Posts

Progreso Urbiztondo!

Progreso Urbiztondo! Progreso Pangasinan!

Image may contain: 6 people
Gali-La Alaminians

Urbiztondo, Pangasinan

Posts

Asubok yo met la so serbisyo tan panangaro to ed sikayon kabaleyan to. Aya so mayor tayon makuli dakel lay agawaan to ta piyan naparakep toy baley tayon Urbiztondo. Kaiba to met la ya manserbi ed sikayo amay maaron isposa to, si Mirla Balolong ya unbatik bilang konsehal na Urbiztondo. Ag yo pa kumon sirin lilingwanan ya iboto no Mayo 10, 2010 si Ernesto Jun Balolong, Jr. para Mayor tan Mirla Balolong para konsehal.