri din activitatea proprie ). Din veniturile realizate, dupa acoperirea tuturor cheltuielilor, ASOCIATIA isi poate constitui fondul de investitii, fondul de rezerva, fondul pentru recompensarea persoanelor care au o contributie deosebita la activitatea si promovarea obiectivelor ASOCIATIEI.
(4)- ASOCIATIA poate contracta credite in conditiile prevazute de statut.
(5) - Excedentele sau deficitele bugetare anuale se reporteaza in anul urmator.
(6) - ASOCIATIA efectueaza incasari si plati prin casieria proprie, cu respectarea Regulamentului operatiunilor de casa si a plafonului stabilit de lege, precum si prin conturile deschise la banca.


X. R A S P U N D E R I

Art. 32.-(1)- Persoanele care indeplinesc atributii in cadrul ASOCIATIEI raspund, potrivit legii, pentru prejudiciile aduse acesteia.

(2)- Adunarea generala hotaraste actionarea in justitie a celor care se fac vinovati de incalcarea prevederilor contractuale pe care ASOCIATIA le-a angajat, in cazul in care nu se identifica solutii de rezolvare prin conciliere.

(3)- In situatia descoperirii unor fraude sau lipsuri in gestiune de catre cenzorul ASOCIATIEI in cadrul realizarii atributiilor de management financiar, acesta va informa consiliul director, care va utiliza caile legale pentru recuperarea prejudiciului cauzat si pentru a chema in judecata persoana facuta vinovata.


XI. D I Z O L V A R E A S I L I C H I D A R E A

Art. 33.(1)- APDCR se dizolva prin votul unanim al membrilor sai in urmatoarele situatii :
a) nerealizarea scopului stabilit prin actele constitutive ;
b) micsorarea numarului de asociati sub limita de 5 membri ;

(2)- ASOCIATIA se mai poate dizolva :
a) de drept;
b) prin hotararea judecatoriei, in conditiile legii.
(3)- In toate cazurile, constatarea dizolvarii se realizeaza prin hotarea instantei judecatoreasti competente.

Art. 34. (1)- Lichidarea patrimoniului ASOCIATIEI se va face de catre unul sau mai multi lichidatori numiti de adunarea generala. Din momentul intrarii in functiune a lichidatorilor, mandatul consiliului director inceteaza, iar membrii acestuia nu mai pot intreprinde activitati in numele si pe seama ASOCIATIEI.
(2)- Lichidatorii vor instiinta creditorii prin anunt public, cerandu-le sa-si prezinte pretentiile intr-o perioada fixata. Pe baza documentatiei, lichidatorii vor intocmi in forma autentica bilantul constatator al lichidarii.
(3)- Dupa achitarea tuturor obligatilor de plata, bunurile si lichiditatile banesti ramase in urma lichidarii vor fi transmise catre o singura persoana juridica de drept public cu scop asemanator, la alegerea lichidatorilor.
See More
General Information
ADEZIUNE
Subscrisa ________________________________________________________________________, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. ____________...____________, cod unic de înregistrare _________________, cu sediul în __________________________________________________________________________________________________, reprezentată legal prin dl./dna. ______________________________________, în calitate de ____________________________, îmi exprim prin prezenta acordul pentru dobândirea calităţii de membru al ASOCIAŢIEI NATIONALE A PRODUCĂTORILOR ŞI DISTRIBUITORILOR DE CIUPERCI DIN ROMÂNIA, cu sediul în Bucureşti, Şoseaua Odăi nr. 6, sector 1, înregistrată în Registrul Special al Asociaţiilor şi Fundaţiilor sub nr. 172/17.01.2008, înregistrată la Judecătoria sectorului 1 în baza încheierii din data de 07.12.2007, incepand cu data de ……………………………..
Declar că am luat cunoştinţă de prevederile Statutului şi ale actelor emise de organele statutare ale asociaţiei şi mă angajez ca din momentul dobândirii calităţii de membru, să le respect, să-mi îndeplinesc obligaţiile ce-mi revin şi să-mi exercit drepturile cu bună-credinţă. Mă angajez să particip la şedinţele Adunării Generale, să-mi achit cotizaţiile întocmai şi la termen şi să respect deciziile comitetului director.
Declar că fac/nu fac parte din altă asociaţie de profil (în cazul în care declarantul face parte să se specifice denumirea asociaţiei _________________________________________________________________________________________).
Mă oblig să nu întreprind niciun fel de acţiune care să contravină intereselor asociaţiei.
Societatea va fi reprezentată în cadrul asociaţiei de către dl./dna. _____________________________________, domiciliat (-ă) în _________________________________________________________, legitimat (-ă) cu CI seria ___________, nr. ____________________, eliberată de _____________________________, la data de _______________.
Anexez la prezenta adeziune copia certificatului de înregistrare şi a actului constitutiv. Anexez în original hotărârea adunării generale a asociaţilor prin care s-a decis aderarea la asociaţie şi delegaţie (dacă este cazul).
Data Semnătură şi ştampilă
_________________ ___________________________

Prezenta adeziune a fost discutată în şedinţa consiliului director din data de ______________________, şi a fost aprobată/nu a fost aprobată cu un număr de _________ voturi.
Membrii consiliului director

Nume şi prenume
Semnătura

Preşedinte: Băjenaru Eugen ___________________
See More
Products
Ciuperci proaspete de cultura:

Agaricus Bisporus (Champignon)
Pleurotus Ostreatus (Pastrav de fag)
STORY